Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällsaktörer statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt. Ansökningsomgångar för projektstöd ordnas vartannat år.

Principer för stödet

Projektstödet till finländska civilsamhällesorganisationer är en viktig stödform för civilsamhällets utvecklingssamarbete och en del av genomförandet av Finlands utvecklingspolitik. Genom verksamhet på sina egna expertområden och med sina egna metoder ökar civilsamhällesorganisationernas projekt mångsidigheten och genomslagskraften i Finlands utvecklingssamarbete. Enligt utrikesministeriets Riktlinje för det civila samhället (2017) är ett starkare civilsamhälle både ett utvecklingspolitiskt mål i sig och ett sätt att främja Finlands övriga utvecklingspolitiska mål och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Genom projektstödet främjas också Finlands utrikespolitiska mål, till exempel politiken för de mänskliga rättigheterna.

Instrumentbeskrivning av projektstöd (PDF, 407 KB)

Sökning

Projektstöd 2023 –2026

Ansökningsomgången har avslutad.

Pressmeddelanden och beviljade understöd 2023-2026 

Utlysning 2023–2026 (PDF, 285 KB)

Frågor och svar om ansökningsomgången 28.2.2022 (PDF, 632 KB, på finska)

Förhandsbesked om utlysningen av projektsöd 2023–2026 (22.11.2021)

Projektstödets villkor 

Allmänna villkor och tilläggsvillkor för projektstöd samt etiska regler (PDF, 179 KB)

E-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader(Länk till en annan webbplats.) som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in.

Basinformationsanmälan

För att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt projekt under punkt 1.2.

Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag. Basinformationen lämnas in endast en gång i år, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd (PDF, 197 KB) (UML2020-0013.2.1)

Anvisningar för ifyllning av ansökan (PDF, 518 KB)

Ansökan om projekstöd för forsättningsprojekt (PDF, 208 KB) (UML2021-0014.1.1)

Anvisningar för ifyllning av ansökan för forsättningsprojekt (PDF, 705 KB)

Obligatoriska bilagor:

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB. Vid behov kan en del bilagor lämnas in genom en kompletterande anmälan.

Tilläggsinstruktioner för ifyllnad av ansökningsblankett:

Projektstöd 2021 –2024

Projekt som beviljats projekstöd 2020

Projektimplementering och rapportering

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge  och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan.

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Rapportering

Organisationerna lämnar rapport om de beviljade statsunderstöden via utrikesministeriets e-tjänst. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 april. Också basinformationsanmälan ska lämnas in årligen senast den 30 april.

Även bilagorna till årsrapporten ska endast sändas elektroniskt. Bilagor som kräver underskrift ska skannas och bifogas den elektroniska rapporteringsblanketten.

För PDF-formulär behöver du Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis vid behov. Ladda ner pdf-formulären och spara dem på din dator innan du öppnar (save target as).

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.

Revisionsanvisningar (på finska/engelska)

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Auditor's report (Word, 54 KB)

Engagement letter (Word, 47 KB)