Bilaterala partnerländer 

Bilateralt samarbete är samarbete mellan Finland och ett utvecklingsland. Det baserar sig på dialog och på ländernas egna planer för utveckling. Det är partnerlandet som bär ansvaret för utvecklingen och Finland stöder den.

För att nå hållbara resultat krävs det år av arbete. Därför satsar Finland på långvariga partnerskap i utvecklingssamarbetet. Vi stöder länder där det finns ett stort behov av Finlands stöd och kunnande. Länderna ska också vara verkligt engagerade i att uppnå utvecklingsresultat.

Var arbetar vi?

Nästan alla Finlands partnerländer hör till de minst utvecklade länderna (Least Developed Countries) i Asien och Afrika. Många av dem är så kallade bräckliga stater som är eller lider risk att bli instabila samhällen och där behovet av stöd är allra störst.

I några av Finlands partnerländer har situationen vänt och de är på väg att utvecklas till medelinkomstländer. Då kan stödbeloppet gradvis sänkas och koncentreras till något viktigt specialområde. Då är det också möjligt att öka samarbetet inom till exempel handel, investeringar, forskning och innovation.

 
Finlands bilaterala partnerländer.
Partnerländerna i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete.

I Afrika är Finlands huvudsakliga partnerländer Etiopien, Kenya, Moçambique, Somalia och TanzaniaZambia håller på att bli ett medelinkomstland och där övergår Finland nu till ett mera mångsidigt samarbete. Finland ger också småskaligt stöd till Eritrea.

I Asien fokuserar Finland sitt stöd till de tre av de fattigaste och bräckligaste staterna: Afghanistan, Myanmar / Burma, och Nepal. Vietnam har blivit ett lägre medelinkomstland och samarbetet har gradvis övergått från utvecklingssamarbete till andra former av samarbete, till exempel kring handel, forskning och utbildning.

Finland har ökat sitt stöd till Mellanöstern och Nordafrika där instabilitet och flyktingskap orsakar stora problem. Finland stöder också det Palestinska området, Ukrainas strukturella reformer och återuppbyggnad samt Centralasiens fattigaste länder Kirgizistan och Tadjikistan.

Långvarigt samarbete baserar sig på landprogram

Utrikesministeriet har utarbetat landprogram för sina långvariga partnerländer. I programmen fastställs samarbetsområden, stödformer, mål och resultatmått. Där behandlas också bland annat hur risker i samband med verksamheten hanteras och minimeras. Landprogrammen läggs upp på utrikesministeriet webbplats.

Landprogrammen utgår från partnerländernas egna utvecklingsplaner. Riktlinjerna diskutetas med partnerländernas myndigheter och med andra samarbetsparter i landet, till exempel civilsamhällesorganisationer. Avsikten är att partnerlandet kordinerar samarbetet med olika givare.

I varje land bemödar sig Finland att enligt EU:s rekommendationer fokusera sin verksamhet på tre områden där Finland har specialkompetens. Det kan till exempel vara vatten och avlopp, undervisning, matsäkerhet, skogsbruk eller god förvaltning. Vi avtalar om samarbetsområdena med partnerlandet. Vi kommer också överens med andra givare för att undvika överlappningar i verksamheten.

Med hjälp av resultatmätarna i landprogrammet följer vi partnerlandets framsteg och bedömer hur effektiva Finlands insatser är. När resultaten följs upp används i mån av möjlighet partnerländernas egna övervakningssystem, till exempel fattigdomsstatistik. Finland deltar också aktivt i att utveckla statistiken.

Det bilaterala samarbetets genomförande och resultat 

Det bilaterala utvecklingssamarbetet kan genomföras på olika sätt. Projektsamarbete är en viktig och traditionell form av utvecklingssamarbete där stödet är noggrant riktat och tidsbundet. Det kan till exempel handla om att utveckla skogsförvaltningen i ett visst län eller att bygga vatten- och avloppssystem i en stad.

I vissa projekt är Finland den enda utomstående finansiären. Många projekt genomförs emellertid som samarbete mellan flera givare.

Projektsamarbete utförs särskilt i länder där förhållandena är sådana att mer omfattande programsamarbete inte är möjligt. Det kan till exempel bero på att de offentliga institutionerna är för svaga eller att det saknas lokal kompetens. 

Programsamarbete är mer omfattande stöd och kan innehålla flera olika projekt.

Grundtrygghet för Zambias fattigaste familjer

Finland är med och bygger upp grundtryggheten i Zambia. Upp till 42 procent av zambierna lever i extrem fattigdom. Traditionellt är de fattiga zambiernas enda trygghet släktingar och grannar.

Under de senaste åren har Zambia börjat arbeta för att minska ojämlikheten i landet och grundtrygghet är ett sätt. Mer än 190 000 familjer får redan inkomstöverföring. Det är de mest utsatta familjerna, till exempel ensamförsörjare eller familjer med personer med funktionsnedsättningar, som får stöd. 

Barnen i de familjer som omfattas av grundtryggheten är nu mindre sjuka än tidigare. Allt fler går i skola. Jordbrukets produktivitet har höjts. 

Stöd till bräckliga stater förutsätter flera olika stödformer. Den bästa sammanlagda effekten uppnås när militära insatser, civil krishantering, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd verkar samordnat. I regioner och länder som lider av kriser arbetar Finland i nära samarbete med EU, internationella organisationer också andra bilaterala givare.Sidansvarig