Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Etiopien

​​​​​Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien främjar god förvaltning och bättre läranderesultat i grundskolan och på andra stadiet.

En etiopisk kvinna lyfter upp en hink med vatten vid en brunn.

Genom Finlands utvecklingssamarbete har Etiopiens vattenförsörjning förbättrats avsevärt. Med hjälp av Finlands stöd har över 20 000 vattenstationer byggts i Etiopien. Det har bidragit till att närmare fem miljoner människor har fått tillgång till rent vatten. Totalt 1,4 miljoner människor har fått tillgång till toalett.

Etiopien lever i en tid av förändring efter maktbytet 2018. Landet är fortfarande ett av världens fattigaste länder, men trots utmaningarna har landets ekonomiska tillväxt varit snabb. Det har skett betydande sociala och politiska reformer i Etiopien under de senaste åren.

Den positiva utvecklingen i Etiopien bromsas upp av den försämrade säkerhetssituationen, särskilt till följd av konflikten i Tigray, och av naturkatastrofer, koronapandemin och migration. I bästa fall kommer dock reformerna i Etiopien att fortsätta.

Finlands och Etiopiens förbindelser sträcker sig långt tillbaka i tiden. De baserar sig på utvecklingssamarbetet som pågått sedan 1960-talet. Finland har stött Etiopien bland annat inom jordbruks-, skogs- och undervisningssektorerna, stärkt demokratiutvecklingen och de mänskliga rättigheterna, förbättrat vattenförsörjningen och gett humanitärt bistånd. Tillsammans med andra biståndsgivare stöder Finland Etiopiens insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Förbindelserna har sedermera utvidgats också när det gäller det politiska, ekonomiska och kommersiella samarbetet samt det civila samhällets verksamhet. Förbindelserna inom dessa områden kommer att fördjupas och utvidgas under de närmaste åren. Finland vill fördubbla sin handel med de afrikanska länderna från 2020 till 2030, och under samma period är målet också att betydligt öka finländska företags investeringar i Afrika och tvärtom.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Etiopien beskrivs i landstrategin och landprogrammet som är inriktat på utvecklingssamarbete. Åren 2021–2024 koncentrerar sig Finland på att diversifiera och fördjupa relationerna med Etiopien, och på att stödja Etiopiens politiska och sociala reformer samt reformer inom den privata sektorn och stärka landets institutioner.

Finlands landstrategi i Etiopien (på engelska, PDF, 192 KB)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien 2021–2024

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete inriktar sig 2021–2024 huvudsakligen på att stödja den ekonomiska utvecklingen och förbättra vattenförsörjningen på landsbygden samt utveckla kvaliteten av den inkluderande grundläggande utbildningen. Med stödet förbättras också verksamhetsförutsättningarna för den privata sektorn. Finlands stöder Etiopien med 75,2 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien (på engelska, PDF, 503 KB)

Planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien 2021-2024. Utbildning 28 miljoner euro, landsbygdsutveckling 23,3 miljoner euro, rent vatten och sanitet 23,9 miljoner euro, sammanlagt 75 miljoner euro.

Finlands stöd riktades till att utveckla landsbygden, förbättra vattenförsörjningen och utveckla undervisningens kvalitet också under den föregående programperioden 2016–2019.

Finlands utvecklingssamarbete stöder ekonomisk utveckling på landsbygden

Finlands utvecklingssamarbete för att stärka den ekonomiska tillväxten på landsbygden och befolkningens utkomst riktas särskilt till regionerna Amhara och Benishangul Gumuz, men i synnerhet inverkan av att markägandet tryggas syns i hela Etiopien. Ett tillförlitligt system för markägande uppmuntrar jordbrukarna att investera i sina odlingsmarker.

Mål: Den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att försörja sig på landsbygden förbättras

 • Värdekedjorna för jordbruksprodukter förbättras och nya arbetstillfällen skapas på landsbygden
 • Urvalet av växter som odlas blir mångsidigare
 • Äganderätten till jord och mark förbättras och det ökar produktiviteten

Pågående program och projekt

 • Utveckling av jordbrukets värdekedjor genom projektet AgroBIG II, totalt 9,4 miljoner euro 2017–2022
 • Markförvaltningsprojektet REILA II, totalt 7,8 miljoner euro 2017–2022  

Finlands utvecklingssamarbete inom vattensektorn

Genom utvecklingssamarbetet förbättrar Finland tillgången till vatten och sanitet och säkerställer att även personer med funktionsnedsättning gynnas av de bättre tillgångarna. Man lär lokalsamhällena att själva hålla vattenstationerna och toaletterna funktionsdugliga.

Mål: Rent vatten och toaletter främjar hälsa och välmående

 • Hushållen och samhällena har tillgång till rent vatten och toaletter
 • Vattenförsörjnings- och sanitetssystemen fungerar tillförlitligt
 • Människorna är medvetna om betydelsen av sanitet och hygien

Pågående program och projekt

 • Projektet COWASH IV för vattenförsörjning och sanitet för samhällena på landsbygden, totalt 18,4 miljoner euro 2021–2024
 • Stöd till programmet för samfinansiering av vattensektorn (CWA), totalt 4,0 miljoner euro åren 2020–2023

Finlands utvecklingssamarbete för att utveckla den grundläggande utbildningens kvalitet

Finland stöder förbättringen av läranderesultaten genom att särskilt fokusera på att utveckla förskolesystemet och en inkluderande utbildning samt främja utbildningsmöjligheterna i krisområden.

Mål: Alla barn har tillgång till utbildning av hög kvalitet

 • Förskolesystemet och lärarnas yrkesskicklighet utvecklas  
 • Flickor och barn med funktionsnedsättning samt barn i utsatt ställning får också gå i skola
 • Den tekniska och yrkesinriktade utbildningen stärks

Pågående program och projekt

 • Sektorprogrammet för att förbättra den grundläggande utbildningens kvalitet (GEQIP-E), totalt 16,9 miljoner euro 2017–2023
 • Tekniskt bistånd för att stödja inkluderande undervisning inom programmet GEQIP-E, totalt 1,45 miljoner euro 2018–2022

Resultat från landprogrammet 2022

Avtalet om ett slut på konflikten i norra Etiopien, som undertecknades i november 2022, gjorde det möjligt för samhället att återgå till det normala. Men landet lider emellertid av undernäring och hög inflation. Även antalet internflyktingar har förblivit stort. 

Under året utvidgade förbundsstaten Etiopien täckningen av det digitaliserade markförvaltningssystem som utvecklats med stöd av Finland till nationell nivå. De förbättrade markrättigheterna gynnar 36 procent av etiopierna direkt. AgroBIG-projektet för utveckling av värdekedjor inom jordbruket nådde sammanlagt över 83 000 småbrukare, varav 25 procent var kvinnor.

Ett gemenskapsbaserat projekt för vattenförsörjning och sanitering på landsbygden, CoWASH, sträckte sig redan till 104 distrikt i sju delstater. Projektet utbildade 29 000 personer i hygien- och saniteringspraxis. I två skolor byggdes vårdutrymmen för menstruationshygien, och över 900 skolflickor fick nytta av dessa. Vattensektorns samfinansieringsprogram CWA har anslutit 1,93 miljoner människor till vattensystem och gett 2,3 miljoner tillgång till saniteringstjänster. Vatten- och saniteringsprojekt användes för att ge tillgång till vatten på internflyktingarnas läger och vattenförsörjning planerades för områden som drabbats av torka. 

I slutet av året kunde omkring 13 procent av eleverna inte gå till skolan på grund av konflikter och naturkatastrofer till följd av klimatförändringarna. Trots detta överskred antalet barn med funktionsnedsättning som deltog i inklusiv undervisning målen. Finlands aktiva politiska dialog höll hänsyn till personer med funktionsnedsättning på dagordningen för det etiopiska undervisningsministeriet och andra internationella partner. Antalet barn som anmälde sig till förskoleundervisningen ökade också, och bruttoandelen för barn som gick i skola (gross enrolment) steg till 44 procent.

Finlands samarbetspartner i Etiopien

Europeiska unionen utgör Finlands viktigaste referensgrupp i Etiopien. Som EU-medlem deltar Finland i dialogen med Etiopiens regering och olika samhällsaktörer i landet. Dialogen har på sistone fokuserat särskilt på säkerhetsläget, humanitärt bistånd och valet i Etiopien. Finland söker också möjligheter att delta i EU:s gemensamma program såväl inom utvecklingssamarbete som inom andra sektorer.  

Finland stöder också Etiopiens ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organens och internationella utvecklingsbankers arbete. Finland ger dessutom humanitärt bistånd efter behov genom FN:s humanitära organisationer och finländska civilsamhällesorganisationer.

I Finland finns det flera civilsamhällesorganisationer som genomför projekt i Etiopien i samarbete med lokala organisationer. Civilsamhällesorganisationernas projekt kompletterar den verksamhet som genomförs inom ramen för de bilaterala landprogrammen. Organisationerna har omfattande kunnande om och erfarenhet från Etiopien. För att målen i landprogrammen ska nås är det synnerligen viktigt att utnyttja organisationernas sakkunskap i frågor som gäller bland annat utbildning och ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Team Finland i Etiopien

Både Finland och Etiopien har som mål att öka handeln mellan länderna, såväl direkt som med hjälp av Finlands stöd för den privata sektorn som finansieras med medel för utvecklingssamarbete, till exempel Finnfund. I synnerhet telekommunikation, energisektorn, vattensektorn, jordbruket och undervisningssektorn kan erbjuda möjligheter inom områden där utvecklingssamarbete och kommersiellt samarbete möts. Finlands utvecklingssamarbete stöder också den privata sektorns utveckling i Etiopien.

Team Finlands nätverk i Etiopien(Länk till en annan webbplats.)