Finlands utvecklingssamarbete i Somalia

​​​​​​​Somalia är ett av världens fattigaste länder och håller sakta på att återhämta sig från en mer än två decennier lång period av osäkerhet och instabilitet. De statliga strukturerna är mycket bräckliga, och den förvaltning som byggts upp efter konflikten kräver långsiktig utveckling. Den somaliska staten har dåliga förutsättningar att erbjuda sina medborgare hälso- och sjukvård och annan basservice. Mödra- och barndödligheten är bland den högsta i världen.

Somalia har dock goda möjligheter att utvecklas. Landets läge i knutpunkten för viktiga handelsrutter medför goda möjligheter att utveckla handeln. Landet har en livlig privat sektor och många outnyttjade naturresurser, bland annat olja och gas. Också t.ex fiske och boskapsuppfödning erbjuder möjligheter att utveckla ekonomin.

Finlands stöd till Somalia är övergripande, Finland deltar i återuppbyggnaden av Somalia genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, krishantering och humanitärt bistånd. Dessutom främjar Finland aktivt försoningsprocessen när det gäller konflikterna i landet. Finlands planerade bilaterala stöd till Somalia uppgår till 25,7 miljoner euro åren 2017–2020.

Landprogram for Somalia 2017-2020

somalian inforgaari ruotsi

Finland har bedrivit bilateralt utvecklingssamarbete med Somalia sedan 1980-talet. Att den somaliska staten kollapsade i början av 1990-talet medförde att samarbetet upphörde för flera år framåt. Finland fortsatte dock att betala humanitärt bistånd och de finländska civilsamhällesorganisationerna fortsatte sin småskaliga projektverksamhet i Somalia. Behovet av återuppbyggnad och utveckling är mycket stort efter den utdragna konflikten. Finland betonar Somalias ägarskap som ledare för sin egen utveckling. Somalia var ett av pilotländerna när det gäller ramverket New Deal for Engagement in Fragile States som sammanställdes i Busan 2011. New Deal-processen avslutades vid utgången av 2016, och Somalias första nationella utvecklingsprogram styr utvecklingen i landet under de följande tre åren.

Somalias nya utvecklingsplan utgör också grunden för Finlands utvecklingssamarbete under de kommande åren. Finland stöder uppbyggandet av en stabilare och säkrare somalisk stat och framför allt stärkandet av statens kärnfunktioner och samhällets bärkraft. En annan prioritering är att främja kvinnors och flickors välmående och rättigheter. Finland stöder framför allt kvaliteten på och tillgången till hälso- och sjukvård. I Finlands stöd till hälso- och sjukvårdssektorn betonas mammor och barn samt tjänster för reproduktiv och sexuell hälsa. I allt samarbete beaktas särskilt att kvinnors och barns rättigheter tillgodoses.

Civilsamhällesorganisationer

De finländska civilsamhällesorganisationerna genomför aktivt utvecklingssamarbetsprojekt i Somalia. Ett av de viktigaste målen med organisationernas utvecklingssamarbete är att stärka det lokala civilsamhället. Projekt genomförs t.ex. för att främja kvinnors och barns rättigheter samt inom hälso- och sjukvården, utbildningssektorn och landsbygdsutvecklingen. Finlands somaliska diaspora har en viktig roll i civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete. De finsk-somaliska organisationerna genomför flera projekt i Somalia i samarbete med lokala samarbetsparter. Stödet till civilsamhällesorganisationernas projekt i Somalia uppgår till cirka 3 miljoner euro per år.

Resultat:

 • FN:s hälsoprogram som styrs av FN:s barnfond Unicef har förbättrat kvaliteten på och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster för mammor och barn. I de förlossningskliniker som stöds genom programmet har det skett hundratusentals förlossningar, och mödra- och barndödligheten har sjunkit märkbart i Somalia. Samtidigt har en stor del av barnen i Somalia nåtts av vaccinationskampanjerna. Finland understödde programmet åren 2012–2017.

 • Den internationella migrationsorganisationen IOM genomför med Finlands stöd ett projekt för att stärka hälso- och sjukvårdssektorn och utbildningssektorn (MIDA) i Somalia. Dessa projekt hjälper myndigheterna inom Somalias hälso- och sjukvårdssektor och utbildningssektor att producera offentliga tjänster av hög kvalitet. Sakkunniga som hör till Finlands somaliska diaspora arbetar med olika uppgifter för att förbättra sektorernas kapacitet. Med hjälp av projekten har verksamhetsförmågan i Somalias hälso- och sjukvårdssektor förbättrats i betydande grad, och nästan 1 000 arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn har utbildats. Vid de flesta sjukhus i Somalia har det inrättats nya avdelningar och enheter. Tack vare projekten har förlossningar blivit säkrare och mammor överlever oftare, och dessutom har dödlighetssiffrorna för prematurer vid centralsjukhuset i Hargeisa sjunkit från 24 procent till fem procent. Inom utbildningssektorn har de sakkunniga understött reformer och utarbetande av strategiska planer.

 • FN:s befolkningsfond UNFPA:s landprogram, som stöds av Finland, främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt minskar mödradödligheten i Somalia. Sammanlagt 1 200 nya barnmorskor har utexaminerats från de barnmorskeinstitut som stöds av UNFPA. Användningen av tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa har ökat, och allt flera mammor föder vid hälso- och sjukvårdsinrättningar. Dessutom har det utarbetats en nationell plan för utbildning av barnmorskor.

 • Det program som har utarbetats av organisationen Solidaritet har förbättrat matsäkerheten i Somaliland. År 2015 fördubblades produktionen av kamel- och fårmjölk och produktionen av getmjölk fyrdubblades. Jordbrukarnas och nomadernas utkomst förbättrades genom att det utvecklades system för uppsamling av regnvatten och genom att det skapades nya arbetsplatser för unga med hjälp av småföretagarverksamhet. Kvinnor och män har uppmuntrats att diskutera våld, jämställdhet och familjeliv. Kvinnors kunnande och inkomstkällor har också förbättrats. Det har gjorts framsteg när det gäller att stoppa könsstympning av flickor i och med att attityderna till stympning har blivit negativare bland lärare, samhällsledare, religiösa ledare, myndigheter och mammor.

 • De finländska organisationernas gemensamma miljöskyddsprojekt som styrs av Finlands Somalia-nätverk förhindrade ökenspridning genom att plantera nästan 30 000 trädplantor år 2016. Medvetenheten om och engagemanget i miljöskydd ökade till följd av skolornas miljöfostran, frivilligarbete och mediekampanjer som riktade sig till hundratusentals människor. Hundratals familjer tog i bruk spisar som sparar energi och brännved, och jordmånen förbättrades i projektområdena.

Riskhantering

I Somalia fästs särskild uppmärksamhet vid hanteringen av riskerna i samband med samarbetet. Möjligheterna till utvecklingssamarbete har förbättrats i Somalia, men landet är fortfarande mycket bräckligt och säkerhetsläget kan ändras mycket snabbt.

Pågående program:

Stärkande av kvinnors och flickors välmående och rättigheter, tjänster för reproduktiv hälsa

 • Stödet för att genomföra FN:s befolkningsfond UNFPA:s landprogram uppgår till 10 miljoner euro åren 2017–2020. Tyngdpunkten ligger på arbete för att främja sexuell och reproduktiv hälsa i hela Somalia.

 • Genom de projekt som genomförs av internationella migrationsorganisationen IOM deltar personer som hör till Finlands somaliska diaspora och som är utbildade inom hälso- och sjukvården i utvecklandet av hälso- och sjukvårdssektorn på olika håll i Somalia. Tyngdpunkten ligger på utvecklande av tjänster som främjar mammors och barns hälsa. Dessutom utvecklar programmet det lokala undervisningsområdet. Finlands stöd uppgår till 12,2 miljoner euro åren 2017–2021

Stärkande av statens kärnfunktioner

 • ​​​​​​​En återuppbyggnadsfond som förvaltas av Världsbanken stöder den somaliska statens kärnfunktioner genom att förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna och beskattningen och genom att stimulera de produktiva sektorerna. Finlands stöd uppgår till 4 miljoner euro åren 2016–2019. Under 2019–2022 deltar Finland i finansieringen av fonden med sammanlagt 8,1 miljoner euro.
 • Stöd till Somalias nationella försoningsprocess. Finland deltar aktivt i arbetet med att lösa konflikterna i landet och främjar den nationella försoningsprocessen. Somalias inrikesministerium har med stöd av Finland, Kyrkans Utlandshjälp och ett medlingsnätverk för religiösa och traditionella aktörer utarbetat ett ramverk för den nationella försoningsprocessen, som utgör grunden för försoningsprocessen.

​​​​​​​Utöver bilateralt stöd

 • Finland stöder civilsamhällesorganisationernas arbete, den humanitära minröjningsverksamheten och utvecklandet av vapenkontrollen i Somalia. Finland beviljar dessutom Somalia humanitärt bistånd.
 • Finland stöder en förbättring av säkerhetsläget i Somalia. Finansieringen kanaliseras via Europeiska utvecklingsfonden till Afrikanska unionens fredsbevarande insats AMISOM. Dessutom erbjuds krishanteringsexperter till FN:s och EU:s krishanteringsinsatser (EUTM Somalia och EUCAP Somalia).