Kvinnors och flickors rättigheter och ställning

Finland stärker kvinnors och flickors rättigheter samt främjar rätten för personer med funktionsnedsättning att leva utan diskriminering och våld.

Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående kvinnors och flickors rättigheter och ställning

  • Stödja en lagstiftning och politik som garanterar flickor och kvinnor, inklusive personer med funktionsnedsättning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därtill stöder Finland verksamhet som säkerställer tillgång till högklassiga och jämlika tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa. Finland främjar en övergripande sexuell fostran, skydd mot graviditet, mödrahälsa, rätten till säkert sex och vid behov möjligheten till avbrytande av graviditet på ett säkert sätt.
  • Göra det lättare för personer som utsatts för sexuellt våld att få tillgång till service och stödja förebyggandet av könsrelaterat våld. Finland stöder i synnerhet personer som befinner sig i en utsatt situation samt personer med funktionsnedsättning. Finland stärker alla kvinnors och flickors medvetenhet om sina rättigheter samt möjligheter att stå upp för sina rättigheter, till exempel rätten att bestämma över sin kropp. För att man ska kunna åtgärda de faktorer och avveckla de sociala normer som försämrar kvinnors ställning krävs framför allt att män och pojkar medverkar till förändringsprocessen.
  • Främja rätten för personer med funktionsnedsättning att leva utan diskriminering, stigmatisering och våld. Finland stärker sina partnerländers förmåga att genomföra lagstiftning och åstadkomma en utveckling som tryggar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter att delta. Finland stöder den internationella handikapprörelsen och främjar handikapporganisationernas möjligheter att kräva att deras rättigheter tillgodoses.

Finland främjar kvinnors och flickors ställning och stärker deras rättigheter genom att finansiera jämlikhetsåtgärder, bistå med sakkunnighjälp och politiskt stöd i partnerländerna samt genom att samarbeta med civilsamhället och multilaterala samarbetspartner. Dessutom för Finland en politisk dialog och utför påverkansarbete i EU, FN, utvecklingsbanker och partnerländer.

Ett viktigt element bland Finlands utvecklingspolitiska metoder är att på ett övergripande sätt ta hänsyn till jämställdhet, jämlikhet och personer med funktionsnedsättning inom alla prioriteringar. Till exempel kan man främja jämställdheten och jämlikheten genom att stödja kvinnors rätt till utbildning, människovärdigt arbete och möjligheter att delta i ekonomisk, samhällelig och politisk verksamhet. Samma mål kan främjas för personer med funktionsnedsättning genom att man stöder dessa personers möjligheter att delta i beslut som gäller dem, främjar den allmänna tillgängligheten och hinderfriheten i samhället samt ökar den inkluderande utbildningen för personer med funktionsnedsättning. Förutom jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är könsaspekten och funktionsnedsättningsperspektivet centrala även inom de teman som gäller livsmedelstryggheten och klimatförändringen samt vattenförsörjningen och saniteten.

För att stärka kvinnors och flickors rättigheter krävs vid sidan om Finlands egna åtgärder ett globalt engagemang som motvikt till den allt starkare anti-genderrörelsen. Till rörelsen hör aktörer som motarbetar jämställdhet, feminism, kvinnors rättigheter och LHBTIQ-rättigheter. Avgörande för att uppnå målet är även samhällenas färdigheter att förändra ojämlika strukturer och attityder.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående kvinnors och flickors rättigheter och ställning stöder mål 5 (jämställdhet) bland FN:s globala mål för hållbar utveckling och beaktandet av personer med funktionsnedsättning på ett inkluderande sätt i den hållbara utvecklingen. Möjligheterna att uppnå målet före 2030 beror på den politiska samstämmigheten i världen samt den internationella gemenskapens och staternas engagemang när det gäller att genomföra målen för hållbar utveckling.