Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällsaktörer statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt. Ansökningsomgångar för projektstöd ordnas vartannat år.

Principer för stödet

Projektstödet till finländska civilsamhällesorganisationer är en viktig stödform för civilsamhällets utvecklingssamarbete och en del av genomförandet av Finlands utvecklingspolitik. Genom verksamhet på sina egna expertområden och med sina egna metoder ökar civilsamhällesorganisationernas projekt mångsidigheten och genomslagskraften i Finlands utvecklingssamarbete. Enligt utrikesministeriets Riktlinje för det civila samhället (2017) är ett starkare civilsamhälle både ett utvecklingspolitiskt mål i sig och ett sätt att främja Finlands övriga utvecklingspolitiska mål och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Genom projektstödet främjas också Finlands utrikespolitiska mål, till exempel politiken för de mänskliga rättigheterna.

Instrumentbeskrivning av projektstöd 2023-2026 (PDF, 407 KB)

Sökning

Projektstöd 2025 –2028

Förhandsbesked om utlysningen av projektstöd 2025-2028 (PDF, 1098 KB) (publicerad 15.11.2023)

Instrumentbeskrivning av projektstöd 2025-2028 (PDF, 610 KB)

Projektstöd 2023 –2026

Pressmeddelanden och beviljade understöd 2023-2026 

Projektstöd 2021 –2024

Projekt som beviljats projekstöd 2020

Projektimplementering och rapportering

E-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

Utbetalningsansökan

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge  och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan.

Basinformationsanmälan

Lämna in basinformationsanmälan årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag. Basinformationen lämnas in endast en gång i år, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Rapportering

Organisationerna lämnar rapport om de beviljade statsunderstöden via utrikesministeriets e-tjänst. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 april. Också basinformationsanmälan ska lämnas in årligen senast den 30 april.

Även bilagorna till årsrapporten ska endast sändas elektroniskt. Bilagor som kräver underskrift ska skannas och bifogas den elektroniska rapporteringsblanketten.

För PDF-formulär behöver du Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis vid behov. Ladda ner pdf-formulären och spara dem på din dator innan du öppnar (save target as).

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB. Vid behov kan en del bilagor lämnas in genom en kompletterande anmälan.

Revisionsanvisningar (på finska/engelska)

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Auditor's report (Word, 54 KB)

Engagement letter (Word, 47 KB)