Tillgänglighetsutlåtande, um.fi och finlandabroad.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatser um.fi och finlandabroad.fi.  

Uppfyllande av kraven

Webbplatser um.fi och finlandabroad.fi uppfyller delvis kraven enligt Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.(Länk till en annan webbplats.) 

Icke-tillgängligt innehåll

Användarna kan stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatser. Nedan följer en förteckning över de problem som vi känner till.  

Toppmenyns konstruktion, um.fi 

Rubriken ”Statsrådet och ministerierna” har definierats som en länk fastän den ska vara en knapp (som öppnar och stänger undermenyerna). WCAG 2.4.3

Toppmenyns fokusordning 

Toppmenyns fokusordning med tangentbordet är inkonsekvent och följer inte den visuella ordningen och innehållets logik. WCAG 2.4.3

Språkval 

För närvarande har språkalternativen ingen språkkod och de läses med andra ord upp av skärmläsaren med uttalet på det inställda språket. Språkvalet gör inte språket visuellt aktivt. Språkvalselementet har inte heller en benämning, vilket innebär att de i praktiken är tre länkar i en lista utan namn. De förkortade språkvalslänkarna på innehållssidorna har inte tillgängliga namn eller språkmarkering. WCAG 2.4.4, 2.4.6, 3.1.2

Förstoring av text 

En förstoring av texten splittrar flera vyer i tjänsten så att de blir svåröverskådliga, svåra att förstå eller använda. WCAG 1.4.4

Användning av rubriker och hierarki 

Ordningsföljden för sidornas rubriksnivåer kan vara felaktig på vissa sidor. 1.3.1

Alt-texter till bilder 

På sidorna finns bilder som innehåller text och annan grafik som saknar alt-texter. I vissa fall är alt-texten identisk med bildtexten. På webbplatser finns också bilder som innehåller text, t.ex. infografik, som helt saknar alt-text. WCAG 1.1.1

Sidan Nyheter om coronaviruset, um.fi 

Sidan Nyheter om coronaviruset är visuellt splittrad. De olika rubriknivåernas ordning är felaktig.  Länken till innehållet leder inte till sidans huvudrubrik. I skärmläsarens läsordning hamnar inforutan längst ner på sidan, fastän den innehållsmässigt hör under den första rubriknivån. WCAG 1.3.1

Elementet webbplatsens sidor 

På vissa sidor används elementet webbplatsens sidor, som fyller vyn med upprepad information. 

Länkarnas syfte och benämning

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa benämningar på länkarna är alltför allmänna och fungerar därför inte separat från sakinnehållet. WCAG 2.4.4

Webbplatser kan innehålla bildlänkar som saknar alt-text som beskriver länkens innehåll. WCAG 1.1.1

Tabellernas tillgänglighet

Tabeller på vissa sidor har formgivning och brister som försvårar användningen av skärmläsare. Det är t.ex. fråga om tabellstrukturer som använts vid uppställningen av innehållet och tabellrubriker som saknas. WCAG 1.3.1, 1.3.2

Tabellformatet fungerar inte heller optimalt på en smal skärm. 

Den inbäddade kartan på sidan Krishantering 

På sidan Krishantering finns en karta som är mycket svår att uppfatta för en skärmläsare och som kräver flera tryck på skärmläsaren och tangentbordet eftersom det inte finns en länk för att hoppa över innehållet. WCAG 4.1.2

Sökfunktionens tillgänglighet 

Sökfunktionen har flera tillgänglighetsproblem WCAG 1.3.1, 2.4.6, 3.2.1: 

 • Snabblänken ”Gå till sidan” fungerar inte när en person som använder tangentbord eller skärmläsare gör en sökning i huvudmenyns sökruta.
 • För användare av skärmläsare kan sökresultaten låta oklara, eftersom namnen på länkarna avbryts på mitten, även om det inte är nödvändigt. 

Videoinbäddningar, länkar och textning

På webbplatser finns inbäddade videor där följande tillgänglighetsproblem upptäckts 1.2.2, 2.4.1, 3.2.4, 4.1.2, 1.2.3, 1.2.5:

 • Ramen för inbäddningen är inte namngiven. Användare av skärmläsare kan för närvarande inte veta vad inbäddningen innehåller.
 • Andra videor är inbäddade som länkar och skärmläsaren ser endast ”watch, link”. Skrämläsaren får inte information om länkens funktion eller vart den leder. Länken öppnas på en annan webbplats (Youtube).
 • På webbplatser finns otextade videor. 

Språkversioner 

I språkversionerna finns det några problem med tillgängligheten WCAG 1.1.1, 3.1.2:

 • Innehåll ur Facebook, Twitter och bloggar har ingen språkmarkering, så skärmläsaren läser upp innehållet på svenska eller engelska, även om det är på finska.
 • Inlägg ur ThisisFINLAND är alltid på engelska oberoende av språkversionen och inlägg ut Kauppapolitiikka är på finska i den svenskspråkiga versionen, men de har ingen språkmarkering.
 • Bildernas alt-texter är inte alltid översatta i enlighet med språkversionen.
 • På sidan om Arktissamarbete kan en länk på den finska sidan leda till en svenskspråkig artikel (i den finskspråkiga språkversionen), utan att språket är markerat som svenska.

Bilagor 

På webbplatser finns många länkar utan information om vart de leder. I samband med länken borde det anges att den leder till en fil (och dess filtyp) och om det är fråga om att ett nytt fönster öppnas eller om innehållet laddas direkt. Länkar till pdf-filer borde vara konsekvent genomförda på hela webbplatsen. Det finns därtill bilagor (PDF, Word) som inte är tillgängliga i sig. En del PDF-filer (t.ex. Circular Note) är dessutom skannade och innehåller därför ingen text. WCAG 1.4.5, 3.2.4

HTML-kodens kvalitet

Det finns vissa problem med kvaliteten på HTML-koden och följande kriterier bör uppfyllas bättre WCAG 4.1.1:

 • att elementens inlednings- och avslutningstaggar är korrekt angivna
 • att elementen har en inbördes korrekt ordning (nesting)
 • att ID-koderna är individuella.

Sociala medier

På webbplatser finns länkar till utrikesministeriets olika kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). På dessa sidor finns innehåll med bilder utan alt-text. WCAG 1.1.1

Följande innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven
 

Innehåll på webbplatser som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen:

 • videor publicerade före den 23 september 2020 
 • filer publicerade före den 23 september 2018
 • arkiverat innehåll, till exempel pressmeddelanden, blogginlägg, statistik och forskning
 • direkta videosändningar.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats den 23 september 2020. Det uppdaterades den 1.2.2023.

Utlåtandet har sammanställts utifrån en expertutvärdering. Utvärderingen utfördes våren 2020.  De brister och utvecklingsbehov gällande tillgängligheten som kom fram i utvärderingen har korrigerats eller korrigeras så snart som möjligt.

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten

Vi arbetar med att förbättra webbplatsernas tillgänglighet och vi uppdaterar denna rapport i takt med att vi åtgärdar bristerna i tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Meddela oss så försöker vi korrigera dem så fort som möjligt!

Kontakta oss gärna per e-post. Berätta i din respons vilken webbplats det gäller.

 • e-post: kirjaamo.um@gov.fi

Uppföljning

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatser ska du i första hand vända dig till webbplatsernas administratör. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland kan du läsa om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn