Finlands utvecklingssamarbete med Ukraina

Finlands bilaterala samarbete med Ukraina fokuserar under programperioden 2021–2024 på att förbättra undervisningens kvalitet, stärka rättsstatsprincipen, energitryggheten och förbättra klimatresiliensen. Efter Rysslands invasion av Ukraina har Finland både ökat och anpassat stödet på det sättet att det reagerar på den akuta krisen och stärker samhällets resiliens mitt under det pågående kriget.

Finland har stött Ukraina genom långsiktigt utvecklingssamarbete sedan 2014. Arbetet styrs av landprogrammet för utvecklingssamarbete.

Det stöd som Ukraina har bett om ska användas för att täcka utbildnings-, miljö- och strålskyddsområdets akuta och långvariga behov. Utrikesministeriet bereder stödet i samarbete med olika förvaltningsområden.

För landprogrammet har reserverats 37 miljoner euro 2023. I och med detta är Ukraina Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbetet.

Finlands totala stöd till Ukraina var över 70 miljoner euro 2014–2021.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen

Finlands utvecklingssamarbete förbättrar skolornas undervisningspraxis och undervisningsmiljöer, gör yrkesutbildningen mer lockande samt effektiviserar arbetet med att införa de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Arbetet med att planera fortsatt stöd till undervisningssektorn 2024-2027 pågår redan.

Mål: De reformer som syftar till att förbättra utbildningens kvalitet och stärka rättsstatsprincipen är framgångsrika

 • Undervisningspraxisen och undervisningsmiljöerna inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet förbättras
 • Yrkesutbildningen är ett mer lockande alternativ än tidigare för både män och kvinnor
 • Arbetet med att införa de europeiska principerna för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna effektiviseras

Pågående projekt och program

 • Projekt som bidrar till reformen av Ukrainas utbildningssektor 2018–2023. Projektets budget är 8 miljoner euro. Av det är Finlands andel 6 miljoner euro och EU:s andel 2 miljoner euro.
 • Främjande av projektet för en reform av yrkesutbildningen i Ukraina. Finlands andel av samprojektet är 3,5 miljoner euro 2020–2023.
 • Finansiering av OSSE:s projekt i Ukraina. År 2023 är Finland stöd 2 miljoner euro.
 • Europarådets handlingsprogram för Ukraina. Finland bistår med 3 miljoner euro 2021–2022.
 • Partnerskapsfonden som förbättrar Ukrainas resiliens. Finland bistår med 4,3 miljoner euro 2022–2023.
 • Världsbankens gemensamma fonder för att betala lön till anställda inom den offentliga förvaltningen och skolorna i Ukraina samt att stärka den offentliga sektorns kapacitet att upprätthålla offentliga tjänster och basservice. Finlands stöd till de gemensamma fonderna uppgår till sammanlagt 35 miljoner euro 2022–2023.
 • Finland har på begäran av Ukraina levererat tillfälliga familjebostäder till ukrainare som förlorat sina hem i krig och mobila inkvarteringslokaler för räddningspersonalen.

Finlands utvecklingssamarbete för att förbättra energisäkerheten och klimatresiliensen

Finlands utvecklingssamarbete bidrar till moderna klimatvänliga energilösningar och förbättrar vädertjänsterna och systemen för tidig varning i anslutning till katastrofrisker. Rysslands invasion av Ukraina har förstört landets energiproduktionsanläggningar och elnät.

Utrikesministeriet och miljöministeriet håller på att bereda både akuta och långsiktigare stöd.

Mål: Energisäkerheten ökar och klimatresiliensen förbättras

 • Energieffektiva och moderna typer av teknik och lösningar som bygger på förnybar energi börjar tillämpas allt mer
 • Meteorologiska tjänster och mekanismer för att minska katastrofrisker förbättras

Pågående projekt och program

 • Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO:s fond för att förbättra Ukrainas energieffektivitet och öka användningen av förnybara energikällor. Finland bistår med 4,7 miljoner euro 2018–2023.
 • NEFCO:s program Green Recovery Programme för Ukraina för att reparera skadorna efter kriget och införa moderna energieffektiva lösningar. Finlands stöd är 5 miljoner euro 2023-2024.
 • Den regionala fonden för partnerskap för energieffektivitet och miljö i Ukraina vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. Finlands stöd är 4,7 miljoner euro 2021-2024.
 • Meteorologiska institutets och Ukrainas hydrometeorologiska centers meteorologiska samarbete. Finland bistår med 2 miljoner euro 2022–2025.

Resultat från landprogrammet 2022

Finland har ökat stödet till Ukraina ansenligt och anpassat det pågående samarbetet efter att Ryssland startade invasionen av Ukraina. År 2022 fokuserade Finland särskilt på att tillgodose Ukrainas akuta behov och främja den offentliga basservicen, till exempel utbildningen. I juni 2022 fick Ukraina status som EU:s kandidatland. 

Under året bidrog Finland genom Världsbanken till den ukrainska regimens grundläggande funktioner, vilket också var en av orsakerna till att 90 procent av skolorna kunde fortsätta undervisningen. Ukrainas undervisnings- och vetenskapsministerium fortsatte arbetet med skolreformen. Finlands stöd fokuserades på att utbilda lärare och rektorer, öka medvetenheten om reformen bland yrkespersonerna inom undervisningssektorn och medborgarna och att uppdatera standarderna för yrkesutbildning och läroplaner.  Lärare och läroboksförfattare utbildades i enlighet med de reviderade principerna, och deras antal översteg de uppställda målen. Antalet yrkesinriktade skolor med läroavtalsutbildning minskade, men antalet studerande låg på samma nivå som tidigare, vilket bevisade att det fanns efterfrågan på yrkesutbildning på arbetsmarknaden.  

Finlands stöd riktades också till att installera 14 675 megawatt produktionskapacitet för förnybar energi i Ukraina med hjälp av Finland-Ukraina-fonden som administreras av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Ytterligare fick bland annat fem institutioner medel ur fonden för att kunna utveckla nya typer av teknik.  

År 2022 började Finland arbetet med att bereda ytterligare stöd för att tillgodose de behov som Ukraina har på områdena utbildning, miljö och strålsäkerhet.