Finland i Afghanistan

Finland stöder Afghanistan genom utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd, civil och militär krishantering. Ett stabilt och fredligt Afghanistan som respekterar de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen är i Finlands och hela det internationella samfundets intresse.

Kuvassa on koulutyttöjä.
Av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet får Afghanistan det största stödet. Foto: Elina Leväniemi/UM

Afghanistan har enorma problem, men det sker också positiv utveckling. Särskilt flickors möjligheter att gå i skola har förbättrats och infrastrukturen och hälsovården har utvecklats.

För att välfärden ska förbättras måste ekonomin utvecklas på ett hållbart sätt och det måste skapas nya näringar och arbetsplatser. Det är viktigt att Afghanistan drar nytta av sina naturresurser och att affärsverksamheten kommer igång på allvar.

Finlands mål i Afghanistan

De övergripande riktlinjerna för Finlands stöd drogs upp i statsrådets Afghanistanredogörelse som godkändes i 2018. Finland och Afghanistan ingick ett partnerskapsavtal om bilateralt samarbete i april 2013.

Prioriteringar i Finlands stöd till hållbar utveckling i Afghanistan:

  • att stärka välfärd, mänskliga rättigheter och jämlikhet och att förbättra i synnerhet kvinnornas och barnens ställning

  • att höja landets inre säkerhet

  • att stärka demokratin och se till att principerna för god förvaltning och rättsstatsprincipen följs på bred front

  • att utveckla basen för ekonomin på ett mångsidigt sätt i enlighet med principerna för hållbar utveckling, särskilt att effektivera jordbruket och förbättra förutsättningarna för att utnyttja naturresurser.

Det är Finlands mål att Afghanistan ska utvecklas till ett land som inte utgör ett hot mot den internationella eller regionala säkerheten och som inte är ett centrum för narkotikaproduktion. Finland arbetar också för att landet ska styras demokratiskt och för att en nationell försoningsprocess så småningom ska leda till en situation där afghanerna kan koncentrera sig på att utveckla landet tillsammans.

2020 Afghanistan conference (på engelska)

Arbetsfördelningen

Finlands politik i Afghanistan genomförs i samarbete mellan utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben och inrikesministeriet. Riksdagens utrikesutskott informeras regelbundet om situationen i Afghanistan och om Finlands åtgärder.

Finlands ambassad i Kabul upprätthåller kontakten till den afghanska regeringen och myndigheterna. Ambassaden följer också landets politiska och ekonomiska utveckling och deltar i genomförandet av utvecklingsprogrammen.