Anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning

Produkter med dubbel användning kan utöver normal civil tillämpning även användas för militära ändamål. I Finland är utrikesministeriet tillståndsmyndighet för export av produkter med dubbel användning. Ministeriets enhet för exportkontroll ger vägledning om exporten.

Nedan har samlats anvisningar och svar på vanliga frågor.

Mitt företag ska börja exportera produkter med dubbel användning. Hur kommer vi igång?

Ta del av anvisningarna och förordningarna. Mer information om definitionen av en exportör och om andra frågor som gäller export hittar du på utrikesministeriets webbplats.  

Ta dessutom del av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning 1996/562(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Gör dessutom upp interna anvisningar om exportkontroll för ert företag. Använd t.ex. de upplysningar och källor som nämns på denna sida som hjälp. De interna anvisningarna om exportkontroll gör det lättare och snabbare att uträtta ärenden med tillståndsmyndigheten, dvs. med utrikesministeriet.

Det finns olika anvisningar om hur exportkontrollen kan göras effektiv i företag. Den viktigaste av dessa är EU-kommissionens rekommendation om bästa praxis(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) av år 2019.

Även i Wassenaararrangemangets(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) riktlinjer för bästa praxis finns element som exportörerna bör ta upp i sina egna anvisningar.

Vi uppmuntrar företagen att använda dessa förfaranden i sina egna anvisningar om exportkontroll.

Krävs det exporttillstånd för min produkt?

Exporten av en produkt (inkl. programvara, teknologi, tjänst) från Finland till utlandet kräver exporttillstånd från en myndighet, om produkten är

  1. försvarsmateriel. Exporttillståndet beviljas av försvarsministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).
  2. ett civilt skjutvapen eller ammunition. I detta fall är tillståndsmyndigheten Polisstyrelsen.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
  3. en i kontrollförteckningen(Länk till en annan webbplats.) (rådets förordning, bilaga 1) avsedd produkt med dubbla användningsområden. Exporttillståndet beviljas av utrikesministeriet.
  4. vilken som helst produkt där exportören i enlighet med 4 § i lagen(Länk till en annan webbplats.) eller artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) har fått ett meddelande av utrikesministeriet om att produkterna i fråga är eller kan vara helt eller delvis avsedda för tillverkning av massförstörelsevapen eller för framförande av sådana till ett mål, eller för militär slutanvändning i ett land som är föremål för vapenembargo. Tillståndsmyndigheten är utrikesministeriet.

Exporttillstånd krävs också om produkten är ämnad för export till ett land som är föremål för sanktioner, och som kan omfattas av förbud eller begränsningar som hänför sig till produkten, slutanvändaren eller exporten. Exporttillstånd ska sökas hos utrikesministeriet. Det är inte alltid möjligt att få tillstånd.

Min produkt är inte en produkt med dubbel användning som omfattas av exportkontroll och några sanktioner hindrar inte export. Jag misstänker dock att min produkt i slutändan kommer att användas till massförstörelsevapen eller bli föremål för militär slutanvändning i ett sanktionsland. Vad ska jag göra?

Du ska lämna en anmälan till utrikesministeriet.

Lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning(Länk till en annan webbplats.) förpliktigar exportören att underrätta utrikesministeriet, om

  • exportören känner till eller har skäl att misstänka att en produkt helt eller delvis är avsedd för tillverkning av massförstörelsevapen eller för framförande av sådana till ett mål,
  •  importlandet är föremål för vapenembargo och produkterna kommer i militär användning. 

Detta gäller alltså exportören även om dess produkter inte omfattas av produktkategorin i bilaga 1 till EU förordning(Länk till en annan webbplats.).

Anmälningsplikten gäller också förmedlare som är medvetna om att exporten i slutändan kommer att användas till massförstörelsevapen. En försummelse av anmälningsplikten kan få straffrättsliga påföljder.

Enligt lagen(Länk till en annan webbplats.) kan export, förmedling, transitering eller överföring kräva tillstånd även om

  • exportören, förmedlaren, transiteraren eller överföraren av utrikesministeriet har fått ett meddelande om att produkterna är eller kan vara helt eller delvis avsedda för tillverkning av massförstörelsevapen eller för framförandet av sådana till ett mål.
  • exportören av utrikesministeriet har fått ett meddelande om att produkterna som förmedlas är eller kan vara helt eller delvis avsedda för militär användning i ett land som är föremål för vapenembargo.

I enlighet med 3 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning(Länk till en annan webbplats.) kan även förmedlingstjänster och transitering av produkter med dubbla användningsändamål som är förtecknade i bilaga 1 till EU förordning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) bli tillståndspliktiga genom ett meddelande av utrikesministeriet om produkterna är kopplade till tillverkning av massförstörelsevapen eller framförandet av sådana till ett mål eller till militär slutanvändning i ett land som är föremål för vapenembargo.

Hur kan jag veta om min produkt eventuellt är försvarsmateriel eller en tillståndspliktig produkt med dubbel användning enligt kontrollförteckningen?

Som exportör ansvarar du för att din produkt klassificeras rätt.

Du ska först utreda om din produkt är försvarsmateriel. Du hittar en aktuell länk till förteckningen på försvarsministeriets webbplats.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) Om du är osäker på produktens klassificering, vänd dit till försvarsministeriet.

Om produkten inte är försvarsmateriel ska du utreda om det är fråga om en produkt med dubbel användning, vars export kräver ett exporttillstånd. Om produkten till sina tekniska egenskaper är en sådan produkt med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll enligt bilaga 1 till EU förordning(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kräver exporten av den ett exporttillstånd av utrikesministeriet.

I första hand är det den aktör som bäst känner till produktens tekniska egenskaper, ofta tillverkaren, som ska klassificera den. 

Min produkt är en tillståndspliktig produkt med dubbel användning och behöver utrikesministeriets tillstånd för export. Hur ansöker jag om exporttillstånd?

Ansökan om exporttillstånd görs via utrikesministeriets e-tjänst. Du får mer information på utrikesministeriets webbplats

Exporten av min produkt med dubbel användning riktas till EU:s område samt till länder utanför, s.k. tredje länder. Vilka typer av exporttillstånd behöver jag? Vad kostar ett exporttillstånd?

Export inom EU:s område behöver inte utrikesministeriets exporttillstånd, med undantag av export av vissa känsliga produkter såsom kärnmaterial.

Export till tredje länder utanför EU kräver i allmänhet ett så kallat enskilt tillstånd. Exportören kan också i vissa fall använda sig av EU:s så kallade generella tillstånd. Användning av generellt tillstånd ska anmälas till utrikesministeriet.

Om exporten till vissa aktörer i olika länder är kontinuerlig kan det under vissa villkor bli fråga om ett så kallat globalt tillstånd.

Du kan bekanta dig närmare med de olika typerna av exporttillstånd på utrikesministeriets webbplats.

Ett exporttillstånd som utrikesministeriet utfärdar är avgiftsfritt.

Landet som jag ska exportera till är föremål för sanktioner. Hur ska jag göra?

Sanktioner kan förbjuda eller begränsa exporten i vissa fall.

Ta del av de landspecifika sanktionerna och läs vanliga frågor och svar om sanktionerna före exporten.

Jag ska exportera produkter eller komponenter av amerikanskt ursprung. Var kan jag få råd i frågor som gäller exportkontroll?

I frågor som gäller Förenta staternas exportkontroll ska du kontakta de behöriga myndigheterna i USA.

Förenta staternas handelsministerium, The United States Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (BIS), svarar inte enbart för exportkontrollen vid export av produkter från de Förenta staterna, utan även för kontrollen av återexport av vissa produkter med amerikanskt ursprung från ett främmande land till ett annat och överföringen av dessa varor från en part till en annan inom samma främmande land.

BIS kontroll av återexport och överföring av varor inom ett främmande land gäller inte bara produkter som ursprungligen tillverkats i USA, utan även vissa produkter som tillverkats utanför USA men som inbegriper mer än en miniminivå av kontrollerat amerikanskt innehåll, eller som är en direkt produkt av en kontrollerad programvara eller teknik med ursprung i USA.

BIS licenskrav bestäms enligt produkternas kontrollstatus, deras destinationsland samt slutanvändningen och slutanvändaren.  När du återexporterar eller överför (inom landet) produkter som omfattas av BIS behörighet, ska du ta reda på om en part i transaktionen ingår i Förenta staternas regerings kontrollista: Consolidated Screening List(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

För ytterligare information om Förenta staternas kontroll av återexport och överföring inom landet ber vi dig kontakta de amerikanska myndigheterna.  Du kan ha nytta av att besöka BIS webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).  Närmare information speciellt om Förenta staternas kontroll av återexport finns här(Länk till en annan webbplats.) .

Du kan också kontakta BIS direkt, tfn +1 202-482-4811 (mån-fre  8:30-17:00 (GMT-5:00), e-post ECDOEXS@bis.doc.gov.  Du kan också kontakta BIS lokala exportkontrolltjänsteman vid Förenta staternas ambassad i Helsingfors: Roger Calderone, Regional Export Control Officer, U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, tfn +358(0) 9 6162 5291.

Om du har frågor som gäller

Mer information finns bland annat på webbplatsen US Embassy in Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Hur får jag vägledning och stöd i exportkontrollfrågor?

Ytterligare information om exportkontroll förutom informationen på den här sidan får du till exempel genom att delta i s.k. exportkontrollkliniker som utrikesministeriet ordnar minst en gång om året. Vi informerar om dessa kliniker på utrikesministeriets webbplats och i de sociala medierna. Exportkontrollklinikerna för företag är avgiftsfria.

Anvisningar för exporten ger utrikesministeriets enhet för exportkontroll per e-post kpo-40(at)gov.fi. Du kan också ta kontakt med utrikesministeriets experter inom exportkontroll.

Vad gör jag om jag gjort fel då jag exporterat? Vilka är följderna?

Enligt lagen(Länk till en annan webbplats.) övervakar Tullen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) iakttagandet av exportkontrollagstiftningen och utför vid behov granskningar hos företag. Brott mot exportkontrollagstiftningen kan medföra straffrättsliga påföljder.

Myndigheten kan dock avstå från att vidta åtgärder om gärningen eller försummelsen med hänsyn till dess menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen kan anses vara ringa bedömda som en helhet, och om inte ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver det.

Det ligger således alltid i exportörens intresse att så fort som möjligt tillsammans med utrikesministeriet utreda eventuella oklarheter och felaktigheter i anslutning till tillståndspliktig export.

Ytterligare information

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll ger anvisningar och råd per e-post kpo-40(at)gov.fi