Mekanismen för ren utveckling (CDM)

Den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet som hör till FN:s klimatkonvention löpte ut vid utgången av 2020, och det finns inga fler åtagandeperioder.

I fortsättningen baserar sig det internationella samarbetet på Parisavtalet som ingicks 2015. Den rättsliga grunden för tillämpning av mekanismerna i Kyotoprotokollet upphörde vid utgången av 2020.

Det internationella samarbetet för att minska utsläppen fortsätter på basis av Parisavtalet och dess marknadsmekanism. Finland ger inte längre fullmakter och godkännande för projekt som hänför sig till mekanismen för ren utveckling, utan följer utvecklingen av Parisavtalet och dess marknadsmekanismer. Förhandlingar om dessa kommer att föras vid avtalets följande partskonferens COP26 i november 2021.