Projektstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar finländska civilsamhällsaktörer statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt. Ansökningsomgångar för projektstöd ordnas vartannat år.

Principer för stödet

Projektstödet till finländska civilsamhällesorganisationer är en viktig stödform för civilsamhällets utvecklingssamarbete och en del av genomförandet av Finlands utvecklingspolitik. Genom verksamhet på sina egna expertområden och med sina egna metoder ökar civilsamhällesorganisationernas projekt mångsidigheten och genomslagskraften i Finlands utvecklingssamarbete. Enligt utrikesministeriets Riktlinje för det civila samhället (2017) är ett starkare civilsamhälle både ett utvecklingspolitiskt mål i sig och ett sätt att främja Finlands övriga utvecklingspolitiska mål och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Genom projektstödet främjas också Finlands utrikespolitiska mål, till exempel politiken för de mänskliga rättigheterna.

Instrumentbeskrivning av projektstöd (PDF 407 KB)

Sökning

Projektstöd 2023 - 2026

Ansökningstiden är 24.1–4.3.2022. Organisationerna kan ansöka om statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprojekt som genomförs 2023–2026. Utlysningen med bedömningskriterier publiceras den 24 januari 2022.

Förhandsbesked om utlysningen av projektsöd 2023-2026

Projektstöd 2021 - 2024

Projekt som beviljats projekstöd 2020 (Öppnar nytt fönster)

Projektstödets villkor 

Allmänna villkor och tilläggsvillkor för projektstöd samt etiska regler (PDF) (179 kb) (Öppnar nytt fönster)

E-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in.

Basinformationsanmälan

Stödtagarna ska lämnas in basinformationsanmälan senast den 10 mars 2020. Ansökan kan kompletteras efteråt. För att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt projekt under punkt 1.2.

Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag. Basinformationen lämnas in endast en gång i år, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Basinformationsanmälan returneras årligen senast den 30 april.

Ansökan om projektstöd

De uppdaterade ansökningsblanketterna och bilagorna för 2023–2026 publiceras i januari 2022.

Obligatoriska bilagor:

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Tilläggsinstruktioner för ifyllnad av ansökningsblankett:

Projektimplementering och rapportering

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge  och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan.

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

OBS. Basinformationsanmälan ska lämnas årligen senast den 30 april.

Rapportering

Organisationerna lämnar rapport om de beviljade statsunderstöden via utrikesministeriets e-tjänst. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 april.

Även bilagorna till årsrapporten ska endast sändas elektroniskt. Bilagor som kräver underskrift ska skannas och bifogas den elektroniska rapporteringsblanketten.

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.