Regionalt utvecklingssamarbete

Regionalt utvecklingssamarbete genomförs inom flera staters territorium. Det här samarbetet stöder lösningar av gränsöverskridande problem och regional integration. Regionalt samarbete kompletterar andra former av bistånd.

Finland finansierar och genomför regionalt samarbete inom många sektorer där Finland har specialkunskaper. Det kan bl.a. vara fråga om innovationsverksamhet, fredsbyggande åtgärder, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, främjande av jämlikhet, energi och hållbar användning av naturresurser. Metoderna varierar i olika geografiska områden.

Finansieringen kanaliseras ofta via internationella organisationer, regionala ekonomiska organisationer och samarbetsorganisationer samt internationella icke-statliga organisationer.

Mångsidigt stöd i Afrika söder om Sahara

Genom att stödja regionalt samarbete kan Finland påverka gränsöverskridande teman. Finland stöder regional handel, regional integration och fredsmedling i östra Afrika. I södra Afrika fokuserar Finland på att främja vetenskap, teknologi och innovationer samt på att begränsa klimatförändringen.

Förnybar energi och arbetsplatser

Partnerskapsprogrammet för energi och miljö, Energy and Partnership Programme (EEP), som finansieras av Finland, har bidragit till att mer än 800 000 hushåll fått tillgång till förnybar energi i södra och östra Afrika. Med stöd av programmet har det också skapats drygt 6 500 arbetsplatser. 

Programmet genomförs i 13 afrikanska länder och syftet är att öka energisäkerheten. Samtidigt avser man att förbättra energieffektiviteten och lindra klimatförändringen.

Programmet finansierar olika projekt för förnybar energi och energieffektivitet. Det är huvudsakligen privata företag som genomför dem. Även civilsamhällesorganisationer har fått stöd. De projekt som ska finansieras väljs genom öppet ansökningsförfarande. När projekten väljs ut lägger vi särskild vikt vid projektets kvalitet och att erfarenheterna som projektet resulterar i kan utnyttjas i andra projekt inom energisektorn i regionen.

Finland är programmets huvudfinansiär. Även Storbritannien och Österrike är betydande finansiärer. Programmets andra skede avslutas vid utgången av 2017 och det tredje inleds 2018.

Du kan läsa mer om de projekt som finansierats inom programmet och om resultaten på engelska här.

Undersökningar och resultatrapporter som gäller EEP-programmet hittar du på engelska här.

Regionala projekt 2017 som Finland finansierar med över en miljon euro: 

 • Partnerskapsprogrammet för energi och miljö EEP i sammanlagt 13 länder i södra och östra Afrika. Genomförs av EEP-programmets egen organisation. Finlands stöd utgör 12,5 miljoner euro under programmets II skede, dvs. åren 2013–2017.
 • Utvecklande av ett regionalt nätverk för livsvetenskaper i södra Afrika, SANBio. I det här deltar 12 länder i södra Afrika. Finlands stöd utgör 6 miljoner euro under programmets II skede, åren 2015–2018.
 • Innovationsprogrammet SAIS i södra Afrika som främjar ekonomisk tillväxt och minskar fattigdomen. Projektet erbjuder Team Finland-aktörerna information om lokala marknader. Gäller länderna Botswana, Sydafrika, Namibia, Zambia och Tanzania. Finlands finansiering är 8,7 miljoner euro under programmets II skede åren 2017–2021.
 • Ett projekt vars syfte är att utveckla tullens kapacitet i södra och östra Afrika för att stödja möjligheterna för länderna i regionen att delta i internationell handel. I projektet deltar 24 länder. Projektet genomförs av Världstullorganisationen WCO och finansieras av Finland med 3 miljoner euro 2016–2018.
 • Stöd till Östafrikanska gemenskapen för att främja ekonomisk integration och förbättra handelns förutsättningar. Genomförs av ett icke-vinstbringande företag, Trade Mark East Africa (TMEA), som koncentrerar sig på handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Finlands finansiering är 9,8 miljoner euro 2017–2020.
 • Finland deltar i att stärka samarbetsorganet för Afrikas horn IGAD. Organisationens syfte är att främja fred och utveckling i regionen. Finlands finansiering är 1,5 miljoner euro 2016–2018. 
 • Stöd för att stärka den regionala integrationen i östra Afrika bl.a. genom en stabilisering av tullområdet och utveckling av infrastrukturen. Genomförs av partnerskapsfonden för Östafrikanska gemenskapen EAC. Finlands finansiering är 1 miljon euro 2017–2018.

Finland stöder de fattigaste länderna i Centralasien

Finlands utvecklingssamarbete i Centralasien koncentreras till regionens fattigaste länder Kirgizistan och Tadzjikistan. Genom samarbetet främjas ansvarsfullt företagande och anständiga arbetsplatser, livsmedelsförsörjning, anpassning till klimatförändringen, en hållbar användning av naturresurser samt bättre tillgång till och kvalitet på juridiska tjänster, i synnerhet för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

 

Fiskerihushållningen tiodubblades i Kirgizistan 

Finland understödde fiskproduktionen i Kirgizistan från 2009 till 2017. Under den tiden tiodubblades fiskproduktionen till mer än 2 000 ton fisk per år.

I Kirgizistan byggdes fiskodlingsanstalter, en fiskkläckningsanstalt och en foderfabrik. Samtidigt förbättrades skötseln av vattentillgångarna. Inkomsterna har ökat för sådana mindre bemedlade odlare på landsbygden som hör till fiskodlingsföreningar.

Kirgizistan har utmärkta naturliga förutsättningar för fiskproduktionen, som inleddes redan på 1930-talet. Produktionen sjönk emellertid drastiskt i och med att landet blev självständigt efter Sovjetunionens sönderfall.

Projektet med syfte att upprätta en hållbar fiskerihushållning och utveckla fiskodlingen genomfördes av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Åren 2009–2017 var Finlands stöd till projektet 3,2 miljoner euro.

Projekt som Finland finansierade 2017:

 • Ett projekt för handelsrelaterat utvecklingssamarbete i Centralasien. 9 miljoner euro. Genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2014–2018.
 • Finlands vattenprogram i Kirgizistan och Tadzjikistan. 7,8 miljoner euro. Genomförs av Finlands miljöcentral SYKE 2014–2018.
 • Främjande av anständigt arbete i Kirgizistan och Tadzjikistan. 4 miljoner euro. Genomförs av Internationella arbetsorganisationen ILO  2014–2018.
 • Med sikte på hållbar fiskerihushållning i Kirgizistan. Stöd 1,5 miljoner euro för II skedet. Genomförs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO 2014–2017.
 • Bättre hantering av naturresurser i Kirgizistan. 1,6 miljoner euro. Genomförs av Geologiska forskningscentralen 2014–2018.
 • Bättre hantering av naturresurser i Tadzjikistan. 1,6 miljoner euro. Genomförs av Geologiska forskningscentralen 2014–2018.
 • Bättre tillgång till rättstjänster med sikte på att rättsligt stärka Kirgizistan. 2 miljoner euro. Genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2014–2018.
 • Stärka rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna för att stödja medborgarna i Tadzjikistan. 2 miljoner euro. Genomförs av FN:s utvecklingsprogram UNDP 2014–2018.
 • Stärka det meteorologiska institutet i Kirgizistan. 550 000 euro. Genomförs av Meteorologiska institutet 2014–2017.
 • Stärka det meteorologiska institutet i Tadzjikistan. 550 000 euro. Genomförs av Meteorologiska institutet 2014–2017. 

I Mekongregionen främjas förnybar energi

I Mekongregionen i Sydostasien finansierar Finland ett partnerskapsprogram för energi och miljö (EEP Mekong). Syftet med programmet är att öka användningen av förnybar energi och renare teknik. Målet är att förbättra energieffektiviteten, öka energitillgången, minska växthusgasutsläppen och bekämpa klimatförändringen.

Av länderna i Mekongdeltat deltar Thailand, Burma, Kampuchea, Laos och Vietnam i det regionala EEP-samarbetet. Programmet gynnar partnerskap inom den privata och den offentliga sektorn. Genom pragmatiskt samarbete strävar man efter energieffektivitet och användning av förnybar energi. Vid utgången av 2017 har 37 projekt av olika dimensioner finansierats inom ramen för programmet, allt från civilsamhällesorganisationers små projekt till stora industriella projekt. Budgeten för hela EEP Mekong-programmet för åren 2009–2018 är 17,9 miljoner euro.

Läs mer om EEP Mekong-programmet på engelska här.