Ansökan om fullmakt och godkännande för projekt enligt mekanismen för ren utveckling

Kyotoprotokollet gör det möjligt även för andra än statliga aktörer att delta i projekt enligt mekanismen för ren utveckling. Utrikesministeriets fullmakt och godkännande krävs för juridiska personers deltagande i projekt.

 

 

Villkor för fullmakt och godkännande

Fullmakt att delta i ett projekt för mekanismen för en ren utveckling beviljas på ansökan till en verksamhetsutövare som har ett giltigt utsläppstillstånd, eller till en annan juridisk person som är solvent, har hemort i Finland och även i övrigt bedöms ha faktiska möjligheter att delta i ett projekt i enlighet med Finlands internationella åtaganden. (5 § i lagen om användning av KyotomekanismernaLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)).

Vid sidan av detta kan utrikesministeriet godkänna ett projekt till ett projekt enligt mekanismen för ren utveckling

  • om den sökande är delaktig i projektet,

  • om avsikten är att de utsläppsenheter som projektet producerar registreras på det depåkonto för den sökande som finns i det nationella registret för förvaring av utsläppsrätter,

  • om projektets värdstat är part i Kyotoprotokollet och har godkänt projektet som ett projekt för gemensamt genomförande och projekt enligt mekanismen för ren utveckling,

  • om projektet både med avseende på genomförandet av mål och planering fyller de villkor som ställs i Kyotoprotokollet, i beslut vid partsmötet och i artikel 11b.6 i utläppshandelsdirektivet, och projektet även i övrigt anses som genomförbart.

Godkännande ges dock inte, om projektets innehåll eller realiseringssätt står i strid med de principer för internationellt samarbete eller med de internationella juridiska förpliktelser som gäller Finland eller om ett godkännande annars vore ägnat att skada Finlands nationella intressen (7 § i lagen om användning av KyotomekanismernaLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)).

Ansökan om fullmakt och godkännande

Ansökan om fullmakt görs genom skriftlig ansökan till utrikesministeriet. Uppgifter som behövs i ansökan finns i utrikesministeriets förordning om projekt enligt mekanismen för ren utveckling Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) (915/2007, 2 §).

Godkännande söks genom en skriftlig ansökan till utrikesministeriet. Till ansökan bifogas de uppgifter som krävs enligt utrikesministeriets förordning Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)(915/2007, 3 §).

Fullmakt och godkännande kan sökas samtidigt.

Ansökningsblankett och anvisningar

Det finns särskilda anvisningar för hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Om en representant för den sökande undertecknar ansökan och försäkran, ska han eller hon ha giltig undertecknandefullmakt. Underskriften kan också vara elektronisk.

Insändande av ansökan

Sänd din ansökan och de bilagor som krävs till utrikesministeriet antingen per e-post till keo-90@formin.fi och skriv följande text i ärendefältet: Fullmakt och godkännande för CDM

eller sänd ansökan per post till adressen:

Fullmakt och godkännande för CDM 
Utvecklingspoltiska avdelningen / KEO-90
Utrikesministeriet
Kyrkogatan 12, Helsingfors
PB 26, 00023 Statsrådet

En behandlingsavgift på 105 euro tas ut för fullmakt och godkännande.

Specialkrav för godkännandebehandlingen av vattenkraftprojekt över 20 MW

Om en ansökan gäller utrikesministeriets godkännande för ett vattenkraftprojekt över 20 MW ska utöver den vanliga ansökningsblanketten också en separat WCD-rapport lämnas.

Nedan finns en rapporteringsblankett enligt den harmoniserade EU-modellen samt anvisningar för hur den ska fyllas i. Rapporten ska valideras av en oberoende kontrollör (DOE, Designated Operational Entity).

Ytterligare uppgifter:

Ansvarig tjänsteman Hanna-Leena Lampi
Hanna-leena.lampi@formin.fi 
tfn +358 295 351 863

Lagstiftning relaterad till ansökningsförfarandet