Nationella säkerhetsmyndigheten

Utrikesministeriet är Finlands nationella säkerhetsmyndighet (National Security Authority, NSA). Ministeriet styr den nationella verksamheten och ansvarar bland annat för beredningen av internationella avtal som rör informationssäkerhet.

En hand visar upp ett passerkort för en dörrläsare.
Foto: Adobe


Nationella säkerhetsmyndigheten i Finland

Nationella säkerhetsmyndigheten (National Security Authority, NSA) är en fristående enhet vid utrikesministeriet underställd statssekreteraren.

Den nationella säkerhetsmyndighetens uppgift är att i enlighet med lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet styra och övervaka att internationell säkerhetsklassificerad information som förmedlas till Finland skyddas och hanteras ändamålsenligt.

Anvisningarna för skyddet och hanteringen baserar sig på förpliktelser som Finland har genom EU:s säkerhetsbestämmelser samt bilaterala och multilaterala avtal om informationssäkerhet.

Avtalen sätter ramarna för Finlands och finländska företags deltagande i projekt som förutsätter utbyte av säkerhetsklassificerad information.

Nationella säkerhetsmyndigheten

  • samordnar de utsedda nationella säkerhetsmyndigheternas verksamhet och arbetar i samverkan med dem.
  • utfärdar internationella intyg över säkerhetsutredning av person (Personnel Security Clearence, PSC) och av företag (Facility Security Clearance, FSC) samt behandlar ansökningar om tillstånd gällande besök (Request for Visit, RfV). I ärenden som gäller FSC och RfV, kontakta NSA@formin.fi.

Tjänster och kontaktuppgifter:

Avtal om informationssäkerhet

Beslut av Europeiska unionens råd

Utsedda nationella säkerhetsmyndigheter i Finland

Försvarsministeriet, huvudstaben och skyddspolisen är utsedda säkerhetsmyndigheter (Designated Security Authority, DSA) med egna ansvarsområden inom den nationella säkerhetsmyndighetens helhetsansvar.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är utsett till nationell myndighet för informationssäkerhet (National Communication Security Authority, NCSA) i fall som gäller teknisk informationssäkerhet och telekommunikation.

Länkar till de utsedda säkerhetsmyndigheternas webbplatser: