Uppföljning, utvärdering och tillsyn av utvecklingssamarbetet

Målet med uppföljningen, utvärderingen och tillsynen av utvecklingssamarbetet är att säkerställa att biståndet används på ett korrekt sätt samt att ge information om resultaten av användningen av biståndet. Det är viktigt att säkerställa att de kvalitetskriterier som ställts upp för utvecklingssamarbetet uppfylls och att riskhanteringen har genomförts systematiskt.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn av utvecklingssamarbetet hör till utrikesministeriets centrala myndighetsuppgifter, men det är också viktigt att ge respons till biståndsmottagarna och få respons av dem. Genom öppen dialog stärker man det gemensamma lärandet och skapar ramar för kontinuerlig utveckling. Den kontinuerliga utvärderingen av verksamheten stöds av utvärderingar av utvecklingssamarbetet, som underlättar förståelsen för vad som fungerar i utvecklingspolitiken och -samarbetet och varför.

Biståndsmottagarna rapporterar till utrikesförvaltningen om användningen av finansieringen och resultaten av verksamheten både under och efter samarbetet. Ministeriets och beskickningarnas tjänstemän följer upp arbetets framskridande, användningen av medel, riskerna och rapporteringens tillförlitlighet bland annat med hjälp av regelbunden kontakt, styrgruppsarbete och uppföljningsbesök. Ministeriet låter också göra externa revisioner och verksamhetsgranskningar samt utvärderingar.

För verkställandet av utvecklingssamarbetet ansvarar ofta en aktör utanför ministeriet, som hanterar riskerna i samarbetet i enlighet med egna eller exempelvis FN:s utvecklingsorganisationers eller utvecklingsfinansieringsinstituts tillsyns- och riskhanteringsförfaranden. Ministeriets uppgift är att säkerställa att dessa förfaranden överensstämmer med utrikesministeriets skyldigheter samt internationella skyldigheter.