Bidrag för EU-projekt

Utrikesministeriet understöder finländska frivilligorganisationers projekt som har fått EU-finansiering. Organisationer som av Europeiska kommissionen har beviljats bidrag för projekt inom utvecklingssamarbete och internationell fostran kan ansöka om tilläggsstöd hos utrikesministeriet (co-financing) för att täcka de totala kostnaderna.

Europadagen 2019: monter, besökare och ballonger.
Foto: UM Europainformationen

Utrikesministeriet understöder finländska civilsamhällesorganisationers projekt som har fått EU-finansiering. Organisationer som av Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner har beviljats bidrag för projekt inom utvecklingssamarbete och global fostran kan ansöka om tilläggsstöd hos utrikesministeriet (co-financing) för att täcka de totala kostnaderna.

Utrikesministeriets finansieringsandel av finländska civilsamhällesorganisationer EU-projekt kan vara högst hälften av den nationella egeninsats som organisationen ansvarar för. Ministeriet beviljar EU-projektstöd så långt det årliga anslaget för ändamålet räcker.

Konsortieprojekt där en finländsk civilsamhällesorganisation leder projektet och där projektbudgeten inte är uppdelad på de olika konsortiemedlemmarna, överväger utrikesministeriet från fall till fall den nationella egeninsatsens andel. I sådana fall rekommenderas den sökande civilsamhällesorganisationen att kontakta enheten för det civila samhället (KEO-30) redan under planeringsskedet så tidigt som möjligt.

När en finländsk civilsamhällesorganisation har fått ett positivt beslut från kommissionen eller annan EU-institution ska den lämna in en fritt formulerad ansökan till utrikesministeriets enhet för det civila samhället, undertecknad av personer med rätt att teckna organisationens namn.

Till ansökan ska bifogas en kopia av EU:s positiva beslut om projektstöd, projektavtalet mellan EU och organisationen samt projektplanen i godkänd form.

Ministeriet strävar efter att behandla inkomna ansökningar så fort som möjligt och meddelar därefter organisationen sitt beslut.

Samma regler och tidtabell gäller för rapportering som i EU:s beslut om projektfinansiering. En kopia av projektrapporteringen till EU skickas till utrikesministeriet.

Ytterligare information av bidrag ges av enheten för det civila samhället keo-30@formin.fi.