I Finland beviljas tillstånd för medelöverföring av utrikesministeriet. För närvarande gäller tillståndsplikt för penningtrafik som riktar sig till eller från Nordkorea. När det gäller penningtrafiken till och från Iran upphävdes tillstånds- och förhandsanmälningsförfarandet den 16 januari 2016.

När ska man söka tillstånd för medelöverföring?

I artikel 21 i rådets förordning (EU) 2017/1509 förbjuds all överföring av penningmedel till och från Nordkorea, om de inte har samband med de i förordningen uppräknade tillåtna transaktionerna.

Tillstånd ska sökas på förhand för all medelöverföring över 15 000 euro. Tillstånd kan beviljas bland annat för transaktioner som grundar sig på ett lagligt handelsavtal, som gäller livsmedel, hälso- och sjukvård, medicinsk utrustning eller som är avsedda för jordbruksändamål eller humanitära ändamål samt för personliga penningförsändelser, om det inte föreligger något hinder enligt förordningen.

Medelöverföring på högst 15 000 euro är tillåten utan förhandstillstånd av utrikesministeriet, men endast i samband med de ändamål som anges i förordningen.

Hur söker man tillstånd för medelöverföring?

Tillståndet söks i allmänhet av den som tillhandahåller betalningstjänsten (banken).

Kontakta e-postadressen pakotteet.um@formin.fi när du vill göra en tillståndsansökan.

För tillståndsprövningen ska du i din ansökan inkludera uppgifter om den affärstransaktion som ligger till grund för överföringen, till exempel om handelsavtalet som avgiften i fråga grundar sig på, om överföringens storlek, om din affärspartner, om exportvarans slutanvändare och dennes bakgrund, om de banker som anlitas för överföringen och om eventuella nordkoreanska transportbolag eller andra bolag i samband med exporten och överlag alla sådana fakta som kan ha betydelse för utvärderingen av lagligheten i medelöverföringen.

Om du överväger affärstransaktioner som gäller Nordkorea ska du noga kolla upp din kund och varans slutanvändare. Alla slag av affärstransaktioner är förbjudna med sådana personer och enheter som förtecknas i bilagan till förordningen.

Utöver förbudet att direkt överlåta tillgångar är det också förbjudet att indirekt överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser till personer som anges i förteckningen. Detta innebär att exporten är förbjuden också i det fallet att de tillgångar som ska överföras eller de varor, den teknologi eller knowhow som ska exporteras via en mellanhand i slutändan används eller utnyttjas av en förtecknad aktör.

Också med tanke på exportföretagets egen riskhantering är det viktigt att utreda såväl kunden som produktens slutanvändning.

En förutsättning för att beviljas tillstånd för medelöverföring är att företaget i fråga har gjort tillräckligt noggranna utredningar och lämnat dem till utrikesministeriet.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa