Stöd till civilsamhällesorganisationers projekt för kommunikation och global fostran

Utrikesministeriet har beviljat civilsamhällesorganisationer understöd för kommunikation och global fostran. Stödet är avsett för utvecklingsinformation och global fostran i Finland som handlar om utvecklingssamarbete eller utvecklingspolitik, globala utvecklingsfrågor eller verkligheten i utvecklingsländerna.

Principer för stödet

Organisationerna kan ansöka om statsunderstöd för 1–2-åriga projekt gällande kommunikation och global fostran. Projektstödet är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period som ska öka synligheten för utvecklingsländernas perspektiv och kännedomen om utvecklingsfrågor bland finländarna.

Villkor och instruktioner

Allmänna villkor för användningen av statsunderstöd och tilläggsvillkor:

Kompletterande anvisningar till villkoren:

​​Blanketter för e-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten.

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in.

Basinformationsanmälan

Stödtagarna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Basinformation kan lämnas in året runt, men för att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. Under ansökningsår ombeds de sökande att returnera basinformationsanmälan i god tid.

När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot.

Ansökan om projektstöd

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Tilläggsinstruktioner för ifyllnad av ansökningsblankett:

Utbetalningsansökan och förbindelse

Blankett för förbindelse till mottagande och användning av statsbidrag:

Blankett för begäran av utbetalning av statsbidrag:

Organisationen kan anhålla om att 90 procent av den beviljade summan det sista året utbetalas. Den resterande 10 procenten betalas ut efter att slutrapporten godkänts och efter att en separat anhållan om utbetalning lämnats in.

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge per 31.12.ÅÅÅÅ och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan:

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Ansökan om ändring och kompletteringsanmälan

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blankett.

Kompletteringar av organisationens basuppgifter, ansökan om projektstöd och årsrapport görs på denna blankett.

Rapportering

Organisationerna ska i enlighet med anvisningarna för varje projekt rapportera till ministeriet om projektets verksamhet och medelanvändning. Rapporten ska för varje kalenderår som stöd har beviljats lämnas in senast till utgången av april (30.4) följande år.

De organisationer som har ansökt om stöd för 2015 elektroniskt är de första som kommer att rapportera om sina projekt på e-blanketter 2016.

Rapporten kan inte sändas, om formen har tom, ofyllda linjer.

De organisationer som har beviljats stöd för 2014 ska rapportera både för sina ettåriga och sina tvååriga projekt på rapporteringsblanketter som skickas in till pappers:

De identifieringsuppgifter som krävs för rapporteringsblanketten finns på organisationens användarkonto, ansökan om projektstöd och statsbidragsbeslutet samt på eventuella ändringar av användningsändamålet.