Fokus på den privata sektorn i samarbetet mellan Finland och Vietnam

Finland har understött forskning om fiskodling i staden Sa Pa under mer än ett årtionde. Regnbågslaxen är i dag både en viktig inkomstkälla och källa till protein för lokalbefolkningen. På bilden utför forskare från Finlands och Vietnams institut en kontroll av fiskdammar. Foto: Research Institute for Aquaculture No.1

Vietnam har lyckats minska fattigdomen märkbart. Antalet människor som lever i extrem fattigdom har sjunkit till cirka tre procent, medan motsvarande antal var 50 procent ännu i början av 1990-talet. Vietnam började klassas som lägre medelinkomstland 2010. Landet strävar efter att bli ett land med högre medelinkomst före 2025. Fattigdomen är i dag koncentrerad till avlägsna delar av landsbygden, medan inkomstnivån i städerna är betydligt högre än landets genomsnitt.

Den snabba ekonomiska utvecklingen och urbaniseringen innebär också flera problem. Föroreningar i luften och vattnet, bristfällig avfallshantering och livsmedelsförsörjning oroar landets invånare. Det är livsviktigt för Vietnam att anpassa sig till klimatförändringar eftersom landet är ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringar i världen.

Handelssamarbete

Vietnam har haft en snabb ekonomisk tillväxt under de senaste årtiondena, och tillväxten väntas fortsätta även under de kommande åren. Landet har öppnats för internationell handel mycket fort. Flera finska företag är verksamma i Vietnam, och en del av dem har grundat företag i landet och driver etablerad verksamhet.

Kontakter som uppstått genom utvecklingssamarbetet har utnyttjats i kommersiella projekt. Områden med potential för handelssamarbete är bland annat cirkulär ekonomi, klimatlösningar, utbildningssektorn och hållbart skogsbruk. Under den senaste tiden har flera nya samarbetsmöjligheter uppenbarats, speciellt inom energisektorn.

Vietnam är ett av målländerna på plattformen Developing Markets Platform (DevPlat)(Länk till en annan webbplats.). DevPlat hjälper finska företag och deras partner att etablera sig internationellt på tillväxtmarknaden, utnyttja global utvecklingsfinansiering och integrera FN:s mål för global utveckling i sin affärsstrategi. Landsspecifika projekt kan stödja innovationsverksamhet och innovationspartnerskap i Vietnam.

Vietnam är också ett av målländerna för investeringsstöd för utvecklingsländer. Finland har ett gällande bilateralt avtal om investeringsstöd med Vietnam. Målet med stödet är att främja offentliga projekt med hjälp av finländsk teknik och finländskt kunnande.

De pågår fem samarbetsprojekt mellan statliga myndigheter i Vietnam. Från Finland deltar Meteorologiska institutet, Geologiska forskningscentralen, Livsmedelsverket och Finlands miljöcentral. Projekten handlar om luftkvalitet och prognoser, utveckling av vädertjänster, hållbar förvaltning av vattenresurser, utveckling av kvalitetsövervakningen av livsmedelskedjans för kallvattenfisk och hållbart skogsbruk. I alla projekt betonas hållbara lösningar med tanke på ekonomin och miljön.

Resultat

Samarbetet mellan Finland och Vietnam inom vattensektorn började vid mitten av 1980-talet. Tack vare utvecklingssamarbetet har miljontals människor i dag tillgång till rent dricksvatten, som i Hanoi går under benämningen ”Finlandsvatten”.

Partnerskapsprogrammet för innovation (20142018) som understödjer utvecklingen av Vietnams innovationssystem har förbättrat företags- och innovationsutbildningen och höjt stödet till tillväxtföretag. Programmet har stärkt nationella, lokala och internationella nätverk som är centrala för innovationsverksamheten. Programmet har också ökat samarbetet mellan statsförvaltningen, forskningsinstitutioner, företagsacceleratorer, andra utvecklare och företagen.

Tack vare samarbetsprojekten har även förvaltningen av skogsresurser och tillgången till information om skogarna förbättrats. Inom ramen för projektet för skogsdatasystem (20132018) utvecklades ett riksomfattande skogsdatasystem som Vietnams skogsförvaltning använder för övervakning, beslutsfattande och rapportering. Naturresursinstitutets utvecklingsprojekt om trävaruindustrins värdekedjor främjar systemets ibruktagande och utbildningen om det. Projektet inleddes 2021.

Team Finland-samarbete

Finland har ett starkt Team Finland-nätverk i Vietnam med verksamhetsställen i två olika städer, Hanoi och Ho Chi Minh City.  Ambassaden bedriver nära samarbete med Business Finland. Finlands honorärkonsul i Vietnam främjar också Business Finlands målsättningar.

Team Finlands nätverk i Vietnam(Länk till en annan webbplats.)