Anvisningar för företag om exportkontroll av produkter med dubbel användning

Egna interna anvisningar om exportkontroll hos företagen, som också följs, gör det lättare och snabbare att sköta tillståndsärenden hos tillståndsmyndigheten.

Produkter med dubbel användning kan utöver normal civil tillämpning även användas för militära ändamål. För företag som bedriver utrikeshandel med produkter med dubbel användning har utrikesministeriet utfärdat en rekommendation om interna exportkontrollanvisningar (Internal Compliance Programme, ICP).

Behandlingen av ansökningar om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden fortsätter som normalt vid utrikesministeriet. Vi ber er emellertid att skjuta upp icke-brådskande förfrågningar till tiden efter coronaviruskrisen.

Anvisningar om bästa praxis i Wassenaararrangemanget

Wassenaararrangemanget antog på sitt plenarmöte 2011 bästa praxis-riktlinjer och i bilaga en förteckning över element som exportörerna bör ta in i sina anvisningar.

Utrikesministeriet uppmuntrar företagen att utnyttja dessa riktlinjer i sina egna anvisningar.

Krävs det exporttillstånd för min produkt?

Exporten av en produkt (inkl. programvara, teknologi, tjänst) från Finland till utlandet kräver exporttillstånd från en myndighet, om produkten är:

  1. ett försvarsmateriel där försvarsministerietLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) är tillståndsmyndighet, eller
  2. ett civilt skjutvapen eller ammunition, där polisstyrelsenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) är tillståndsmyndighet
  3. en i kontrollförteckningen (rådets förordning (EG) nr 428/2009 bilaga 1) avsedd produkt med dubbla användningsområden, där utrikesministeriet är tillståndsmyndighet, eller
  4. vilken som helst produkt där exportören, i enlighet med nationell lagstiftning i 4 § 1996/562 (även artikel 4 i rådets förordning (EG) 428/2009) har fått ett meddelande av utrikesministeriet om att de ifrågavarande produkterna är eller kan vara helt eller delvis avsedda för tillverkningen av massförstörelsevapen eller för framförandet av sådana till ett mål, eller för militär slutanvändning i ett land som är föremål för vapenembargo. Härvid är utrikesministeriet tillståndsmyndighet.
  5. ämnad för export till ett land som är föremål för sanktioner, och som kan omfattas av förbud eller begränsningar som hänför sig till produkten, slutanvändaren eller exporten. Exporttillstånd ska sökas hos utrikesministeriet, till den del det överhuvudtaget är möjligt att få ett tillstånd.

Min produkt är inte en produkt med dubbel användning som omfattas av exportkontroll och några sanktioner hindrar inte exporten av den. Jag misstänker dock att min produkt i slutändan kommer att användas till tillverkning av massförstörelsevapen eller blir föremål för militär slutanvändning i ett sanktionsland. Vad ska jag göra?

Paragraf 4 och 4 mom. i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (1996/562) förpliktigar exportören att underrätta utrikesministeriet, om exportören känner till eller har skäl att misstänka att en produkt helt eller delvis är avsedd för tillverkning av massförstörelsevapen eller för framförande av sådana till ett mål, eller om det importerande landet är föremål för vapenembargo. Detta gäller alltså exportören fastän hens produkter inte omfattas av produktkategorin i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 428/2009. Anmälningsplikten gäller också en exportör som är medveten om att det hen exporterar i slutändan kommer att användas till massförstörelsevapen. En försummelse av anmälningsplikten kan få straffrättsliga påföljder.

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (1996/562) kan export, förmedling, transitering eller överföring kräva tillstånd om exportören, förmedlaren, transiteraren eller överföraren av utrikesministeriet har fått ett meddelande om att produkterna är eller kan vara helt eller delvis avsedda för tillverkning av massförstörelsevapen eller för framförandet av sådana till ett mål.

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (1996/562) kan exporten kräva tillstånd om exportören av utrikesministeriet har fått ett meddelande om att produkterna som förmedlas är eller kan vara helt eller delvis avsedda för militär användning i ett land som är föremål för vapenembargo.

I enlighet med 3 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (1996/562) kan även förmedlingstjänster och transitering av produkter med dubbla användningsändamål som är förtecknade i bilaga I till rådets förordning (EG) 428/2009 bli tillståndspliktiga genom ett meddelande av utrikesministeriet om produkterna är kopplade till tillverkning av massförstörelsevapen eller framförandet av sådana till ett mål eller till militär slutanvändning i ett land som är föremål för vapenembargo.

Hur kan jag veta om min produkt eventuellt är försvarsmateriel eller en tillståndspliktig produkt med dubbla användningsmål enligt kontrollförteckningen?

Exportören ansvarar för att hens produkt klassificeras rätt.

  1. Exportören måste först utreda om produkten är försvarsmateriel. EU:s förteckning över försvarsmateriel kan användas vid tolkningen. Om man är osäker hur produkten ska klassificeras är det bra att vända sig till försvarsministeriet: Förteckning över försvarsmaterielLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster).
  2. Om produkten inte är försvarsmateriel måste exportören utreda om det är fråga om en produkt med dubbel användning, vars export kräver ett exporttillstånd. Om produkten till sina tekniska egenskaper är en sådan produkt med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll enligt bilaga 1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 kräver exporten av den ett exporttillstånd som beviljas av utrikesministeriet. I första hand är det den aktör som bäst känner till produktens tekniska egenskaper, ofta tillverkaren, som ska klassificera den. 

Bilaga 1 till rådets förordning (EG) 428/2009Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) 

Observera att bilagan som nämns ovan uppdateras årligen i december.

Min produkt är en tillståndspliktig produkt med dubbel användning och behöver utrikesministeriets tillstånd för export. Hur ansöker jag om exporttillstånd?

Ansökan om exporttillstånd görs via utrikesministeriets e-tjänst. Du får mer information på utrikesministeriets webbplats.

Du hittar närmare information om definitionen av en exportör och andra frågor som gäller export på utrikesministeriets webbplats samt även i

Lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning 1996/562Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Rådets förordning (EG) 428/2009 i fråga om produkter med dubbla användningsområdenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Exporten av min produkt med dubbel användning riktas till EU:s område samt till länder utanför, s.k. tredje länder. Vilka typer av exporttillstånd behöver jag? Vad kostar ett exporttillstånd?

Export inom EU:s område behöver inte utrikesministeriets exporttillstånd, med undantag av export av vissa känsliga produkter såsom kärnmaterial. Export till tredje länder utanför EU behöver i allmänhet ett s.k. enskilt exporttillstånd. Exportören har också möjlighet att använda sig av EU:s s.k. generella tillstånd i vissa fall. Det måste göras en anmälning till utrikesministeriet om användningen av ett generellt exporttillstånd. Om exporten till vissa aktörer i olika länder är kontinuerlig kan det bli fråga om ett s.k. globalt tillstånd under vissa villkor. Du kan bekanta dig närmare med de olika typerna av exporttillstånd på utrikesministeriets webbplats. Exporttillståndet som beviljas av utrikesministeriet kostar ingenting.

Landet som jag ska exportera till är föremål för sanktioner, hur ska jag göra?

Sanktioner kan förbjuda eller begränsa exporten i vissa fall.

Det lönar sig att bekanta sig med landsvisa sanktioner före exporten och Frågor och svar om sanktioner

Hur får jag vägledning och stöd i exportkontrollfrågor?

Ytterligare information om exportkontroll får du förutom informationen som nämns på den här sidan till exempel genom att delta i exportkontrollkliniker som utrikesministeriet ordnar minst en gång om året och avgiftsfritt för företag. Du kan också avtala tid för ett möte om exportkontroll med utrikesministeriets exportkontrollexperter.

Vad gör jag om jag gjort fel då jag exporterat? Vilka är följderna?

Enligt 7 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (1996/562) övervakar Tullen iakttagandet av exportkontrollagstiftningen och utför vid behov granskningar hos företag. Brott mot exportkontrollagstiftningen kan enligt 9 § i samma lag medföra straffrättsliga påföljder. Myndigheten kan dock avstå från att vidta åtgärder om gärningen eller försummelsen med hänsyn till dess menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen kan anses vara ringa bedömda som en helhet, och om inte ett synnerligen viktigt allmänt intresse kräver det. Således ligger det i alla lägen i exportörens intresse att så fort som möjligt med utrikesministeriets  exportkontrollmyndigheter utreda eventuella oklarheter och felaktigheter i anslutning till den tillståndspliktiga exporten.

Närmare uppgifter

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll (TUO-30) ger exportanvisningar per e-post tuo-30(at)formin.fi eller vientivalvonta.um(at)formin.fi.

På vår webbplats