Vietnam övergår från utvecklingssamarbete till handel

Vietnam har utvecklats och blivit avsevärt rikare under de senaste årtiondena. Landet blev ett lägre medelinkomstland 2010. De omfattande bilaterala programmen för utvecklingssamarbete mellan Finland och Vietnam avslutades 2018 och för närvarande håller vi på och övergår till kommersiellt och ekonomiskt samarbete samt bilateral handel.

Strategi för övergången i Vietnam:

Cooperation between Finland and Vietnam 2016-2020

Vietnam har lyckats minska fattigdomen märkbart. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har minskat till cirka tre procent medan den ännu under början av 1990-talet var över 50 procent. Fattigdomen är idag koncentrerad till avlägsna delar av landsbygden. Inkomstnivån i städerna är betydligt högre än landets genomsnitt.

Hai Phong. Bild: Juho Paavola/UM
Finlands långavariga utvecklingssamarbete med Vietnam bidrog till att ett finländskt företag fick en broentreprenad i Haiphong. Bild: Juho Paavola/UM

Den snabba ekonomiska tillväxten och urbaniseringen har också medfört problem. Föroreningarna i luften och vattnet, den bristfälliga avfallshanteringen och livsmedelsförsörjningen oroar människorna. Det är livsviktigt för Vietnam att anpassa sig till klimatförändringen eftersom landet är ett av de länder som drabbas hårdast klimatförändringens följder i världen.

Handelssamarbete

Vietnams ekonomi har vuxit snabbt under de senaste åren. År 2016 växte bruttonationalprodukten med sex procent, och 100 000 nya företag registrerades i landet. Landet har snabbt öppnats för internationell handel: de utländska investeringarna har under de senaste åren varit tre gånger större än det offentliga biståndet.

Finländska företags intresse för Vietnam växer. IT-branschen har varit den mest lukrativa för nya företag. I Vietnam verkar kring 120 finländska företag varav cirka en tredjedel är företag grundade i landet och som har etablerad verksamhet.

Kontakter som uppstått genom utvecklingssamarbete har utnyttjats i kommersiella projekt, till exempel för att bygga broar och inom vattensektorn. Samarbetet som uppstod genom ett projekt för fiskodling har öppnat möjligheter för finländska företag när det gäller till exempel fiskfoder.

Under övergångsfasen satsar Finland särskilt på samarbete inom miljö- och energisektorn (t.ex. cleantech, förnybar energi, avfall till energi), forskning, teknologi, innovation och utbildningssektorn. Andra områden som ingår i strategin för övergångsfasen är de traditionella områdena skog och vatten.

I samarbetet betonas speciellt hållbara lösningar för ekonomin och miljön.

UPM Raflatac, Bild: Juho Paavola/UM
Kring 40 finländska företag har permanent verksamhet i Vietnam. Fotot är från UPM Raflatacs fabrik. Bild: Juho Paavola/UM

Resultat

Samarbetet mellan Finland och Vietnam inom vattensektorn startade i Hanoi vid mitten av 1980-talet och i Haiphong på 1990-talet. Tack vare utvecklingssamarbetet har miljontals människor fått rent dricksvatten, som i Hanoi går under benämningen ”Finlandsvatten”.

Vattentjänsterna och reningen av avloppsvatten har också utvecklats i 25 småstäder i norra Vietnam sedan 2004. I dessa städer får idag 150 000 människor kranvatten tack vare projekten.

Förvaltningen av skogsresurser och tillgången till information om skogarna har förbättrats. Som resultat av skogsdatasystemet FORMIS II (2013–2018) har det utvecklats ett riksomfattande system för information om skogar som Vietnams forstförvaltning använder för övervakning, beslutsfattande och rapportering.

Expertisen och kompetensen för att utveckla Vietnams innovationssystem har förbättrats. Partnerskapsprogrammet för innovation IPP II (2014–2018) har förbättrat företagarutbildningen och stödet till tillväxtföretag. Programmet har stärkt centrala nationella, lokala och internationella nätverk som är vitkiga för innovationsverksamheten. Programmet har också ökat samarbetet mellan statsförvaltningen, forskningsinstitutioner, företagsinkubatorer, olika utvecklare och företag.

Riskhantering

Förhållandena i Vietnam är relativt stabila. Korruption och ineffektiv förvaltning orsakar emellertid risker i samarbetet. De civila och politiska rättigheterna är begränsade.

För att hantera riskerna krävs kontinuerlig uppföljning och övervakning av processerna, fältbesök och extra revisioner. Riskbedömningen och beredskapsåtgärderna uppdateras regelbundet.

I sina projekt har Finland främjat transparens i förvaltningens processer och tillgången till information. I samtal med statsförvaltningen lyfts missförhållandena fram.

Finlands stöd

Finland planerar att stödja Vietnam med sammanlagt 3,6 miljoner euro 2019–2020 ur anslagen för utvecklingssamarbete. Vietnams utveckling kommer också att stödjas genom projekt inom vattensektorn och meteorologiområdet, som finansieras med blandade krediter.

Under åren 2019–2022 genomförs flera mellanstatliga kapacitetsuppbyggnadsprojekt i Vietnam som finansieras genom instrumentet för interinstitutionellt samarbete. Projekt som stöder bekämpning av och anpassning till klimatförändringar planeras och genomförs av Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet tillsammans med vietnamesiska partner. Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet fortsätter sitt långvariga samarbete kring fiskodling. Dessa projekt har förutom utvecklingsmål också som mål att bredda relationerna och stödja kommersiellt samarbete mellan Finland och Vietnam.

Utöver projekten som finansieras genom instrumentet för interinstitutionellt samarbete har Finland understött stärkandet av Vietnams offentliga infrastruktur genom räntestödslån. Räntestödsprojektens totala värde för finländska företag var 56,5 miljoner euro 2018. Utöver detta planeras också projekt som ska finansieras genom instrumentet för investeringsstöd i utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF).

För att stödja Vietnams innovationssystem finansieras en expert vid Asiatiska utvecklingsbanken 2019–2021. Genom anslagen för lokalt samarbete stöds korruptionsbekämpning och utveckling av affärsmiljön.