Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Finlands utvecklingspolitik

Sexualitet framstår som en väsentlig och värdefull del av vår mänsklighet. De rättigheter som rör sexualitet är också utvecklingsfrågor. Finlands utvecklingspolitik bidrar till att behovet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter blir tillgodosedda globalt.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (sexual and reproductive health and rights, SRHR) avser vars och ens rätt att få definiera sin egen sexualitet och att fritt och ansvarsfullt få besluta om dessa frågor utan risk för diskriminering, tvång eller våld. 

För att tillgodose allas behov av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är mycket viktigt för människans välbefinnande och ett balanserat liv. Sexualitet framstår som en väsentlig och värdefull del av vår mänsklighet. Den är en av människans grundläggande egenskaper som utvecklas genom hela livet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är på många sätt de sårbaraste mänskliga rättigheterna. Därför ska man fästa särskild vikt vid att de tillgodoses.

Diskriminerande samhällsstrukturer, till exempel diskriminering på grund av kön, sexuell identitet, ålder eller funktionsnedsättning,  gör att dessa rättigheter inte alltid tillgodoses. SRHR-frågorna är en central del av FN:s globala mål för hållbar utveckling (särskilt målen 3 och 5). De är alltså såväl individuella som sociala utvecklingsfrågor. 

Det är viktigt att behandla den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheterna som en helhet. SRHR omfattar både hälsoperspektivet och rättighetsperspektivet. Termen består av fyra olika begrepp:

  • De sexuella rättigheterna garanterar självbestämmanderätten i sexualitetsfrågor. Dessa rättigheter omfattar bland annat sexualupplysning, tjänster för sexuell hälsa, självbestämmanderätt och rätt till njutbara sexuella upplevelser. De sexuella rättigheterna fastställs bland annat i Internationella familjeplaneringsorganisationen IPPF:s deklaration om sexuella rättigheter 2008. De sexuella rättigheterna i deklarationen grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella avtal.

  • De reproduktiva rättigheterna garanterar rätten att fritt få besluta om sin reproduktion och om andra frågor som hör samman med den. De omfattar bland annat rätten till moderna preventivmedel och vid behov till assisterad befruktning.

  • Sexuell hälsa innebär övergripande välbefinnande med respekt för sexualitet och möjlighet att få njutbara och säkra sexuella upplevelser. En bra sexuell hälsa förutsätter möjlighet att få rådgivning och vård för sexuell hälsa. Den omfattar till exempel förebyggande av och vård för sexuellt överförbara sjukdomar, vård för dysfunktioner och rådgivning inom sexuell hälsa.

  • Reproduktiv hälsa är en del av det reproduktiva välbefinnandet.  Till en bra reproduktiv hälsa hör tillgång till högkvalitativa tjänster för reproduktiv hälsa och möjlighet att få heltäckande information om reproduktion. Den omfattar bland annat nödvändig och högkvalitativ graviditets-, förlossnings- och mödravård och tjänster för att förebygga och få vård för infertilitet. 

Finland främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på ett övergripande sätt och använder således termen i sin helhet. Det innebär att man har bland annat rätt till tjänster för sexuell hälsa, sexualupplysning, preventivmedel, mödrahälsa och säkra aborter.  

Finland arbetar för att tillgodose behovet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med alla utvecklingspolitiska medel: Finland fortsätter att hålla frågan aktuell i hälso- och jämställdhetsarbetet, stödja internationella organisationer inom denna sektor och att kanalisera stöd till program och projekt som genomför till detta område relaterade åtgärder i utvecklingsländer. Finland arbetar också kontinuerligt för att involvera den privata sektorn i SRHR-arbetet.