Stöd till civilsamhällesorganisationers projekt för kommunikation och utbildning om global utveckling

 

Studerande presenterar sina övningsarbeten på en universitetsföreläsning.
Foto: Elina Manninen / Kuvatoimisto Keksi

Principer för stödet

Genom understödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling finansieras projekt som ökar finländarnas kunskap om utvecklingsfrågor och engagerar allmänheten i utvecklingssamarbetet. Stödet för kommunikation och utbildning om globala frågor främjar genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och stärker det globala partnerskapet i Finland i enlighet med mål nr 17. Denna stödform fokuserar särskilt på genomförandet av det globala delmålet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling. Genom utlysningen eftersträvas såväl geografisk spridning i Finland som mångsidiga målgrupper.

Stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period, som ska stärka kännedomen om globala utvecklingsfrågor i Finland.

Ansökan om stöd

Projektstöd för perioden 2023–2024

Utlysning 2023-2024 (PDF 512 KB)

Förhandsbesked om utlysningen av stöd 2023-2024 (1.9.2022)

Blanketter 

För att kunna ladda ner blanketterna behövs programmet Adobe Reader(Länk till en annan webbplats.) som man kan ladda ner gratis.

Ladda ner blanketterna på den egna datorn innan de öppnas för användning (Spara som/Save target as). Blanketterna kan revideras, sparas och skickas till andra innan ansökan lämnas in. 

Ansökningsblankett (PDF, 134 KB)

Anvisningar för ifyllning av ansökan, uppdaterad 20.10.22 specifikation av administrativa kostnader (PDF 475 KB) 

Obligatoriska bilagor:

Bilaga 1 som kompletterar ansökningsblanketten (PDF 412 KB) 

Bilaga 2: Försäkran (PDF, 16 KB)

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Villkor och tilläggsvillkor 

E-tjänsten

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten. Obs! Ansökan ska lämnas in efter att den har laddats upp till e-tjänsten. Kontrollera i menyn 'skapade ärenden' ifall ansökan redan initierats eller ifall den väntar på initiering. Genom att initiera ansökan skickas den till utrikesministeriet för behandling. 

Basinformationsanmälan

Stödtagarna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen ansöker om flera projektbidrag under samma ansökningsår.

Basinformation kan lämnas in året runt, men för att kunna lämna in nya projektansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänsten som nämns i mottagningskvittot. Under ansökningsår ombeds de sökande att returnera basinformationsanmälan i god tid.

När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot.

Basinformationsanmälan (2017-0012.1.11.) (PDF, 98 KB)

Projektstöd för perioden 2021–2022

Utlysning (PDF, 627 KB)

Svar på frågor gällande årets 2020 ansökningsomgång (på finska, PDF, 709 KB) (uppdaterade 10.11.2020). Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Villkor och tilläggsvillkor 

Projektimplementering och rapportering

Utbetalningsansökan och förbindelse

Blankett för förbindelse till mottagande och användning av statsbidrag:

Förbindelse (UML2017-0017.2.4) (PDF, 70 KB) 

Blankett för begäran av utbetalning av statsbidrag:

Utbetalningsansökan för statsunderstöd (UML2017-0018.1.3 sv) (PDF, 73 KB) 

Ifall den första utbetalningen begärs före årsrapporten lämnas in (senast den 30 april), ska en utredning över projektets läge per 31.12.ÅÅÅÅ och en uppskattning av summan oanvänt statsunderstöd som överförs till nästa år bifogas utbetalningsansökan:

Utredning över projektets läge (på finska, RTF, 54 KB)

Förbindelsen och utbetalningsansökan sammankopplas med uppgifterna om organisationen och projektet genom den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Ansökan om ändring och kompletteringsanmälan

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blankett.

Ansökan om ändring (UML2017-0016.2.2) (PDF, 76 KB)

Kompletteringar av organisationens basuppgifter, ansökan om projektstöd och årsrapport görs på denna blankett.

Kompletteringsanmälan (UML2018-0024.1.2) (PDF, 71 KB)

Rapportering

Organisationerna ska i enlighet med anvisningarna för varje projekt rapportera till ministeriet om projektets verksamhet och medelanvändning. Rapporten ska för varje kalenderår som stöd har beviljats lämnas in senast till utgången av april (30.4) följande år.

Organisationer som beviljats statsunderstöd ska rapportera om sina projekt på e-blanketter via utrikesministeriets e-tjänst. Även bilagorna till årsrapporten skickas in endast elektroniskt.

För PDF-formulär behöver du Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis vid behov. Ladda ner pdf-formulären och spara dem på din dator innan du öppnar (save target as).

Årsrapporteringsblankett (UML2017-0038.2.1) (PDF, 115 KB)

Observera att punkt 3.4. på blanketten kräver den identifieringskod för materialet som finns i e-tjänsten. Koden har formatet åååå-mm-dd-0000XXXX.

Rapporten kan inte sändas, om formen har tom, ofyllda linjer.

Revision

Anvisningar till revisoren (PDF, 107 KB)

Bekräftelsebrev i anslutning till revisionsuppdrag (PDF, 168 KB)

Revisorns rapport över observationer (PDF, 202 KB)