Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällsaktörer statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt. Ansökningsomgångar för projektstöd ordnas vartannat år.

 

Utrikesministeriet utlyser projektstöd för civilsamhällesorganisationer i januari

Statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt 2021–2024 utlyses den 31 januari 2020. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020.

Stödet till civilsamhällesorganisationer är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Projekten ska vara i linje med Agenda 2030, Finlands utvecklingspolitiska mål och den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). I denna utlysning betonar vi särskilt lokala partners ägarskap, stärkandet av det civila samhället och samarbete mellan flera parter.

Man kan ansöka om statsunderstöd för 2–4-åriga nya eller fortsatta projekt.

Projektstödet kan sökas av finländska civilsamhällesorganisationer som har en eller flera partner i länder som är upptagna på OECD:s biståndskommittés lista över länder som är berättigade till officiellt bistånd. Under denna ansökningsomgång kan kommuner söka understöd som partner till civilsamhällesorganisationer, men inte som primära sökande.

Noggrannare kriterier, anvisningar och blanketter för ansökningsomgången 2020 publiceras på utrikesministeriets webbplats i samband med utlysningen.

Ansökningar och bilagor ska lämnas in i utrikesministeriets e-tjänst senast tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.15.

Utlysningen och kriterierna för ansökan offentliggörs på utrikesministeriets webbplats när ansökningsomgången inleds. I utlysningen ingår också information om när och till vilken adress man kan rikta frågor om ansökningsomgången. Vi publicerar alla svar på vår webbplats.

Principer för stödet

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällesorganisationer och kommuner statsbidrag i form av projektstöd för tidsmässigt och lokalt begränsade utvecklingssamarbetsprojekt. Projekten som stöds bör följa Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer. Projektens målsättning är att åstadkomma bestående förändringar. Projektstödet är inte varaktig finansiering utan en tidsbestämd tilläggsinsats med vars hjälp man utvecklar kapaciteten i det civila samhället eller lokalförvaltningen i utvecklingsländerna. Projektstöd beviljas både nya utvecklingssamarbetsprojekt och fortsättningsprojekt.

Projektstöd 2019 - 2022

Kungörelse: ansökan om projektstöd

Projektstödets villkor och instruktioner

Allmänna villkor för användningen av statsunderstöd och tilläggsvillkor för projektstöd:

Kompletterande anvisningar till villkoren för projektstöd:

Blanketter för e-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in.

Basinformationsanmälan

Stödtagarna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

För att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. Basinformationsanmälan returneras senast den 30 april.

När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt projekt under punkt 1.2.

Ansökan om projektstöd

(Blankett nrUML2016-0013.2.0 sv)

(Blankett nrUML2016-0014.1.0 sv)

Obligatoriska bilagor:

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Tilläggsinstruktioner för ifyllnad av ansökningsblankett:

Utbetalningsansökan och förbindelse

Blankett för förbindelse till mottagande och användning av statsbidrag:

Blankett för begäran av utbetalning av statsbidrag. 

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge per 31.12.ÅÅÅÅ och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan:

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Ansökan om ändring och kompletteringsanmälan

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blankett.

Kompletteringar av organisationens basuppgifter, ansökan om projektstöd och årsrapport görs på denna blankett.

Rapportering

Organisationerna lämnar rapport om de beviljade statsunderstöden via utrikesministeriets e-tjänst. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 april.

Även bilagorna till årsrapporten ska endast sändas elektroniskt. Bilagor som kräver underskrift ska skannas och bifogas den elektroniska rapporteringsblanketten.

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.