Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Somalia

Finlands utvecklingssamarbete med Somalia stöder uppbyggandet av en fungerande stat och förbättrar kvinnors och flickors ställning.

Somaliska barnmorskor i rödä kläder.

Med Finlands stöd har FN:s befolkningsfond UNFPA utbildat 1 561 nya barnmorskor i Somalia före 2020. Mödradödligheten har minskat från 732 (2015) till 692 (2020) per hundra tusen förlossningar. Siffran är fortfarande hög, men riktningen är den rätta. Foto: Joonas Lehtipuu / UM

Somalia håller på att återhämta sig från en våldsspiral som pågått i flera årtionden. Landets offentliga förvaltning håller på att stärkas och insamlingen av skatteintäkter effektiviseras. De lånelättnader som det internationella samfundet erbjudit Somalia har ökat landets ekonomiska handlingsutrymme. 

Trots att det skett framsteg är Somalia fortfarande en instabil stat. Den militanta islamistiska organisationen Al-Shabaab kontrollerar stora områden på landsbygden. Cirka 70 procent av befolkningen lever i fattigdom och över två miljoner människor är flyktingar inom landet. Det förekommer mycket våld mot kvinnor, och könsstympning är vanligt förekommande. Landet lider också av naturkatastrofer och torka.  

Somalia har varit ett partnerland i Finlands utvecklingssamarbete sedan 1980-talet. Finland har bland annat understött utbildningen, hälso- och sjukvården, jämställdheten och god förvaltning. Under inbördeskriget på 1990-talet övergick utvecklingssamarbetet huvudsakligen till humanitärt bistånd, men under de senaste åren har vi kunnat koncentrera oss på återuppbyggnadsarbete. Under de kommande åren kommer Finland tillsammans med andra givare att främja Somalias insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Relationerna mellan Finland och Somalia blir allt mångsidigare och banden mellan länderna stärks av den somaliska diasporan som bor i Finland och som omfattar över 20 000 finska medborgare. Diasporan utvecklar aktivt handelsrelationerna och deltar i utvecklingssamarbetsprojekt. 

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Somalia beskrivs i landstrategin och i landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbete. De huvudsakliga målen i landstrategin för 2021–2024 är att diversifiera relationerna mellan Finland och Somalia, främja fred och statsbyggnad, stödja jämställdheten och kvinnors rättigheter samt stödja en utveckling inom hälso- och sjukvården och utbildningen som beaktar delaktighet och jämställdhet. 

Finlands landstrategi för Somalia 2021–2024 (på engelska, PDF, 305 KB)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Somalia 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete i Somalia 2021–2024 fokuserar på statsbyggnad samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Finlands stöder Somalia med 54 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Somalia (på engelska, PDF, 648 KB)

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Somalia 2021-2024. Statsbyggnad 27 miljoner euro, sexuell och reproduktiv hälsä och rättigheter 27 miljoner euro, sammanlagt 54 miljoner euro.

Under den föregående programperioden 2016–2019 fokuserade Finlands stöd på att förbättra kvinnors och flickors ställning och på att bygga upp staten.

Finlands utvecklingssamarbete för att öka förtroendet för staten och stärka samhällskontraktet

Genom Finlands utvecklingssamarbete stöds den nationella försoningsprocessen, lokalförvaltningen och tillgången till undervisning, hälso- och sjukvård. 

Mål: Förtroendet för staten ökar och samhällskontraktet stärks

  • Den nationella försoningsprocessen framskrider
  • Lokalförvaltningen stärks, involverar och engagerar fler
  • Förvaltningen av utbildning och hälsovård stärks och tillgången till tjänster förbättras

Pågående program och projekt

  • Stöd för tillgång till basservice via Världsbankens Somaliafond (MPF): 4,6 miljoner euro 2021–2022
  • Finansiering till återuppbyggnadsarbetet inom hälso- och sjukvården och utbildningen, som utförs av den somaliska diasporan inom ramen för Internationella migrationsorganisationens (IOM) projekt (MIDA FINNOM II): 2 miljoner euro 2021

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och utvidga de samhälleliga rättigheterna

Genom Finlands utvecklingssamarbete stöds kvinnors tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa samt tjänster som skyddar mot våld och hot om våld. Stöd ges också för att motarbeta könsrelaterat våld och skadliga traditioner, såsom kvinnlig könsstympning. 

Mål: Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa förbättras och deras samhälleliga rättigheter utvidgas

  • Kvinnor och flickor har bättre tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa
  • Kvinnor och flickor har rätt till tjänster som skyddar dem mot våld och hot om våld samt möjlighet att använda dem
  • Ökat engagemang mot könsrelaterat våld och skadliga traditioner, såsom kvinnlig könsstympning

Pågående program och projekt

  • Stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA:s landprogram: 5 miljoner euro 2021–2024

Resultat från landprogrammet 2022

Somalia genomgår en humanitär kris, främst på grund av torkan och de konflikter som pågår i landet. Den somaliska regeringens krig mot den islamistiska rörelsen Al-Shabaab och andra konflikter skapar instabilitet. Under det senaste året var mer än hälften av befolkningen i behov av humanitärt bistånd, och mer än 1,3 miljoner människor tvingades leva som internflyktingar. Det finns mer än 3,8 miljoner internflyktingar i Somalia. Världssamfundet har dock hittills lyckats förhindra att hungersnöd bryter ut i landet.

Under året fick 587 000 kvinnor och flickor tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa med stöd av Finland. Antalet kvinnor som använder moderna preventivmedel ökade från 40 000 till 68 000 mellan 2021 och 2022. Samhällena fick också stöd för att avstå från kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Till följd av detta meddelade 22 internt fördrivna samhällen att de skulle upphöra med stympningen. Resultatet är betydande, eftersom graden för kvinnlig könsstympning i Somalia är så hög som 98 procent.

Reformen av förtroende- och samhällsavtalet som riktas till staten tog små steg framåt. Inom utbildningssektorn stöddes cirka 4 000 lärare och personal i 1 736 skolor, och användningen av digital skoltillsyn utvidgades i alla delstater.

Den instabila situationen i landet – konflikter, torka, humanitär kris – kräver utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete parallellt, dvs. genomförande av en nexusstrategi (humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fred). Finland anvisade extra medel till FN:s befolkningsfond och Världslivsmedelsprogrammet, som har befogenhet att vara flexibla både inom utvecklingssamarbetet och inom det humanitära biståndet.

Finlands samarbetspartner i Somalia

Finland är verksamt i Somalia som en del av Europeiska unionen, det internationella givarsamfundet och de nordiska länderna. Som EU-medlem deltar Finland i dialogen med Somalias regering, där landet bland annat uppmuntras att förbättra säkerhetsläget, stärka det federala systemet, finansiera basservicen och utrota korruptionen.

Finland stöder också Somalias ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finska civilsamhällesorganisationer. Finland deltar också i internationella krishanteringsinsatser som ökar säkerheten i regionen.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stödjer Somalias samhälleliga utveckling i samarbete med lokala organisationer. Stödet riktas till exempel till hälsovården, utbildningen, försoningsarbete och insatser för pressfriheten. 

Handelssamarbete

Somalias ekonomi har lidit svårt av de konflikter som pågått i över två årtionden, och landet är helt beroende av penningförsändelser från somalier bosatta utomlands. Somalia har dock en stor ekonomisk potential tack vare landets rikliga naturresurser, geografiska läget och sin unga befolkningsstruktur. 

Handeln mellan Finland och Somalia har ökat i och med att säkerhetsläget har förbättrats. Det finska statliga programmet för företagspartnerskap Finnpartnership stöder finländska företags tillträde till Somalia. Särskilt lösningar som gäller digitalisering och förnybar energi kan i framtiden ha kommersiella möjligheter, om säkerhetsläget i Somalia utvecklas gynnsamt. De somalier som bor i Finland deltar aktivt i det kommersiella samarbetet.

Finlands mål är att fördubbla handeln med afrikanska länder från 2020 till 2030. Vi strävar också efter att avsevärt öka finländska företags investeringar i Afrika och afrikanska företags investeringar i Finland under samma tidsperiod.