Fredsmedling är en allt starkare prioritering i utrikespolitiken

I regeringsprogrammet står det att Finland ska bygga fred. Det innebär bland annat att konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande ska bli ännu viktigare prioriteringar i Finlands utrikespolitik.

Fred skapar förutsättningar för utveckling. Foto: eddiedangerous/Flickr.com, cc by 2.0
Fred skapar förutsättningar för utveckling. Foto: eddiedangerous/Flickr.com(Länk till en annan webbplats.), cc by 2.0(Länk till en annan webbplats.)

Finland bygger fred

Genom fredsmedling stöds hållbar fred så att man skapar en bas för att bygga upp politiska, ekonomiska och samhälleliga institutioner.

En mer stabil värld ligger även i finländarnas intresse. Därför vill Finland hjälpa parterna i konflikter att minska våld och att nå hållbar fred och stabilitet. Vi utför detta arbete på olika sätt: vi stöder till exempel aktörer på gräsrotsnivå, främjar dialogprocesser mellan parter och stärker den internationella fredsmedlingen. 

En konflikt kan endast lösas på ett hållbart sätt av parterna i konflikten. Hållbara lösningar till våldsamma konflikter uppnås bara genom att man tar itu med de politiska, ekonomiska och sociala frågor som ligger bakom konflikterna.

Fredsmedling och konfliktförebyggande har varit ett långvarigt tema i Finlands utrikespolitik. Under de senaste tio åren har utrikesministeriet långsiktigt stärkt fredsmedlingens ställning internationellt och nationellt. I enlighet med det nuvarande regeringsprogrammet är konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsuppbyggande allt starkare prioriteringar i vår utrikespolitik.

Finland har mycket att erbjuda i arbetet med att förebygga och lösa konflikter. På grund av vår historia och våra nationella styrkor är vi en trovärdig och pålitlig fredsmedlare. Finland har positiva erfarenheter och exempel på ett framgångsrikt medlingsarbete. Ute i världen är vi kända för att vi bland annat betonar kvinnors, ungas och religiösa aktörers betydelsefulla deltagande i fredsprocesser. Vi har också aktivt utvecklat den normativa och institutionella grunden för fredsmedling bland annat i Europeiska unionen och Förenta Nationerna. Vi samarbetar med olika länder, såsom Norge och Schweiz, inom fredsmedling. Partnerskapen med olika civilsamhällesorganisationer är också mycket viktiga, likaså verksamheten på multilaterala forum. Finland genomför och finansierar också projekt som stöder fredsmedling och satsar på att stärka den nationella fredsmedlingskapaciteten och kompetensen.

Fredsmedling är ett långsiktigt arbete där det råder många risker och osäkerhet. Det är endast parterna i en konflikt som kan lösa konflikten på ett hållbart sätt. Fredsmedling är också ett mycket konkurrerat område. Finlands mål är att genom sin verksamhet erbjuda ett kompletterande mervärde och stödja parter i att hitta lösningar på konflikter. 
Ett center för fredsmedling har inrättats vid utrikesministeriets politiska avdelning. Centret ska stärka Finlands kompetens och kapacitet vad gäller fredsmedling och samordna såväl utrikesministeriets egna åtgärder som samarbetet med andra aktörer. Centret inleder sin verksamhet den 1 oktober 2020.

Center för fredsmedling

Bidrag för internationell fredsmedlingsverksamhet

Finland främjar kvinnors deltagande i fredsprocesser

Ute i världen är Finland känt som ett jämlikt samhälle där kvinnor redan länge har deltagit i den politiska beslutsprocessen. På global nivå är kvinnornas deltagande i politiska processer i konfliktländer dock fortfarande relativt litet.

Kvinnor, fred och säkerhet

Kvinnor har en viktig roll i arbetet med att åstadkomma hållbar fred. Det är nödvändigt att kvinnor ska ha möjlighet att vara med i förhandlingar som fredsmedlare och en del av samhället. I fredsprocesser ska kvinnor betraktas som aktörer som löser konflikter, inte enbart som konfliktoffer.
I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000) satsar Finland starkt på arbetet med att öka kvinnligt ägande och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Målet för resolutionen är att stärka kvinnors roll och beslutanderätt vid konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande och att betydligt öka kvinnors säkerhet och de faktorer som påverkar den. Resolution 1325 gäller med andra ord inte enbart fredsmedling, utan den omfattar många olika teman som har samband med säkerhet. Det totala antalet resolutioner som redan antagits på agendan kvinnor, fred och säkerhet är tio.

De konkreta åtgärderna för att genomföra resolutionen fastställs i Finlands nationella 1325-handlingsplan. En nationell 1325-uppföljningsgrupp, som samordnas av utrikesministeriet, följer upp hur planen genomförs och rapporterar årligen detta till riksdagen. För tillfället genomför Finland den fjärde nationella handlingsplanen (2023–2027). Dessutom stöder Finland arbetet med att skapa och genomföra nationella handlingsplaner i olika länder, bland annat Kenya.

Det är viktigt att 1325-temat lyfts fram i olika internationella aktörers arbete. Därför arbetar Finland på olika sätt för att genomförandet av 1325 ska främjas i exempelvis EU, FN och OSSE. På FN:s generalförsamlings högnivåvecka 2019 lanserade Finland tillsammans med Spanien initiativet Commitment 2025 on Women’s Inclusion in Peace Processes. Länder som vill ansluta sig till initiativet förbinder sig att öka andelen kvinnor i fredsprocesser, framför allt som fredsmedlare, förhandlare och undertecknare av fredsavtal.

Genom olika projekt stöder Finland kvinnors deltagande och hänsynen till kvinnor i fredsprocesser i olika konfliktländer som Syrien och Libyen. Finlands styrkor är bland annat arbetet med att främja fredsmedling och bekämpningen av straffrihet för dem som har begått brott.

Medlingsnätverk för kvinnor

Finlands nätverk för kvinnliga medlare

År 2015 inrättade utrikesministeriet ett nätverk för kvinnliga medlare i Finland. I nätverket deltar 16 ledande experter på fred och säkerhet. Deras sakkännedom omfattar allt från civil krishantering och internationell rätt till diplomati och fredsmedling. Den operativa partnern i Finlands nätverk är CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Nordiska medlingsnätverket för kvinnor

Finlands nationella nätverk för kvinnliga medlare hör till Nordiska medlingsnätverket för kvinnor. Nordiska nätverket skapades 2015 och till nätverket hör de nationella medlingsnätverken för kvinnor i alla nordiska länder. I Nordiska nätverket samlas nordiska kvinnor med erfarenhet av medlingsuppdrag eller fredsförhandlingar för att dela erfarenheter av bland annat olika sätt att utbilda, handleda och aktivt främja kvinnors kompetens och rekrytering av kvinnor till medlingsuppdrag.

En global allians för regionala nätverk för kvinnliga medlare

De senaste åren har flera regionala nätverk för kvinnliga medlare inrättats, nämligen Network of African Women in Conflict Prevention and Mediation (FemWise-Africa), the Arab Women Mediators Network – League of Arab States, the Mediterranean Women Mediators Network, the Nordic Women Mediators och the Women Mediators across the Commonwealth. Dessa regionala nätverk främjar kvinnors betydelsefulla deltagande i alla nivåer av fredsprocesser. 

År 2019 lanserade de regionala nätverken för kvinnliga medlare en global allians som syftar till att stärka verksamhetens komplementaritet, samarbetet och samordningen mellan olika nätverk och till att arbeta som ”en kollektiv röst”. Den globala alliansen påverkar inte nätverkens fristående roll.

Det är viktigt att unga deltar i fredsprocesser

För tillfället är andelen unga av världens befolkning större än någonsin. En fjärdedel, totalt cirka 600 miljoner unga, av alla unga lever i bräckliga stater eller stater som lider av konflikter. Trots att de unga utgör en stor del av befolkningen i konfliktländerna och unga arbetar aktivt för att bygga fred, lämnas de ofta utanför fredsprocesser. För att hållbar fred ska kunna nås ska unga och ungdomsorganisationer involveras i alla nivåer av beslutsprocessen. Unga ska betraktas som en positiv resurs för att främja och upprätthålla freden och säkerheten och inte enbart som offer eller en säkerhetsrisk.

Det är viktigt att öka kvinnligt respektive manligt ägande och kvinnors och mäns deltagande i fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 2250 (2015) och 2419 (2018) om unga, fred och säkerhet. Resolutionerna är viktiga erkännanden för ungdomars positiva roll när det gäller att förebygga och lösa konflikter och att bygga upp samhället efter en konflikt. 

Det är viktigt att de principer som fastställs i resolutionerna genomförs på ett konkret plan. Finland har en aktiv roll i detta arbete. Finland var veterligen det första land i världen som angav att det skulle inleda beredning av ett nationellt handlingsprogram för att genomföra resolution 2250. Även i regeringsprogrammet fastslår regeringen att ett handlingsprogram ska utarbetas.

I mars 2019 stod Finland värd för det första internationella symposiet om ungdomars deltagande i fredsprocesser (First International Symposium on Youth Participation in Peace Processes). Symposiet var en början på en process vars syfte är att främja genomförandet av resolution 2250 internationellt, regionalt och lokalt. I uppföljningen ingår främjande av de operativa rekommendationerna i ett policypapper som finansierats av Finland och offentliggjorts i FN:s säkerhetsråd. 

Finland har också stärkt kapaciteten hos kontoret för FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för ungdomsfrågor genom att avlöna en finländsk rådgivare (Junior Professional Officer, JPO).

På ett konkret plan har Finland som mål att öka kapaciteten hos unga fredsmedlare i Myanmar genom att stödja FN:s befolkningsfond UNFPA:s projekt Building the Next Generation of Mediators in Myanmar to Support the Implementation of Peace Agreements and Political Dialogue. Syftet med projektet är att utbilda unga fredsmedlare och att ge dem möjlighet att delta i fredsprocessen i Myanmar på både lokal och nationell nivå. UNFPA genomför projektet i samarbete med civilsamhällesorganisationen Search for Common Ground. 

Finland stöder religiösa och traditionella fredsmedlares roll i fredsprocesser

Religioner påverkar samhälleliga värderingar och är ofta en viktig del av individers identitet. Religiösa aktörer verkar på olika nivåer och har en viktig roll i samhällen. I en konflikt kan en religion som definierar individers identitet dela olika parter eller påverka de verkliga orsakerna till konflikten. Religiösa och traditionella aktörer kan därför potentiellt spela en central roll i konfliktförebyggandet och konfliktlösningen.

Betydelsen av religioner har inte alltid i vare sig utrikespolitiken eller konfliktlösningen erkänts eller så har det ansetts vara svårt att ta upp religionsfrågor. Finlands syfte är att beakta religiösa och traditionella aktörers potentiella positiva och konstruktiva roll i konfliktförebyggandet och att stödja sådana aktörers medlingsåtgärder och underlättande åtgärder. Vi framhåller att alla mänskliga rättigheter ska beaktas på ett likadant sätt. I samband med religioner innebär det att religionsfriheten och även jämställdheten beaktas som grundläggande utgångspunkter i verksamheten. Då betonas vikten av ett inklusivt perspektiv i fredsprocesser.

Utrikesministeriet har tillsammans med aktiva civilsamhällesorganisationer en viktig roll i att få religiösa aktörer att delta i medlingsåtgärder. Samarbetet med universitet och forskningsinstitut är också viktigt. Fokus på betydelsen av religiösa och traditionella aktörer i fredsprocesser avspeglas även i vårt samarbete med vissa FN-aktörer och bilaterala partner (bland annat Schweiz, Tyskland).

Det är välkommet med att Finland kan erbjuda sin kapacitet att delta i debatten om hur religionsfrågor bör tas upp i utrikespolitiken. På regional nivå har bland annat sydöstra Asien och Centralafrikanska republiken i Afrika varit föremål för åtgärder i Finlands verksamhet. I de regionerna har Finland tillsammans med medlare som har religiös bakgrund och som främjar civilsamhället försökt bidra till dialogen inom och mellan olika religioner som ett led i fredssträvandena.

Inom diplomati i vattenfrågor kombineras Finlands vattenkompetens med konfliktförebyggande och konfliktlösning

Med diplomati i vattenfrågor avses att politiska spänningar kring vattenfrågor och användning och vatten förebyggs och löses genom att utnyttja vattenkompetens och diplomatiska verktyg. 

Livsvillkoren på jordklotet förändras i oerhört snabb takt till följd av klimatförändringar, en försämrad miljöstatus på grund av människans verksamhet och en förlust av biologisk mångfald. Klimatförändringarna mångdubblar riskerna för nya konflikter och en ofrivillig migration. I nuläget är klimatförändringarna inte enbart en miljö- och utvecklingsfråga utan även en säkerhetsrisk.

Vatten, tillgång till vatten och vattenhantering har blivit allt mer påtagliga faktorer som utgör källor till en potentiell konflikt. Vattenbristen i världen är påfallande i samma regioner som en stor del av världens konfliktarenor finns i. Klimatförändringarna ökar de risker som knyter till tillgången till vatten.

Finland har långa traditioner inom samarbetet i vattenfrågor. Behovet av att i samarbete med Sovjetunionen organisera förvaltningen av gränsvatten under det kalla kriget bidrog till att utveckla handlingsmodellerna och den tekniska sakkännedomen. Nu kan denna kompetens utnyttjas för nya syften. Finlands handlingsmodell och tekniska kompetens har också haft en synlig roll i utvecklingssamarbetsprojekten i olika länder.

Läs också: Internationellt samarbete inom vattensektorn

Ett normativt arbete skapar utrymme för fredsmedling

Finland stärker den normativa och institutionella grunden för fredsmedling genom aktiva och målmedvetna åtgärder på multilaterala forum. Fredsmedling är en metod för att förebygga och lösa konflikter och har fastslagits i FN:s stadga. António Guterres, FN:s generalsekreterare, har betonat betydelsen av konfliktförebyggande i FN:s verksamhet.

År 2011 grundades en vängrupp för fredsmedling i FN på initiativ av Finland och Turkiet. Som den andra ordföranden för gruppen har Finland haft en viktig roll i arbetet med att ta fram fyra resolutioner om fredsmedling och öka fredmedlingens synlighet. Genom att utarbeta närmare anvisningar har fredsmedlarnas arbete på fältet underlättats och utrymme för medling skapats. Vängruppen för fredsmedling syftar bland annat till att öka kännedomen om fredsmedling i förebyggandet och lösningen av våldsamma konflikter. Dessutom ger Finland konkret stöd för FN:s verksamhet i åtgärder för att förebygga konflikter. Vi finansierar exempelvis åtgärder som vidtas av FN:s politiska avdelning och avdelning för fredsuppbyggande.

Regionala organisationer har stor betydelse vid konfliktförebyggande och konfliktlösning. De är väl förtrogna med konfliktsituationer och verksamma nära konfliktparterna. Även med tanke på fredsmedling är det viktigt att stärka olika regionala organisationers verksamhet, samarbetet mellan regionala organisationer och FN-samarbetet. Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE är ett multilateralt forum som är viktigt för Finland. OSSE har ett stort urval av verktyg, allt från system för tidig varning till krishantering och åtgärder efter konflikter. Finland är tillsammans med Schweiz och Turkiet ordförande för OSSE:s vängrupp för fredsmedling. Finland har länge understött Afrikanska unionen för att öka dess medlingskapacitet.

Europeiska unionen har i princip utmärkta möjligheter att främja stabilitet överallt i världen. Unionen har ett unikt urval av verktyg för övergripande stöd i fredsprocesser. Den globala EU-strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken framhåller behovet av att stärka unionens kapacitet att vidta övergripande åtgärder i kriser och konflikter. Strategin betonar särskilt förebyggande av konflikter och medling som en viktig del av EU:s urval av verktyg. För Finland är det viktigt att principerna i strategin ska genomföras, och vi främjar detta mål även som den andra ordföranden för EU:s vängrupp för fredsmedling. Finland ger utrikestjänsten även konkret stöd i att öka tjänstens kapacitet att medla fred, bland annat genom att stärka personalresurserna för den enhet i utrikestjänsten som ansvarar för fredsmedling.