Finlands utvecklingssamarbete i Somalia

Somalia är ett av de fattigaste länderna i världen. Landet återhämtar sig långsamt efter en bräcklig och instabil period som varade i över två årtionden. Statsstrukturerna är mycket svaga och förvaltningen, som byggdes upp på nytt efter konflikten, kräver en långsiktig utveckling. Den somaliska staten har dåliga möjligheter att tillhandahålla hälsovårdstjänster och andra grundläggande tjänster för medborgare. Mödradödligheten och barnadödligheten är bland de högsta i världen.

Å andra sidan har Somalia goda möjligheter att utvecklas. Landet är beläget vid knutpunkten av viktiga handelsrutter, vilket ger goda förutsättningar för att utveckla handeln. Landet har en aktiv privat sektor och stora outnyttjade naturresurser, bland annat olja och gas. Dessutom ger till exempel fiske och boskapsuppfödning möjligheter att utveckla ekonomin.

Finlands bistånd till Somalia är övergripande, Finland deltar i återuppbyggnaden av Somalia genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, krishantering och humanitärt bistånd. Finlands planerade bilaterala bistånd till Somalia är 25,7 miljoner euro 2017–2020.

Landprogram for Somalia 2017-2020

somalian inforgaari ruotsi

 

Finland och Somalia har bedrivit ett bilateralt utvecklingssamarbete sedan 1980-talet. När den somaliska staten föll samman i början av 1990-talet, upphörde samarbetet mellan regeringarna för många år framåt. Finland fortsatte med humanitärt bistånd och de finländska civilsamhällesorganisationerna med småskalig projektverksamhet. Efter den långvariga konflikten är behoven av att återuppbygga och utveckla Somalia mycket stora. Finland betonar Somalias ägarskap som ledare av landets utveckling. Somalia har varit ett av pilotländerna i den nya given för engagemang i instabila stater (New Deal for Engagement in Fragile States), som upprättades i Busan 2011. New Deal-processen slutfördes i slutet av 2016, och det första nationella utvecklingsprogrammet för Somalia styr landets utveckling under de tre följande åren.

Den nya utvecklingsplanen för Somalia skapar också en grund för Finlands utvecklingssamarbete de närmaste åren. Finland hjälper Somalia att bygga upp en stabilare och tryggare stat, samt särskilt att stärka statens kärnverksamheter och samhällets bärkraft. Ett annat fokusområde är att främja kvinnors och flickors hälsa och rättigheter. Därför deltar Finland i utvecklingen av kvaliteten på och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Finlands bistånd till hälsovårdssektorn fokuserar på tjänster för mödrahälsa, barnhälsa, reproduktiv hälsa och sexuell hälsa. I allt samarbete läggs särskilt fokus på kvinnors och barns rättigheter.

Civilsamhällesorganisationer

De finländska civilsamhällesorganisationerna genomför aktivt utvecklingssamarbetsprojekt i Somalia. Ett viktigt mål för organisationernas utvecklingssamarbete är att stärka det lokala civilsamhället. Projekten genomförs till exempel inom främjande av kvinnors och barns rättigheter, hälso- och sjukvården, undervisningssektorn och landsbygdsutveckling. Biståndet till organisationernas projekt i Somalia är cirka 3 miljoner euro per år. Dessutom deltar organisationerna i olika projekt med en egen finansieringsandel. Den somaliska diasporan i Finland har en viktig roll i civilsamhällets utvecklingssamarbete, eftersom somaliernas organisationer i Finland har många projekt i Somalia tillsammans med sina lokala samarbetspartner i olika organisationer.

Resultat:

  • Hälsoprogrammet som styrs av FN:s barnfond Unicef har förbättrat kvaliteten på och tillgången till hälsovårdstjänster för mammor och barn. I de förlossningskliniker som stöds genom programmet har det redan fötts hundratusentals barn och mödra- och barndödligheten har sjunkit betydligt. Samtidigt har en stor del av barnen i Somalia nåtts av programmets vaccinationskampanjer. Finland stödde programmet 2012–2016.

  • Internationella migrationsorganisationen IOM genomför med Finlands bistånd projekt som ska stärka hälsovårdssektorn i Somalia (MIDA). Hälso- och sjukvården i Somalia har förbättrats betydligt genom projekten. Yrkesutbildad personal, läkare och sjukskötare som hör till den somaliska diasporan i Finland deltar i utvecklingen av hälsovårdssystemet genom att erbjuda utbildning åt lokal sjukvårdspersonal, utveckla läroplaner för utbildning inom denna sektor och skapa lagstiftning för sektorn. Närmare 1 000 anställda inom hälsovårdssektorn har redan utbildats. Nya avdelningar och enheter har inrättats vid flera sjukhus i Somalia. Vid sjukhuset i Hargeisa har det grundats avdelningar för dialys och intensivvård, en enhet för vård av prematurer och en tandklinik. De är de första motsvarande tjänsterna inom den offentliga sektorn i Somalia. Till följd av projektet är förlossningarna säkrare och mammorna överlever oftare. Den goda vården har halverat dödssiffrorna för prematurer vid centralsjukhuset i Hargeisa från 24 procent till fem procent.

  • Livsmedelssäkerheten i Somaliland har förbättrats genom Solidaritet-organisationens program. Produktionen av kamel- och lammjölk fördubblades och produktionen av getmjölk fyrfaldigades 2015. Utkomsten för lantbrukare och nomader förbättrades genom att systemen för uppsamling av regnvatten utvecklades och genom att arbetstillfällen skapades för unga genom småföretagande. Kvinnor och män har uppmuntrats att diskutera våld, jämställdhet och familjeliv. Kvinnornas kunskaper och färdigheter samt inkomstkällor har också förbättrats. Arbetet mot stympning av flickors könsorgan har framskridit när lärare, samhällsledare, religiösa ledare, myndigheter och mammor har ändrat sina attityder och blivit mer negativt inställda till stympning.

  • De gemensamma miljöskyddsprojekten för de finländska organisationer som är verksamma i Finlands Somalia-nätverk förebyggde ökenspridning genom att plantera närmare 30 000 plantor 2016. Medvetenheten om och engagemanget i miljöskydd ökade genom skolornas miljöfostran, volontärarbete och mediekampanjer som nådde hundratusentals människor. Hundratals familjer började använda spisar som sparar energi och ved, och markens tillstånd blev bättre i projektområdena.
     

Riskhantering

I Somalia läggs särskilt fokus på att hantera risker i samarbetet. Trots att möjligheterna till utvecklingssamarbete i Somalia har förbättrats är landet fortfarande mycket bräckligt och säkerhetsläget kan förändras mycket snabbt.

 

Finlands bistånd:

Stärka kvinnors och flickors hälsa och rättigheter, tjänster för reproduktiv hälsa:

  • Bistånd till FN:s befolkningsfond UNFPA:s landsprogram: 10 miljoner euro 2017–2020.

  • Genom Internationella migrationsorganisationen IOM:s projekt deltar yrkesutbildad personal som hör till den somaliska diasporan i Finland i utvecklingen av hälso- och sjukvårdssektorn i olika delar av Somalia till exempel genom att erbjuda utbildning åt lokal hälsovårdspersonal. Projektet fokuserar på att förbättra tjänster för mödrahälsa och barnhälsa. Finlands bistånd: 6,5 miljoner euro 2017–2020.

Stärka statens kärnverksamheter:

  • Återuppbyggnadsfonden, som förvaltas av Världsbanken, ökar den somaliska statens kärnverksamheter genom att förbättra kontrollen av den offentliga ekonomin och beskattningen samt genom att stimulera produktiva sektorer i Somalia. Finlands bistånd: 4 miljoner euro 2016–2019.

I Somalia ger Finland inte bara internationellt bistånd, utan landet stöder också civilsamhällets arbete, humanitär minverksamhet och vapenkontroll. Finländare arbetar i EU:s och FN:s krishanteringsinsatser. Finland ger även Somalia humanitärt bistånd.