Klagomål till FN:s övervakningsorgan för konventioner

När det gäller Förenta nationernas grundläggande konventioner för de mänskliga rättigheterna har Finland i fråga om sju övervakningsorgan för konventioner erkänt deras behörighet att behandla klagomål som gäller Finland.

Som enskild eller som tillhörande grupp av enskilda kan du anföra besvär mot finska staten om du anser att du personligen och direkt har blivit föremål för kränkningar av de rättigheter som tryggas i FN:s konventioner för de mänskliga rättigheterna eller i deras fakultativa protokoll.

Lämna in ditt klagomål till endast ett övervakningsorgan, det vill säga kommitté. Kommittéer som tar emot enskilda klagomål som gäller Finland:

Ett klagomål ska uppfylla vissa villkor för att godkännas av kommittén, i annat fall prövas klagomålet inte. 

Det är viktigt att ett klagomål lämnas in så snart som möjligt efter att alla nationella rättsmedel har uttömts. Detta innebär i allmänhet att du först måste lägga fram ditt ärende för de nationella domstolarna, inklusive högsta domstolen, innan kommittén kan behandla det.

Beakta att tidsfristerna för anförande av klagomål, räknat från den tidpunkt då alla nationella rättsmedel har uttömts, varierar mellan kommittéerna. Ytterligare information om tidsfristerna finns i anvisningarna nedan.

Klagomålet ska anföras anförs på FN:s elektroniska besvärsblankett.

Skicka inte ditt klagomål till utrikesministeriet. Utrikesministeriet erbjuder inte rättslig hjälp för att lämna in klagomål och förmedlar inte handlingar till kommittéerna. Om ditt klagomål tas upp i ett övervakningsorgan för konventioner representerar utrikesministeriets enhet för människorättsdomstols- och konventionsärenden finska staten i klagomålsförfarandet.

Bifoga till klagomålet alla avgöranden på nationell eller internationell nivå och andra relevanta officiella handlingar. Kommittéerna tar endast emot klagomål som anförts på engelska, spanska, franska eller ryska. Om språket i bilagorna inte är något av dessa språk ska en sammanfattning lämnas in i inofficiell översättning. Lämna endast in handlingarna som kopior, inte i original. Kommittén returnerar inte handlingarna.

För närvarande har klagomålen anhopat sig och det kan ta lång tid innan kommittén kan behandla ditt förslag första gången. Vissa klagomål kan klassificeras som brådskande och behandlas snabbare, i synnerhet om den klagande anses vara i direkt fysisk fara. I brådskande fall kan kommittén utfärda ett interimistiskt förordnande, varvid Finland uppmanas att vidta åtgärder för att förhindra oåterkallelig skada för det påstådda offret medan ärendet fortfarande behandlas i kommittén.