Finlands Afrikastrategi

Finland har utarbetat en Afrikastrategi med syfte att utveckla sina relationer till länder i Afrika. Strategin är gemensam för hela statsförvaltningen och bereddes under utrikesministeriets ledning.

Behovet av att utarbeta en Afrikastrategi bottnar i de stora förändringarna i Afrika och globalt under de senaste åren. I och med den ekonomiska utvecklingen och befolkningstillväxten i Afrika håller flera afrikanska länder på att få en allt synligare roll i världspolitiken och ekonomin. Politiska förbindelser till länder i Afrika blir allt viktigare för Finland. Tack vare växande marknader är många afrikanska länder nu också potentiella handelspartner.

Finlands relationer till länder söder om Sahara grundar sig på ett resultatorienterat utvecklingssamarbete, som utgör en bra bas för mer omfattande samarbete. Finlands diplomatiska förbindelser och handelsrelationer med Nordafrika är starka sedan länge, men det finns potential för mer.

Tanken bakom Afrikastrategin är att göra förbindelserna till Afrika mer mångsidiga och att göra Afrikapolitiken målmedveten och samstämmig. Särskild fokus läggs på utvecklandet av de politiska och ekonomiska förbindelserna med länder i Afrika, Afrikanska unionen och andra regionala organisationer.

Strategin försöker finna Finlands och Afrikas gemensamma intressen och finna beröringspunkter på olika områden. Även målsättningarna i Agenda 2030 och i Afrikanska unionens Agenda 2063 ”Africa We Want” hör till utgångspunkterna för strategin. Riktlinjerna i EU:s nya Afrikastrategi beaktas också i Finlands strategi.

Målet var en koncis strategi som

  • fastställer realistiska och ambitiös mål för Finlands Afrikapolitik och konkreta åtgärder för att uppnå dessa
  • fastställer ett begränsat antal prioriterade områden för Finlands Afrikapolitik utifrån gemensamma intressen
  • satsar på att stärka de politiska och ekonomiska förbindelserna för att uppnå målen
  • utvidgar relationerna från utvecklingssamarbete till andra former av samarbete, men med beaktande av utvecklingssamarbetets roll i helheten.