Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien

Etiopien är en viktig regional aktör som har bidragit med stabilitet till det oroliga Afrikas horn. Landet har deltagit i fredsbevarande insatser i Afrika och tagit emot ett stort antal flyktingar från grannländerna. Etiopien är fortfarande ett av världens fattigaste länder, men samtidigt en av de snabbast växande ekonomierna i världen. En fortsatt ekonomisk tillväxt och tryggande av den snabbt växande befolkningens utkomst hör till Etiopiens viktigaste mål. Regeringen betonar också utbudet på basservice, t.ex. rent vatten och utbildning. Finlands planerade stöd till Etiopien är 55 miljoner euro åren 2016–2019.

Länk till landprogrammet:

Country Strategy for Development Cooperation with Ethiopia 2016–2019(Öppnar nytt fönster)

Etiopia infograafi, ruotsi

Handelssamarbete

Handelssamarbetet mellan Finland och Etiopien har varit tämligen småskaligt, men länderna har uttryckt vilja att ytterligare utveckla handelsrelationerna. Handelsrelationerna utvecklas genom Team Finlands verksamhet. Utifrån det långvariga samarbetet inom vattensektorn försöker man även utveckla handelsrelationerna inom sektorn. Dessutom är strävan att stärka samarbetet i synnerhet inom undervisningssektorn och jordbruksindustrin (agribusiness). 

Det civila samhällets samarbete

I Finland finns det flera civilsamhällesorganisationer som genomför projekt i Etiopien i samarbete med lokala organisationer. Civilsamhällesorganisationernas projekt kompletterar den verksamhet som genomförs inom ramen för de bilaterala landprogrammen. Organisationerna har omfattande kunnande om och erfarenhet från Etiopien. För att målen i landprogrammen ska nås är det synnerligen viktigt att utnyttja organisationernas sakkunskap i frågor som gäller bl.a. utbildning och ställningen för personer med funktionsnedsättning. med frivilligorganisationer

Resultat:

Finland och Etiopien har haft utvecklingssamarbete sedan 1967. Samarbetet har gett goda resultat.

 • Byggandet av över 20 000 vattenstationer har bidragit till att närmare fem miljoner människor har tillgång till rent vatten. Vattenstationerna har varit hållbara och byggandet av dem har blivit snabbare i och med att samarbetet framskridit. Sammanlagt 1,4 miljoner människor har fått tillgång till toalett. Det program som Finland stöder innebär att 900 000 etiopier får tillgång till vattentjänster under 2016–2019.
 • I Etiopien har Finland utvecklat en modell för vattenprogram som tryggar en hållbar verksamhet. Etiopiens regering står för mer än hälften av finansieringen och dessutom sparar lokala sammanslutningar vid behov in den grundplåt som behövs. Invånarna i byarna låter själva bygga brunnarna och sköter underhållet av dem. En brunn och toalett kostar cirka 10 euro för en byinvånare. Modellen har visat sig vara så effektiv att Etiopiens regering har tagit i bruk den som en egen verksamhetsmodell.
 • I delstaten Amhara har 88 000 medlemmar i ett jordbrukskooperativ fått finansiering för att utveckla jordbruksproduktionen. Därtill har 5 500 personer fått utbildning i att utveckla jordbruksnäringen. Inalles har ca 440 000 personer haft nytta av det projekt för att förbättra matsäkerheten och utkomsten som fått stöd av Finland. Med hjälp av projektet har 900 personer fått arbete och utkomst.
 • Markinnehavet för cirka 17 000 hushåll har säkerställts i och med att deras 60 000 jordlotter har beviljats ett intyg som tryggar deras rätt att disponera jordområdena i fråga. Av dessa är 22 procent hushåll med en ensamstående kvinna med barn. Med stöd från Finland har ansvarsbärarnas (myndigheterna) och rättsinnehavarnas (landsbygdsbefolkningen) kunskaper och medvetenhet om en rättvis markregistreringsprocess ökat, och samtidigt har marktvisterna minskat.
 • Över 90 procent av de etiopiska barnen börjar i första klass när de är sju år. Detta är ett resultat av att grundutbildningen är gratis, det har byggts mer skolor och av att andelen lärarutbildning har ökats. Det finns också ett större utbud på skolböcker, och lärarutbildningen har också förbättrats. Kvaliteten på undervisningen är fortfarande svag, och den är även i fortsättningen ett mål för utveckling.
 • Mer än 22 miljoner elever i grundskoleåldern, varav nästan hälften är flickor, har nytta av samarbetet. Inom ramen för ett bilateralt specialundervisningsprojekt har man utbildat över 7 000 lärare.
 • Allt flera barn med funktionsnedsättning eller med behov av annat särskilt stöd får gå i skola. Antalet elever med särskilda behov har nästan fördubblats under de senaste fem åren. Merparten av de etiopiska barn som har inlärningssvårigheter går likväl ännu inte i skola.

Riskhantering

Den snabba befolkningstillväxten, klimatet (återkommande torka och översvämningar), brister i kapaciteten vad gäller den lokala förvaltningen samt försämringar av de mänskliga rättigheterna och de politiska friheterna utgör risker för utvecklingssamarbetet mellan Finland och Etiopien. Riskerna minskas genom en kontinuerlig uppföljning av projekt och program samt genom diskussioner med samarbetspartner och representanter för landets förvaltning. Det utförs också regelbundet externa granskningar och utvärderingar av projekten.

Pågående program:

Utveckling av landsbygden:

 • Markförvaltning och registrering: Projektet Reila, andra fasen 2017–2021: 7,1 miljoner euro.

 • Ekonomisk tillväxt till följd av jordbruket: Projektet AgroBig, andra fasen 2017–2021: 9,4 miljoner euro.

Rent vatten och toaletter åt alla:

 • Vattenförsörjning, sanitet och hygien: Projektet COWASH, tredje fasen 2016–2020: 14,5 miljoner euro.

 • Den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien: Consolidated Wash Account, det vill säga CWA, 2017–2019: 2 miljoner euro.

Utbildning för alla barn:

 • Utvecklingsprogrammet för jämlik grundläggande utbildning (GEQIP-E) 2018–2021: 16,9 miljoner euro.

 • Tekniskt stöd till undervisningsministeriet för ordnande av stöd för inkluderande undervisning och lärande 2018–2021: 850 000 euro

 • Finlands studentkårers förbund FSF rf: Utveckling av stödtjänster för studerande med funktionsnedsättning vid tre universitet 2019–2012: 364 000 euro.

Annat stöd:

 • Genom finländska civilsamhällesorganisationer kanaliseras årligen ca 2–3 miljoner euro. Civilsamhällesorganisationerna stöder utvecklingen i Etiopien inom bl.a. utbildning och landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå.

 • Etiopien får stöd även via multilaterala organisationer som stöds av Finland, t.ex. EU samt internationella organisationer som t.ex. Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och FN.

 • Genom instrumentet för interinstitutionellt utvecklingssamarbete (IKI) stöds två projekt. Kostnaderna för projekten är sammanlagt ca 500 000 euro på årsnivå.

 • Med anslaget för lokalt samarbetet (PYM) stöder man etiopiska civilsamhällesorganisationer. Med PYM-anslagen har man understött sektorerna för mänskliga rättigheter, demokrati och miljö, jämlikhet, utbildning samt särskilda grupper, som t.ex. personer med funktionsnedsättning och nomader.