Finland i Afghanistan

Finland stöder Afghanistan med humanitärt bistånd. Finland avbröt sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan i mitten av augusti 2021. Ett stabilt och fredligt Afghanistan som respekterar de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen är i Finlands och hela det internationella samfundets intresse.

Flickor med svarta klädet och vita huvudduk går vid vägkanten. I bakgrunden finns stora maskiner och på gatan stor en ganska ny bil.
Flickors möjligheter att gå i skola och infrastrukturen förbättrades under 2000-talet.

Afghanistan har enorma problem, men det har också skett positiv utveckling i landet under de senaste 20 åren. Särskilt infrastukturen och flickors möjligheter att gå i skola har förbättrats och hälsovårdstjänsterna har ökat. Förvaltningen har utvecklats i synnerhet på central nivå, men också i provinser och distrikt och på lokal nivå.

För att välfärden ska förbättras måste ekonomin utvecklas på ett hållbart sätt och nya näringar och arbetstillfällen måste skapas. Det är viktigt att Afghanistan drar nytta av sina egna naturresurser, att näringsverksamhet kommer igång på allvar och att landet utvecklar sin självförsörjning genom indrivning av skatter.

Finlands mål i Afghanistan

De övergripande riktlinjerna för Finlands stöd drogs upp i statsrådets Afghanistanredogörelse som godkändes 2018. Finland och Afghanistan ingick ett partnerskapsavtal om bilateralt samarbete i april 2013.

Finlands prioriteringar i arbetet för att stödja hållbar utveckling i Afghanistan är

  • att välfärd, mänskliga rättigheter och jämlikhet stärks och att särskilt kvinnors och barns ställning förbättras.
  • att landets inre säkerhet stärks.
  • att demokratin stärks och principen för god förvaltning och rättsstatsprincipen följs på bred front.
  • att basen för ekonomin utvecklas på ett mångsidigt sätt i enlighet med principerna för hållbar utveckling, att särskilt jordbruket effektiveras och att förutsättningarna att utnyttja naturresurser förbättras.

Finland har som mål att Afghanistan ska utvecklas till ett land som inte utgör ett hot mot den internationella eller regionala säkerheten och som inte är ett centrum för internationell narkotikaproduktion. Finland arbetar också för att landet ska styras demokratiskt och för att en nationell fredsprocess så småningom ska leda till en situation där afghanerna kan koncentrera sig på att utveckla landet tillsammans.

 

Arbetsfördelningen

Finlands Afghanistan-politik genomförs i samarbete mellan utrikesministeriet och inrikesministeriet. Riksdagens utrikesutskott informeras regelbundet om situationen i Afghanistan och om Finlands åtgärder.

Finlands ambassad i Kabul upprätthåller kontakter och dialog med Afghanistans regering och myndigheter och främjar Finlands och Afghanistans bilaterala relationer och Finlands intressen i landet. Ambassaden deltar i planeringen, genomförandet och övervakningen av utvecklingssamarbetet. Ambassaden upprätthåller dessutom en lägesbild av landets politiska och ekonomiska utveckling och säkerhetspolitiska situation.

Finland påverkar utvecklingen i Afghanistan också som en del av Europeiska unionen och Nordic+, som är en samarbetsgrupp mellan de nordiska länderna och Holland.

2020 Afghanistan conference (på engelska)

Finland avbryter sitt utvecklingssamarbete med Afghanistan (Utrikesministeriets pressmeddelande 17.8.2021)