Handläggning av klagomål till olika kommittéer inom FN

Klagomål lämnas direkt till rättskipnings- eller undersökningsorganet, inte till utrikesministeriet.

Kränkningar av rättigheter som tryggas genom FN:s olika människorättskonventioner behandlas i fyra kommittéer, dvs. Människorättskommittén, Antitortyrkommittén, Kommittén som handlägger frågor om kvinnodiskriminering och Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering.

Lämna in ett klagomål i överensstämmelse med respektive kommittés anvisningar och helst på ett klagomålsformulär då ett sådant finns att tillgå. Klagomålet skickas direkt till rättskipnings- eller undersökningsorganet, inte till utrikesministeriet.

Människorättskommittén (Human Rights Committee)

Människorättskommittén behandlar frågor som gäller kränkning av medborgerliga och politiska rättigheter. Kommittén övervakar att den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) iakttas. Mer information om kommittén:

Antitortyrkommittén (Committee against Torture)

Antitortyrkommittén övervakar att konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning iakttas. Mer information om kommittén:

Kommittén som handlägger frågor om kvinnodiskriminering (Committee on the Elimination of the Discrimination against Women)

Komittén som handlägger frågor om kvinnodiskriminering övervakar att konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor iakttas. Mer information om kommittén:

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (Committee on the Elimination of the Racial Discrimination)

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering övervakar att Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering iakttas. Mer information om kommittén:

Anvisningar

Under länken finns anvisningar om klagomål samt blanketter och kontaktuppgifter till
FN-kommittérna. 

Specialrapportörer och arbetsgrupper

Uöver dessa vedertagna övervakningsorgan behandlar även följande FN-organ kränkningar av mänskliga rättigheter, men deras huvuduppgift är inte att behandlia enskilda personers klagomål utan att följa med läget i enskilda länder och allmänna trender:

1. Specialrapportörer och arbetsgrupper (Special Procedures)

2. 1503-processen inom människorättsrådet

Huvuduppgiften är att avslöja mycket allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i enskilda stater.

3. Kommissionen för kvinnors status (Commission on the Status of Women)

Huvuduppgiften är att identifiera globala trender och beteendemönster som rör kvinnors rättigheter.

4. Unescos konventioner och rekommendationer

Klagomål som hör till området för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco):

Skicka klagomålen direkt till rättskipnings- eller undersökningsorganet, inte till utrikesministeriet.