Avdelningen för internationell handel

Till uppgifterna vid avdelningen för internationell handel hör

 • Europeiska unionens gemensamma handelspolitik
 • frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning
 • ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet; den nationella samordningen av OECD-ärenden
 • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor och ärenden som gäller gemensamt ansvar samt handel och hållbar utveckling till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • utveckling och samordning av Team Finland-tjänster för främjande av Finlands export och företagens internationalisering inom utrikesförvaltningen och i nätverket Team Finland
 • exportkontroll av produkter med dubbel användning, exporttillståndsärenden och samordning av exportkontrollfrågor samt internationellt exportkontrollsamarbete
 • främjande och skydd av finländska investeringar
 • internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och lagberedning i ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter
 • handelspolitiskt prognostiseringsarbete och analys
 • övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • handelspolitiska frågor och handelsfrågor som hänför sig till digital ekonomi och teknik

Postadress

Avdelningen för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.