Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien

Etiopien är en viktig regional aktör som har bidragit med stabilitet till det oroliga Afrikas horn. Landet har deltagit i fredsbevarande insatser i Afrika och tagit emot ett stort antal flyktingar från grannländerna.

Etiopien är fortfarande ett av världens fattigaste länder. Landets ekonomi växer dock kraftigt. En fortsatt ekonomisk tillväxt och tryggande av den snabbt växande befolkningens utkomst hör till Etiopiens viktigaste mål. Regeringen betonar också utbudet på basservice, t.ex. rent vatten och utbildning. Finlands planerade stöd till Etiopien är 55 miljoner euro åren 2016–2019.

Länk till landprogrammet:

Country Strategy for Development Cooperation with Ethiopia 2016–2019

Etiopia infograafi, ruotsi

Handelssamarbete

Handelssamarbetet mellan Finland och Etiopien har varit tämligen småskaligt, men länderna har uttryckt vilja att ytterligare utveckla handelsrelationerna. Handelsrelationerna utvecklas genom verksamhet inom ramen för Team Finland. Utifrån det långvariga samarbetet inom vattensektorn försöker man även utveckla handelsrelationerna inom sektorn. Dessutom är strävan att stärka samarbetet i synnerhet inom undervisningssektorn och jordbruksindustrin (agribusiness).

Samarbete med frivilligorganisationer

I Finland finns det flera frivilligorganisationer som genomför projekt i Etiopien i samarbete med lokala organisationer. Frivilligorganisationernas projekt kompletterar den verksamhet som genomförs inom ramen för de bilaterala landprogrammen. Organisationerna har omfattande kunnande och erfarenhet från Etiopien. För att målen i landprogrammen ska nås är det synnerligen viktigt att utnyttja organisationernas sakkunskap i frågor som gäller bl.a. utbildning och ställningen för personer med funktionsnedsättning.

Genom finländska frivilligorganisationer kanaliseras årligen ca 2–3 miljoner euro till samarbetet. Frivilligorganisationerna stöder utvecklingen i Etiopien inom bl.a. utbildning och landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå.

Resultat:

Finland och Etiopien har haft utvecklingssamarbete sedan 1967. Genom samarbete har man fått till stånd goda resultat.

 • Efter 1994 har över fyra miljoner människor fått tillgång till rent vatten med stöd av Finland. Vattenstationerna har varit hållbara och byggandet av dem har blivit snabbare i och med att samarbetet framskridit. Sammanlagt 1,4 miljoner människor har fått tillgång till toalett. Det program som Finland stöder innebär att 900 000 etiopier får tillgång till vattentjänster under 2016–2019.

 • I Etiopien har Finland utvecklat en modell för vattenprogram som tryggar en hållbar verksamhet. Etiopiens regering står för mer än hälften av finansieringen och dessutom sparar lokala sammanslutningar vid behov in den grundplåt som behövs. Invånarna i byarna låter själva bygga brunnarna och sköter underhållet av dem. En brunn och toalett kostar cirka 10 euro för en byinvånare. Modellen har visat sig vara så effektiv att Etiopiens regering har kopierat den för en av sina egna verksamhetsmodeller.

 • I delstaten Amhara har 88 000 medlemmar i ett jordbrukskooperativ omfattats av finansiering som riktats till att utveckla jordbruksproduktionen. Sammanlagt 5 500 personer har fått utbildning i att utveckla jordbruksnäringen. Inalles ca 440 000 personer har haft nytta av det projekt för att förbättra matsäkerheten och utkomsten som stötts av Finland. Med hjälp av projektet har 900 personer fått arbete och utkomst.

 • Markinnehavet för 17 000 hushåll har säkerställts i och med att deras 60 000 jordlotter har beviljats ett intyg som tryggar deras rätt att disponera jordområdena i fråga.  Av dessa är 22 procent hushåll med en ensamstående kvinna med barn. Med stöd från Finland har ansvarsbärarnas (myndigheterna) och rättsinnehavarnas (landsbygdsbefolkningen) kunskaper och medvetenhet om en rättvis markregistreringsprocess ökat, och samtidigt har marktvisterna minskat.

 • Över 90 procent av de etiopiska barnen börjar i första klass när de är sju år. Detta är ett resultat av att grundutbildningen är gratis, det har byggts mer skolor och av att andelen lärarutbildning har ökats. Det finns också ett större utbud på skolböcker och lärarutbildningen har också förbättrats. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande svag, och den är även i fortsättningen ett mål för utveckling.

 • Mer än 22 miljoner elever i grundskoleåldern, varav nästan hälften flickor, har nytta av samarbetet. Inom ramen för ett bilateralt specialundervisningsprojekt (2013–2017) har man utbildat över 7 000 lärare.

 • Allt flera barn med funktionsnedsättning eller med behov av annat särskilt stöd får gå i skola. Antalet elever med särskilda behov har nästan fördubblats under de senaste fem åren. Merparten av de etiopiska barn som har inlärningssvårigheter går likväl ännu inte i skola.

Riskhantering

Den snabba befolkningstillväxten, klimatet (återkommande torka, översvämningar), brister i kapaciteten vad gäller den lokala förvaltningen samt försämringar av de mänskliga rättigheterna och de politiska friheterna utgör risker för utvecklingssamarbetet mellan Finland och Etiopien. Riskerna minskas genom en kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetsparterna och representanter för landets förvaltning. Man utför också regelbundet externa granskningar och utvärderingar av projekten.

Etiopiens grundlag erkänner de medborgerliga och politiska rättigheterna och friheterna, och landet har ratificerat de flesta viktiga internationella fördragen om mänskliga rättigheter. I Etiopien tillgodoses de ekonomiska och kulturella rättigheterna, men i de medborgerliga och politiska rättigheterna finns det stora brister.

Finlands stöd:

Utveckling av landsbygden:

 • Markförvaltning och registrering: Projektet REILA 2011–2017: 12,8 miljoner euro. Det andra skedet, 2017–2021, planeras i mars 2017.
 • Ekonomisk tillväxt till följd av jordbruket: Projektet AgroBIG 2012–2017: 9,3 miljoner euro. Det andra skedet, 2017–2021, planeras i mars 2017.

Rent vatten och toaletter åt alla:

 • Vattenförsörjning, sanitet och hygien: Projektet COWASH: 2011–2016: 20,3 miljoner. Det tredje skedet 2016–2019: 12,7 miljoner euro.
 • Den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien: Consolidated Wash Account, dvs. CWA: Finlands andel 2 miljoner euro under 2017–2019.

Utbildning för alla barn:

 • Program för utveckling av kvaliteten på den allmänna undervisningen: Projektet GEQIP: 2014–2018: 19,8 miljoner euro.
 • Stöd för specialundervisning: Projektet SNE: 2013–2017: 2 miljoner euro.

Annat stöd:

 • Etiopien får stöd även via multilaterala organisationer som stöds av Finland, t.ex. EU samt internationella organisationer som t.ex. Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och FN.
 • Genom instrumentet för interinstitutionellt utvecklingssamarbete (IKI) stöds två projekt. Kostnaderna för projekten är sammalagt ca 500 000 euro på årsnivå.