Intern revision - ett verktyg för övervakning

Utrikesministeriets enhet för intern revision granskar utrikesministeriets och beskickningarnas verksamhet. I granskningar av utvecklingssamarbetet utreder man om tillsynen av projekten och programmen är tillräcklig och effektiv.

Man bedömer också om rutinerna säkerställer att medlen används för rätt syften. Utifrån bedömningarna ger den interna revisionen rekommendationer för förbättring av tillsynen och riskhanteringen samt följer upp verkställandet av rekommendationerna.