Ansöka om undantagstillstånd

Utrikesministeriet kan bevilja tillstånd att avvika från förbuden i rådets sanktionsförordningar under vissa omständigheter, som fastställs i förordningarna.

Ansökningar om undantagstillstånd behandlas i regel vid utrikesministeriets enhet för internationell rätt. Om ansökan gäller ett exporttillstånd som hör till ansvarsområdet för enheten för exportkontroll är det den som behandlar ansökan.

Sanktioner som gäller Ryssland: Enheten för internationell rätt behandlar ansökningar om undantagstillstånd som söks på basis av rådets förordning (EU) nr 269/2014 och (EU) nr 833/2014 med undantag för tillstånd som med stöd av den senare förordningen hör till enheten för exportkontroll.

Ansök om undantagstillstånd genom att lämna en fritt formulerad ansökan till sanktionsteamet vid utrikesministeriets enhet för internationell rätt på e-postadressen pakotteet.um@gov.fi.

Behandlingstiden för ansökningar gällande undantagstillstånd är i genomsnitt 2-3 månader. I ansökan ska sanktionsförordningarnas tidsfrister beaktas. Det är nödvändigt att reservera tillräckligt lång tid för utrikesministeriet att behandla ansökningarna inom utsatt tid.

Ansökan kan också lämnas in på papper på adressen:

Undantagstillstånd / OIK-10
Utrikesministeriet, PB 176
00023 Statsrådet

Följande uppgifter ska ingå i ansökan:

  • sökandes namn och kontaktuppgifter
  • adress till vilken förfrågningar och beslut kan sändas
  • får beslutet sändas per e-post (19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet)?
  • för vilket ändamål söks tillståndet?
  • med stöd av vilken artikel kan undantagstillståndet beviljas?
  • på vilka grunder kan undantagstillståndet beviljas med stöd av denna artikel?
  • andra parter som ärendet gäller (t.ex. varans exportör och mottagare, den bank hos vilken frysta tillgångar ska frigöras etc.)

Bifoga sådana handlingar till ansökan som visar att villkoren för undantagstillstånd enligt rådets förordning fylls (t.ex. köpeavtal, orderbekräftelse, faktura eller uppgifter om banken).

Läs mer på sidan https://um.fi/checklista-for-exportorer