Programstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklingssamarbete till finländska civilsamhällsorganisationer. Nästa ansökan är 2021.

Principer för stödet

Instrumentbeskrivning av programstöd

Ansökan om programstöd 2022-2025

Basinformationsanmälan

Stödtagarna lämnar in basinformation årligen. Till blanketten bifogas verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och andra eventuella dokument så som ändrade stadgar och registerutdrag.

Basinformationen lämnas in endast en gång, även när organisationen ansöker om flera programbidrag under samma ansökningsår.

Basinformation kan lämnas in året runt, men för att kunna lämna in nya programansökningar behöver organisationen den användarkod från e-tjänstensom nämns i mottagningskvittot. Under ansökningsår ombeds de sökande att returnera basinformationsanmälan i god tid.

När basinformationen har lämnats in via e-tjänsten skickas ett meddelande med en kod för ärendet (i formatet UHA20XX-000XXX) till användarkontot. Anteckna den här koden i ansökan för ett nytt eller fortsatt program under punkt 1.2.

Ansökan om programstöd, ansökningsomgång 2017

Observera att bilagorna inte får sparas med dokumentnamn som innehåller specialtecken (.,-/åäö) osv. och se till att bilagorna sparas så att dokumenttypen indikeras (t.ex. verksamhetsplan_2013.pdf). Bilagornas sammanlagda maximistorlek är 10 MB.

Kompletterings- och ändringsansökan

Kompletteringar av organisationens basuppgifter och ansökan om programstöd görs på denna blankett.

Ansökan om ändring av användningsändamål och överföring av statsunderstödet till följande år görs på denna blanket

Utbetalningsansökan och förbindelse

Blankett för förbindelse till mottagande och användning av statsbidrag:

Blankett för begäran av utbetalning av statsbidrag:

Anvisningar för statistiken

Programstödsorganisationerna ska senast den 30 april 2018 sända följande till utrikesministeriet:

1) en Excelfil över alla utbetalningsuppgifter 2017

2) en ny DAC-statistikblankett över den nya programperiodens projektplaner

Från och med våren 2019 ska alla planerings- och utbetalningsuppgifter lämnas in på den nya DAC-statistikblanketten och den separata Excelfilen med utbetalningar ska inte längre fyllas i.

Frågor och svar om programstöd