Anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning

Egna interna anvisningar om exportkontroll hos företagen, som också följs, gör det lättare och snabbare att sköta tillståndsärenden hos tillståndsmyndigheten.

Produkter med dubbel användning kan utöver normal civil tillämpning även användas för militära ändamål. För företag som bedriver utrikeshandel med produkter med dubbel användning har utrikesministeriet utfärdat en rekommendation om interna exportkontrollanvisningar (Internal Compliance Programme, ICP).

Anvisningar om bästa praxis i Wassenaararrangemanget

Wassenaararrangemanget antog på sitt plenarmöte 2011 bästa praxis-riktlinjer och i bilaga en förteckning över element som exportörerna bör ta in i sina anvisningar.

Utrikesministeriet uppmuntrar företagen att utnyttja dessa riktlinjer i sina egna anvisningar.

Checklista före export

Företaget åtar sig att genomgående i organisationen följa gällande exportkontrollagstiftning och sin interna exportkontrollpraxis.

Företaget ska bygga upp en egen intern exportkontrollpraxis:

 • Företagsledningen gör en skriftlig utfästelse om att den följer gällande exportkontrollagstiftning.
 • Exportkontrollärendena i organisationen anvisas en särskild enhet som är insatt i exportkontrollfrågor eller någon annan lämplig enhet.
 • Företaget utser en exportkontrollchef och vid behov biträdande chefer.
 • De anställda utbildas kontinuerligt i exportkontrollfrågor. Utbildningen ska säkerställa att företagspersonalen är bekant med gällande exportkontrollagstiftning, exportkontrollpraxis och kontrollförteckningar.

Checklista under export

 • Ta reda på om det krävs exporttillstånd för produkterna eller teknologin i fråga, alltså huruvida de finns upptagna i kontrollförteckningarna, eller om utrikesministeriet som nationell tillståndsmyndighet kräver kontroll av de aktuella produkterna för export till ett eller flera destinationsländer (catch-all).
 • Säkerställ att produkterna eller teknologin som exporteras inte används för annat än angivet ändamål.
 • Säkerställ att kunderna och produkternas slutanvändare inte är rödstämplade (red-flags).
 • Tillämpa en sådan praxis som förhindrar att produkterna eller teknologin hamnar hos andra än den avsedda slutanvändaren (diversion).
 • Säkerställ vid skeppning att dessa åtgärder har vidtagits och att produkterna eller teknologin och deras kvantitet motsvarar det som anges i exporttillståndet.

Checklista efter export

Företaget ska föra detaljerade register över sin export. Registerkravet finns inskrivet i artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 428/2009, enligt vilken registren ska bevaras i tre år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum. Uppgifterna ska på begäran läggas fram för de behöriga myndigheterna.

Registren ska innefatta följande uppgifter:

 • beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden
 • kvantiteten produkter med dubbla användningsområden
 • exportörens respektive mottagarens namn och adress
 • slutanvändning och slutanvändare av produkterna, om detta är känt.

ICP-rekommendationen ska styra att företagen följer exportkontrollagstiftningen

Den företagsinterna exportkontrollanvisningen spelar en central roll vid bedömningen av förutsättningarna för att utfärda globalt exporttillstånd.

Enligt artikel 12.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 ska medlemsstaterna, när de bedömer en ansökan om globalt exporttillstånd, beakta exportörens förutsättningar att följa bestämmelserna i förordningen.

Exporten från Finland av produkter med dubbel användning regleras av rådets förordning (EG) nr 428/2009 och av den nationella lagen om exportkontroll 562/1996.

Syftet med ICP-rekommendationen för företag som exporterar produkter med dubbel användning från Finland är att underlätta skötseln av deras ärenden hos den nationella tillståndsmyndigheten och att styra att de följer gällande exportkontrollagstiftning.

Utredning av kontrollstatus

Det är exportörens plikt att ta reda på om det krävs kontroll för export av en produkt. Tillverkaren är den som bäst känner till egenskaperna hos en produkt, därför är det i första hand tillverkaren som ska fastställa produktens exportkontrollklassificering.

Exportkontrollagstiftningen tillämpas också på datorprogram, utbildning och finansieringstjänster som kan ha betydelse för militära program. Utöver överföringen av synlig teknologi och knowhow ska också immateriell eller osynlig överföring, till exempel per telefon eller elektroniskt, kontrolleras.

Exportörer ska noggrant och i god tid före en avsedd export ta reda på om produkten eller tjänsten ska kontrolleras. Kontrollförteckningarna över produkter med dubbel användning avtalas inom ramen för de internationella exportkontrollordningarna där Finland är med och förhandlar om vilka produkter som ska läggas till eller strykas från kontrollförteckningarna.

Kontrollordningarna är

De internationella exportkontrollordningarnas förteckningar sammanförs i EU till en enda förteckning. Den förteckningen ingår i EU:s exportkontrollförordning om produkter med dubbla användningsområden som är bindande för alla medlemsstater och exportörer i EU. Förteckningen uppdaterades senast den 30 december 2014.

Närmare uppgifter finns på EU:s webbplats om exportkontroll (på engelska).

Preliminär information om kontrollstatus och klassificering

Vid behov kan utrikesministeriet skriftligen ge preliminära uppgifter om kontrollstatus och klassificering. Behandlingstiden för förhandsförfrågningar beror bland annat på om det behövs sakkunnigutlåtanden.

Export av andra än kontrollerade produkter

Även produkter som inte finns upptagna i kontrollförteckningen kan genom nationellt beslut underställas exportkontroll. Sådana catch all-beslut fattas endast när det anses möjligt att en viss produkt i slutändan används för massförstörelsevapen eller oönskat militärt bruk.

 1. Sådan användning kan ha samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller med utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen och som omfattas av icke-spridningsarrangemang.
 2. Tillstånd krävs också för export av sådana produkter med dubbel användning som inte ingår i produktförteckningen, om det land som köper produkterna eller bestämmelselandet är föremål för ett vapenembargo som har beslutats genom en gemensam ståndpunkt eller gemensam åtgärd som har antagits av rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller en bindande resolution av Förenta Nationernas säkerhetsråd.
 3. Om exportören känner till att eller har skäl att misstänka att produkterna i fråga är helt eller delvis avsedda för något av dessa syften, ska exportören underrätta sitt lands myndigheter. Myndigheterna ska då besluta huruvida det är motiverat att underställa exporten i fråga exportkontroll.
 4. I syfte att säkerställa en effektiv exportkontroll har exportörens ansvar utvidgats nationellt. Det omfattar också fall där exportören har skäl att misstänka att en produkt är avsedd för sådant bruk som avses i 4 § i lagen om exportkontroll.
 5. I avvikelse mot artikel 4 i rådets förordning gäller den motsvarande nationella paragrafen också gemenskapsleveranser i de fall där produkten eller tjänsten säljs från Finland till ett annat medlemsland med kännedom eller misstankte om att produktens slutanvändare finns utanför gemenskapen och de övriga förutsättningarna i paragrafen uppfylls. Dessa bestämmelser kallas också paraplybestämmelser (catch all).

Om straff för uppsåtligt brott och försök till brott mot anmälningsskyldigheten föreskrivs i 46 kap. i strafflagen och om brott mot anmälningsskyldigheten av oaktsamhet i 9 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning.

Närmare uppgifter

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll (TUO-30) ger exportanvisningar per e-post tuo-30(at)formin.fi eller vientivalvonta.um(at)formin.fi.

På vår webbplats