Klagomål till internationella organ

Klagomål som gäller mänskliga rättigheter behandlas i rättstillämpande och undersökande organ som är underställda FN eller Europarådet. Organens behörighet utgår från de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter som Finland har undertecknat och ratificerat.

Enskilda eller juridiska personer som anser att deras rättigheter enligt konventionerna har blivit kränkta av en finländsk myndighet, kan rikta ett klagomål mot finska staten.

En förutsättning för att få anföra klagomål till ett internationellt rättstillämpande och undersökande organ är enligt de allmänna folkrättsliga principerna att alla inhemska rättsmedel är uttömda.

I de flesta fall innebär detta att den klagande måste ha fört sin sak till högsta rättsliga instans, i Finland till högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.