Statsunderstöd till organisationer som stöder de mänskliga rättigheterna och OSSE:s verksamhet

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd ur de medel som föreslås under statsbudgetens moment 249050 (Övriga statsunderstöd) med syfte att stödja organisationsverksamhet med koppling till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden.

En afrikansk kvinna och en volontär.
Foto: AdobeStock

Statsunderstödet kan beviljas organisationer med verksamhet inom utrikesministeriets verksamhetområde. Anslag på 40 000 euro har reserverats för verksamhet som stöder för de mänskliga rättigheterna och OSSE:s verksamhet.

Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år. Organisationerna ska själva svara för en del av kostnaderna för det projekt som understöds.

När bidrag beviljas, utbetalas, används och övervakas, tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Understödets syfte

Syftet med statsunderstödet är att öka de finländska frivilligorganisationernas deltagande i OSSE:s verksamhet och att stödja samarbete som utgår från OSSE:s övergripande säkerhetsbegrepp. Utrikesministeriet anser att det finländska civilsamhällets aktiva insats är ytterst viktig.

Under 2022 prioriteras särskilt projekt som främjar de politiska mål och prioriteringar som framkommer i statsrådets redogörelse för politiken för de mänskliga rättigheterna och utrikesförvaltningens strategi för de mänskliga rättigheterna.

Vem kan beviljas understöd?

En finländsk frivilligorganisation som söker understöd ska vara en sammanslutning (registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och har rättshandlingsförmåga. Vid ansökningstidpunkten ska minst ett år ha förflutit sedan organisationen registrerades. Stödet beviljas inte privatpersoner eller grupper.

För vad kan understöd beviljas?

Statsunderstödet kan beviljas som allmänt stöd eller specialstöd och det gäller ett år.

Vid beviljandet av stöd fästs särskild uppmärksamhet vid bl.a. följande faktorer:

 • en möjligast klar definiering av utbildningsbehov, resor, målgrupper, mål, metoder och önskade resultat (målgruppen ska i första hand vara en annan än organisationens egna medlemmar)
 • organisationens förmåga att genomföra den planerade verksamheten
 • målgruppens storlek
 • organisationens rapportering om stöd som eventuellt beviljats tidigare

Exempel på kostnader som stödet inte får användas för:

 • organisationens ordinarie administrativa utgifter
 • representationsutgifter
 • publikationer som presenterar organisationen eller dess verksamhet (t.ex. organisationstidning, webbplats osv.)
 • utlandsresor, om inte resan i väsentlig grad hänför sig till OSSE:s verksamhet eller främjande av de mänskliga rättigheterna
 • verksamhet som redan skett.

Enligt 6 § i statsunderstödlagen kan bidraget inte täcka projektets utgifter helt. Organisationerna ska själva svara för en del av kostnaderna för det projekt som understöds. Självfinansieringsdelen får inte täckas med annat offentligt understöd som organisationen eventuellt får.

Ansökan om understöd

Ansökan ska göras på en särskilt blankett. Bifoga en plan för varje enskilt projekt till ansökan.

Om organisationen inte tidigare har ansökt om understöd eller om det har skett betydande förändringar i verksamheten ska också följande handlingar bifogas till ansökan:

 • organisationens stadgar
 • kopia ur föreningsregistret
 • den senaste årsberättelsen
 • det senaste bokslutet.

Ansökningstid

Statsunderstöd ska sökas hos Enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter vid utrikesministeriet. Stödet beviljas på ansökan så länge som anslaget i budgetpropositionen för 2019 räcker.

Ansökningsblanketter kan beställas på telefonnumret 0295 351 213.

Sänd ansökan till adressen

Utrikesministeriet
Registratorskontoret
PB 176
00023 Statsrådet
(Besöksadress: Marinagatan 22)
och per e-post: POL-40@formin.fi.

Handläggningen av ansökningarna vid ministeriet tar cirka en månad. Meddelande om beslutet sänds till alla organisationer som sökt stöd. Till ett beslut om att stöd beviljas fogas de allmänna villkoren om användningen av stödet.

Innan stödet betalas ut ska organisationen underteckna och skicka förbindelseblanketten, anhållan om utbetalning och ett dokument där det framgår vilka av organisationens funktionärer som har namnteckningsrätt till ministeriet.

Rapportering

Organisationen ska rapportera om användningen av stödet en månad efter att verksamheten som fått bidrag genomförts (t.ex. ett seminarium eller en resa). Rapporten ska redogöra både för hur statsunderstödet använts och för evenemangets innehåll.

Ytterligare uppgifter

Enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, E-post: POL-40@formin.fi.