Utrikesministeriets arkiv

Utrikesministeriets arkiv är centralarkiv för sitt förvaltningsområde och arkivets huvudsakliga uppgift är att tjäna ministeriet och andra myndigheter. Också forskare kan använda arkivet.


Material

I utrikesministeriets arkiv finns material allt sedan ministeriet inrättandes 1918. Materialet är en samling källor som är centrala i forskningen om Finlands utrikespolitik och internationella relationer.

Den viktigaste delen av arkivet är dokumentsamlingen som är indelad i signum enligt sakinnehåll. Alla dokument, brev osv. som gäller ett visst ämne är samlade i samma arkivmapp.

Också arkiven för kommittéer och delegationer underställda utrikesförvaltningen finns tillgängliga för forskare. I arkivet ingår även en kartsamling.

Man söker i arkivets dokumentsamling med hjälp av arkivförteckningarna. Personalen kan dessutom göra sökningar i sak- och personkartoteken samt i elektroniska register.

År 1982 tog ministeriet i bruk det första elektroniska registret.

Arkivpersonalen hjälper dig att hitta det material du söker och hämtar fram det.


Kundservice

Det finns fyra forskarplatser i samband med arkivets kundtjänst, som finns i utrikesministeriets bibliotek.

Forskare får ta kopior av dokumenten (à 0,50 €) och använda mikrokortsläsare.

Man får också använda sin egen bärbara dator och digitala kamera. Det finns trådlös internetanslutning i biblioteket som forskarna får använda.

Landsarkivet i Uleåborg

Största delen av de finländska beskickningarnas arkiv från tiden före 1947 har flyttats till landskapsarkivet i Uleåborg, varifrån handlingar kan fjärrlånas till nationalarkivet och de övriga landsarkiven.

De mest kompletta dokumentsamlingarna finns i ministeriets arkiv.


Begränsningar

Ministeriets arkiv är öppet för alla. I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är sekretesstiden för handlingar i regel 25 år.

Användningen av handlingar begränsas också av bestämmelser om till exempel skydd för affärs- eller yrkeshemligheter och skyddet för människors privatliv.

Dokumentgrupper som behandlar utrikespolitiska ärenden (PDF)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)


Kundservice: kontaktuppgifter

Utrikesministeriets arkiv ligger i ministeriets lokaler i Sjöekipagets B-byggnad på Skatudden. Arkivet är öppet måndag till fredag kl. 9–15. Vänligen meddela oss om ditt besök och uppge ditt forskningsämne senast en dag i förväg på e-postadressen tietopalvelu.um@formin.fi

Besöksadress: Sjöekipaget, Maringatan 22 B1, Helsingfors
Postadress: Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet
Tfn: 0295 350 601
E-post: tietopalvelu.um@formin.fi

På vår webbplats