Finlands utvecklingssamarbete i Moçambique

Moçambique hör till världens fattigaste länder och lider fortfarande av politisk, militär och ekonomisk instabilitet efter det långa inbördeskriget som tog slut i början av 1990-talet. Den extrema fattigdomen har minskat, men närmare hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Moçambique har omfattande naturtillgångar, men man har först nyligen inlett arbetet för att utnyttja dem. Tidigast om tio år beräknas naturtillgångarna ge några betydande inkomster. Finland fokuserar sitt stöd till utvecklandet av den grundläggande utbildningen i Moçambique, till demokratiutveckling, stärkandet av förvaltningen och till att förbättra matsäkerheten. Finlands planerade stöd till Moçambique är 52 miljoner euro 2016–2019.

Enligt FN:s index för mänsklig utveckling placerar sig Moçambique på 181:a plats. Hälften av befolkningen kan inte läsa, 43 procent av under 5-åringarna är kroniskt undernärda och ojämlikheten i samhället bara växer.

Landprogram för Moçambique 2016–2019:

Country Strategy for Development Cooperation, Mozambique 2016-2019

Infograafi Mosambik ruotsi

Handelssamarbete

Finlands huvudsakliga mål under perioden 2016–2019 är att öka det ekonomiska och kommersiella samarbetet vid sidan om det traditionella utvecklingssamarbetet. Finland ökar samarbetet inom den privata sektorn. Handelssamarbetet främjas också genom olika instrument för utvecklingssamarbete, särskilt Finnpartnership, programmet BEAM och Finnfund.

Civilsamhällets samarbete

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stöder Moçambiques samhälleliga utveckling i samarbete med lokala organisationer. Tyngdpunkten ligger på demokratiutvecklingen, de mänskliga rättigheterna, förvaltningens transparens, hållbar skuldsättning och hållbart utnyttjande av naturresurser.

Resultat:

 • De flesta målen för utbildningssektorn har överskridits, devis med Finlands stöd. Nästan 90 procent av barnen börjar i grundskolan. Skolnätet har utvecklats, nya skolor byggts också på landsbygden, och särskilt flickorna har dragit nytta av det.

 • Andelen flickor som går i skola har stigit i jämn takt varje år och idag avslutar också allt fler flickor sin skolgång. Det finns fler lärare än tidigare och den regionala ojämlikheten i utbildningen har minskat.

 • Det finns klart fler lärare med lärarutbildning än tidigare. Undervisningens kvalitet är fortfarande mycket låg.

 • Modersmålsundervisningen har ökats och ska gradvis omfatta hela landet. Undervisningen i modersmål har tydlig inverkan på alla inlärningsresultat. Finland har aktivt drivit på saken och finansierat utbildningen.

 • Med stöd av Finland har det producerats ny forskning om fattigdom och ojämlikhet för att stödja den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet.

 • Projekt som fått stöd av Finland har minskat undernäringen i provinsen Zambezia.

Riskhantering

De största riskerna i genomförandet av landprogrammet har att göra med bristerna i statens finansförvaltning och med korruption. En annan risk är problemen med att förvalta naturresurserna och fördela inkomsterna från dem. För att fattigdomen och ojämlikheten ska minska krävs det politiskt engagemang från regeringen och en ekonomisk politik som också gagnar den fattiga befolkningen.

Finland vill stärka landets forskningskapacitet och institutionella kunnande om att planera och övervaka den offentliga sektorns användning av medel. Finlands finansiering och projekt övervakas noggrant.

Extrema väderfenomen, som de årligen återkommande översvämningarna och torkan, hotar också en hållbar utveckling i Moçambique.

Finlands stöd

Undervisning:

 • Stödet till utbildningssektorn genom fonden FASE: 9 miljoner euro per år.

 • Stöd genom finländska civilsamhällesorganisationer: 1 miljon euro.

Stabil demokrati och god förvaltning:

 • Forskningssamarbete med Eduardo Mondlane-universitetet och Moçambiques finansministerium: 0,75 miljoner euro per år.

 • Institutet för ekonomisk och social forskning (IESE): 0,5 miljoner euro per år.

 • Demokratisk förvaltning i naturresurssektorn, samarbete med Demo rf: 0,5 miljoner euro per år.

Matsäkerhet:

 • Stöd till jordbrukare genom organisationen ADPP: 6 miljoner euro 2016–2018.

Multilateralt samarbete

Finland stöder också Moçambiques ekonomiska och sociala utveckling genom att finansiera FN-organisationers och internationella utvecklingsbankers arbete. De viktigaste partnerna i Moçambique är barnfonden Unicef, befolkningsfonden UNFPA, jämställdhetsorganisationen UN Women, livsmedelsprogrammet WFP, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken.