Bidrag för EU-projekt

Utrikesministeriet understöder finländska civilsamhällesorganisationers projekt som har fått EU-finansiering för utvecklingssamarbete.

Europadagen 2019: monter, besökare och ballonger.
Foto: UM Europainformationen

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers projekt som fått EU-finansiering. Organisationer som fått stöd för utvecklingssamarbete från Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner kan ansöka om understöd för samfinansiering hos utrikesministeriet för att täcka projektets totala kostnader. Den finansiering som fås från EU ska uppfylla OECD:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (DAC). Utrikesministeriets andel  kan vara högst hälften av den nationella samfinansieringsandelen som sökanden ansvarar för.

I konsortieprojekt som genomförs under ledning av en finländsk civilsamhällesorganisation och vars projektbudget inte är uppdelad mellan de olika konsortiemedlemmarna, överväger utrikesministeriet från fall till fall. I dessa fall rekommenderas den sökande organisationen att kontakta enheten för civilsamhället så tidigt som möjligt under projektets planeringsfas.

Stödet kan sökas 22.2–20.5.2024. Utlysningen, standardvillkoren, bedömningskriterierna och ansökningsanvisningarna finns på webbplatsen Sokunderstod.fi.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) Vänligen bifoga i ansökan kopior på EU:s beslut, projektavtalet mellan EU och den ansökande organisationen samt projektplanen i godkänd form.

Stöd kan sökas för att användas fram till den 31 december 2026. Utbetalningarna kan delas upp i flera delar. För rapporteringen gäller samma regler och tidsplan som för EU:s finansieringsbeslut.

Den tekniska bruksanvisningen för tjänsten finns på Statskontorets webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Enheten för civilsamhället ger mer information om stödet per e-post: KEO-30@gov.fi.