Fredsmedling

I regeringsprogrammet står det att Finland ska bygga fred. Det innebär bland annat att konfliktförebyggande, fredsmedling och fredsbyggande ska bli ännu viktigare prioriteringar i Finlands utrikespolitik.

Fredsmedling är ett effektivt verktyg under hela förloppet av en konflikt för att förebygga, hejda och lösa konflikten. Hållbara lösningar uppnås bara genom att ingripa i de politiska, ekonomiska och sociala problem som ligger bakom konflikten.

Fred skapar förutsättningar för utveckling. Foto: eddiedangerous/Flickr.com, cc by 2.0
Fred skapar förutsättningar för utveckling. Foto: eddiedangerous/Flickr.com, cc by 2.0

Genom fredsmedling stöds hållbar fred så att man skapar en bas för att bygga upp politiska, ekonomiska och samhälleliga institutioner.

Spetsprojektet inom Finlands medlingsverksamhet är att utveckla den normativa och institutionella basen för fredsmedling i internationella organisationer. Medlingsverksamheten utgår från FN-stadgan, men det behövs också mer detaljerade anvisningar som stöd.

Genom att utveckla anvisningarna underlättas fredsmedlarnas arbete på fältet och det skapas utrymme för medling.

Finland genomför och finansierar också projekt som stödjer fredsmedling och satsar på att stärka den nationella medlingskapaciteten.

Finlands målsättningar och verksamhet när det gäller fredsmedling fastställs i Finlands nationella program för fredsmedling som publicerades 2011.

Finlands medlingskompetens

Under årens lopp har Finland samlat erfarenheter och lärdom av fredsprocesserna i bland annat Nordirland, Västra Balkan, Aceh, Afrikas horn och Sydkaukasien. Internationellt ansedda finländare har medlat i kriser i regionerna.

Finland utnyttjar sina erfarenheter och utgår från dem i vidareutvecklingen av sin medlarkapacitet.

Utrikesministeriet sänder finländska tjänstemän till internationella medlingskurser och utreder möjligheterna för en mer omfattande och systematisk utveckling av kapaciteten och kunnandet gällande fredsmedling.

Den första finländska läroboken i fredsmedling Rauhanvälitys – suomalaisia näkökulmia (”Fredsmedling – finländska perspektiv”) gavs ut år 2014 av Frivilligorganisationernas konfliktförebyggande nätverk (KATU) med stöd av utrikesministeriet.

Crisis Management Initiative (CMI), utrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ordnar årligen Ahtisaaridagarna i Finland med avsikt att öka kunskapen om fredsmedling på alla nivåer i samhället.

Nationell samordning

Vid utrikesministeriet finns ett fredsmedlingsteam och under ministeriets ledning samlas en nationell samordningsgrupp för fredsmedling.

Samordningsgruppen för samman aktörer som är relevanta för fredsmedlingen från olika samhällssektorer. De utbyter information om medling och fredsprocesser och utarbetar nya samarbetsformer.

Vängrupp för fredsmedling i FN

Vängruppen för fredsmedling (Friends of Mediation) som grundades av Finland och Turkiet år 2010 har uppnått konkreta framgångar när det gäller att stärka fredsmedlingen i FN: gruppen har berett och förhandlat fram fyra resolutioner om fredsmedling.

Den första resolutionen år 2011 var den första resolutionen om fredsmedling i FN:s historia. Den följande, sommaren 2012, lyfte upp fredsmedling till ett regelbundet inslag på generalförsamlingens agenda.

Den tredje resolutionen, som godkändes i juli 2014, gäller regionala organisationers roll.

Den fjärde resolutionen, som godkändes i september 2016, utgår från de tidigare resolutionerna och efterlyser mer effektivt utnyttjande av medling för att lösa konflikter. Den framhåller bland annat vikten av att utveckla bättre stöd för medlingsverksamheten, av att stärka professionaliteten, civilsamhällets betydelse och av att integrera kvinnor, fred och säkerhet i fredsmedlingen.

FN:s generalsekreterare sammanställde "Guide för effektiv fredsmedling" på basis av den första resolutionen, ett grundläggande verk om fredsmedling. Guiden finns också utgiven på finska och svenska.

EU:s fredsmedlingskapacitet förstärks

År 2009 antog EU en konceptplan för fredsmedling, med vars hjälp EU:s medlingskapacitet och dess utveckling kartlades. EU:s nya globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik, som medlemsländerna förband sig att verkställa i rådet för utrikes frågor i oktober 2016, framhåller behovet av att stärka unionens kapacitet att agera övergripande i kriser och konflikter. Den globala strategin betonar särskilt förebyggande av konflikter samt medling som en viktig del av EU:s urval av verktyg.

I EU:s utrikestjänst ingår en enhet för konfliktförebyggande och medling. Finland stödjer utrikestjänstens arbete för att stärka medlingskapaciteten och anser att det är viktigt att enheten garanteras tillräckliga resurser.

Tillsammans med Spanien leder Finland EU:s vängrupp för fredsmedling, som grundades 2014.

Tillsammans med Sverige hade Finland en central roll i grundandet av Europeiska fredsinstitutet (European Institute of Peace, EIP) år 2014. Pekka Haavisto var ordförande för EIP:s styrelse från oktober 2016 till juni 2019, då han blev utnämnd till utrikesminister.

Stöd till regionala organisationer

Regionala organisationer, till exempel Afrikanska unionen, spelar ofta en viktig roll i fredsprocesser eftersom de är väl förtrogna med konfliktsituationen och är verksamma i konfliktparternas närhet.

Finland leder tillsammans med Turkiet och Schweiz vängruppen för fredsmedling som inrättades av OSSE 2014.

Finland har understött Afrikanska unionen för att öka dess medlingskapacitet. Förutom det ekonomiska stödet har Finland bidragit till att stärka regionala organisationers fredsmedlingskapacitet bland annat genom att bistå deras fredsmedlingsexperter i FN och OSSE, det vill i säga betala deras löneutgifter.

Projektverksamhet

Finland stödjer regionala medlingsinsatser samt finländska och internationella fredsmedlingsorganisationer. Stödet delas ut ur anslagen för utvecklingssamarbete och andra anslag.

Finlands så kallade flaggskeppsprojekt är stödet till dialogen i Syrien och till fredsprocessen i Myanmar, stödet för att stärka Afrikanska unionens medlingskapacitet, det nordiska nätverket för kvinnliga medlare, utbildningen Gender and Inclusive Mediation, som finansieras av Finland och Norge

Utrikesministeriet har anslag på 500 000 euro för fredsmedling. Med pengarna understöder ministeriet operativa medlingsinsatser som kräver snabba insatser, och bygger upp partnerskap.

Finland har ordnat internationella konferenser om nationell dialog (National Dialogues Conference) i Helsingfors 2014, 2015, 2017 och 2019.

Kvinnor, fred och säkerhet

I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet” fäster utrikesministeriet särskild uppmärksamhet vid kvinnors roll och ägarskap i fredsprocesser.

Finland har ett nationellt handlingsprogram för att verkställa resolution 1325, och har delat med sig av sin erfarenhet till olika partner, till exempel i Kenya och Afghanistan.

Kvinnor spelar en avgörande roll när det gäller att uppnå hållbar fred, och det är nödvändigt att kvinnor får tillträde till förhandlingsborden, både som fredsmedlare och som samhällsmedlemmar.

Kvinnor ska framför allt betraktas som avgörande aktörer och inte enbart som konfliktoffer.

Nordiskt nätverk för kvinnliga medlare

Utrikesministeriet strävar efter att stärka olika nordiska aktörers samarbete, samordning och utbildningssamarbete kring fredsmedling.

Hösten 2015 grundade de nordiska länderna ett medlingsnätverk för kvinnor. I nätverket samlas nordiska kvinnor med erfarenhet av medlingsuppdrag eller fredsförhandlingar för att diskutera olika sätt att utbilda, handleda och aktivt främja kvinnors kompetens och rekrytering till medlingsuppdrag.

Unga, fred och säkerhet

Ungdomar och ungdomsorganisationer är viktiga partner när man bygger hållbar fred.

FN:s säkerhetsråds resolutioner 2250 (2015) och 2419 (2018) är viktiga erkännanden för ungdomars positiva roll när det gäller att förebygga och lösa konflikter och att bygga upp samhället efter en konflikt.

Finland arbetar aktivt på området unga, fred och säkerhet. I mars 2019 stod Finland värd för det första internationella symposiet om ungdomars deltagande i fredsprocesser (First International Symposium on Youth Participation in Peace Processes) i Helsingfors. Under mötet bearbetades rekommendationer för att förbättra ungas delaktighet och påverkansmöjligheter i fredsprocesser. Finland är sannolikt det första landet i världen som inlett beredningen av en nationell 2250-handlingsplan tillsammans med ungdomsorganisationer. Vi har också stärkt kapaciteten hos kontoret för FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för ungdomsfrågor genom att avlöna en finländsk rådgivare.