Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällsaktörer statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt. Ansökningsomgångar för projektstöd ordnas vartannat år. Ansökningsomgång är öppet 31. januari - 31. mars 2020.

Principer för stödet

Projektstödet till medborgarorganisationer är en viktig form av utvecklingssamarbete i medborgarsamhället och en del av verkställandet av Finlands utvecklingspolitik. Organisationers utvecklingssamarbetsprojekt ökar mångfalden och genomslagskraften i Finlands utvecklingssamarbete inom sina egna expertområden och genom sina verksamhetssätt i utvecklingsländer runtom i världen.  Enligt riktlinjerna för medborgarsamhället (2017) är stärkandet av medborgarsamhällen såväl ett utvecklingspolitiskt mål som ett sätt att främja Finlands övriga utvecklingspolitiska mål och målen för FN:s agenda för hållbar utveckling (Agenda 2030). Genom projektstödet främjas också Finlands utrikespolitiska mål, till exempel genomförandet av målen för människorättspolitiken.

Läs hela instrumentbeskrivningen här (Öppnar nytt fönster).

Sökning

Projektstöd 2021 - 2024

Ansökan om projektstöd

Projekt som beviljats projekstöd 2020 (Öppnar nytt fönster)

Projektstödets villkor och instruktioner

Allmänna villkor för användningen av statsunderstöd och tilläggsvillkor för projektstöd:

Blanketter för e-tjänsten

Blanketterna öppnas bäst i Internet Explorer. Om du inte har Internet Explorer kan du öppna blanketterna i en annan webbläsare, t.ex. Mozilla Firefox eller Chrome. Följ då anvisningarna nedan.

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in.

Basinformationsanmälan

Stödtagarna ska lämnas in basinformationsanmälan senast den 10 mars 2020. Ansökan kan kompletteras efteråt. För att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt projekt under punkt 1.2.

Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag. Basinformationen lämnas in endast en gång i år, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Basinformationsanmälan returneras årligen senast den 30 april.

Ansökan om projektstöd

Obligatoriska bilagor:

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Tilläggsinstruktioner för ifyllnad av ansökningsblankett:

Projektimplementering och rapportering

Utbetalningsansökan och förbindelse

Blankett för förbindelse till mottagande och användning av statsbidrag:

Blankett för begäran av utbetalning av statsbidrag. 

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge per 31.12.ÅÅÅÅ och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan:

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Ansökan om ändring och kompletteringsanmälan

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blankett.

Kompletteringar av organisationens basuppgifter, ansökan om projektstöd och årsrapport görs på denna blankett.

OBS. Basinformationsanmälan ska lämnas årligen senast den 30 april.

Rapportering

Organisationerna lämnar rapport om de beviljade statsunderstöden via utrikesministeriets e-tjänst. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 april.

Även bilagorna till årsrapporten ska endast sändas elektroniskt. Bilagor som kräver underskrift ska skannas och bifogas den elektroniska rapporteringsblanketten.

På grund av svårigheterna kopplade till coronapandemin har ministeriet beslutat att slopa kravet på självfinansiering för organisationer som beviljades projektstöd 2020. På årsrapporteringsblanketten har granskningen av självfinansieringsandelen tillfälligt tagts bort. På blanketten går det inte att rapportera en större andel frivilligarbete och/eller donationer än den egna finansiella insatsen. Om organisationen vill inkludera mer frivilligarbete eller donationer i rapporteringen för 2020, kan det anges i fältet Ytterligare information (16.1) eller i en separat bilaga.

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.