Politiska avdelningen

Till politiska avdelningens uppgifter hör följande ärenden:

 • Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i allmänhet samt globala politiska och säkerhetsfrågor
 • EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP)
 • EU:s gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
 • Nordatlantiska förbundet (Nato) och Natosamarbetet
 • det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet
 • militär och civil krishantering
 • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
 • Europarådet
 • vapenkontroll, ärenden som gäller export av försvarsmateriel, samarbete som gäller försvarsmaterielområdet och internationellt samarbete när det gäller exportövervakning
 • nedrustning och ickespridning
 • tillträdestillstånd för finska statsluftfartyg och statsfartyg
 • politiska och allmänna frågor som gäller mänskliga rättigheter och demokratifrågor
 • allmänna FN-frågor, samordning av FN-frågor, FN:s generalförsamling och säkerhetsråd
 • hantering av globala frågor
 • frågor som gäller fredsmäkling, samt
 • att delta i beredningen av internationella överenskommelser som hänför sig till avdelningens uppgifter och i författningsberedning i samarbete med rättstjänsten.

Postadress

Politiska avdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringränden 3 G
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392101
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.