Konventioner och rapporter om mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna har utformats i internationella och regionala konventioner om mänskliga rättigheter som signatärstaterna har åtagit sig att följa. Konventionerna ska också främja tillgodoseendet av rättigheterna.

De viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter har förhandlats fram inom ramen för Förenta nationerna (FN) och Europarådet (ER). Också många andra konventioner innehåller element av mänskliga rättigheter. Likaså har andra internationella organisationer konventioner om mänskliga rättigheter, även om dessa inte har godkänts i samma utsträckning.

I FN:s konventionssystem finns det sju konventioner som klassas som människorättskonventioner och sex tillhörande protokoll. I Europarådets system finns det fyra egentliga människorättskonventioner. 

Det finns i allmänhet i själva konventionerna bestämmelser om mekanismerna för övervakning av hur konventionerna följs. Ofta innebär det att särskilda övervakningsorgan inrättas.

Övervakningsorganen ska

  • behandla de periodiska rapporter som konventionsstaterna lämnar in om hur rättigheterna tillgodoses nationellt,
  • ge expertutlåtanden för att styra tolkningen av konventionerna och
  • med avseende på vissa konventioner behandla enskilda eller kollektiva klagomål.

Periodisk rapportering om konventionerna

Övervakningen av bestämmelserna i de internationella och regionala konventionerna sker i huvudsak genom behandlingen av de periodiska rapporter som staterna lämnar in.

I den periodiska rapporteringen presenterar regeringen det nationella genomförandet.

Finska regeringens rapportering om de mänskliga rättigheterna grundar sig på element som sanning och öppenhet samt på att följa tidsfristerna i enlighet med konventionsförpliktelserna.

Finland vill i sin rapportering beskriva positiva trender, men också medge eventuella problem.

Regeringen stödjer ett aktivt deltagande från frivilligorganisationernas sida i rapporteringen genom att den ber om utlåtanden angående de teman som tas upp och genom att den bjuder in representanter för frivilligorganisationerna att diskutera och kommentera rapportens innehåll innan den får sin slutliga utformning.

Aktuellt