Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2020 är anslagen för utvecklingssamarbete totalt 1 032 miljoner euro. Av det förvaltar utrikesministeriet en andel på 675 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetet 2020

De budgeterade medlen för utvecklingssamarbete 2020, 1 032 miljoner euro, kommer uppskattningsvis att utgöra 0,45 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Anslagen kan delas in i två kategorier: det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, och övrigt utvecklingssamarbete.

Med medlen som utrikesministeriet förvaltar finansieras bland annat bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partnerland, arbete som utförs av FN och utvecklingsbankerna och finländska civilsamhällesorganisationer samt humanitärt bistånd.

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också en uppskattning av Finnfunds investeringar som räknas som utvecklingssamarbete och av andra utvecklingspolitiska finansiella investeringar.

Lägesuppdatering 1.7.2020: I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 ändrades dispositionsplanen för de anslag för utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet så att anslaget för humanitärt bistånd höjdes med 5,2 miljoner euro till följd av coronapandemin och så att klimatfinansieringen till Världsbankens partnerskapsfond PMI (Partnership för Market Implementation) utökades med 5,0 miljoner euro. Den senare ökningen berodde på en korrigering av siffrorna i budgeten i förhållande till regeringens verksamhets- och ekonomiplan för 2020-2024. Anslagen för de båda ökningarna bildades genom att man minskade tillgängliga ofördelade medel under vissa punkter i dispositionsplanen för de utvecklingssamarbetsanslag som förvaltas av utrikesministeriet. I den andra tilläggsbudgeten för 2020, som publicerades i april i år, omfördelade regeringen anslagen för utvecklingssamarbete för att svara mot de behov som coronapandemin gett upphov till.

 

Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2020 (PDF)
Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2019 (PDF)
Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2018 (PDF) 
Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2017 (PDF) 

Allmänt verksamhetsbidrag till FN-organisationer 2020

Organisation

Miljoner euro

UN Women, bidrag

19

UNFPA, bidrag

33

UNDP, bidrag

2

UNEP, bidrag

2,5

UNIDO, medlemsavgift

n. 0,5

Utvecklingssamarbete med olika länder

I diagrammet syns de tio länder som Finland riktade mest medel för utvecklingssamarbete till 2019 (enligt preliminära uppgifter). I diagrammet har vi räknat in det mellanstatliga samarbetet, finansieringen genom multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer samt Finnfunds investeringar.

 

Finlands viktigaste bilaterala partnerländer och andra mottagarländer ligger framför allt i östra Afrika och i Asien.

 

Allmänna verksamhetsbidrag till FN-organen och utvecklingsbankerna

Diagrammet visar de allmänna verksamhetsbidragen 2019 (enligt preliminära uppgifter) till FN-organen och utvecklingsbankerna, som räknas till utvecklingssamarbetet.

 

Trender i anslagen

Finland har lovat både FN och EU att höja sina anslag för utvecklingssamarbete till en nivå som motsvarar 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Målet uppnåddes tillfälligt i början av 1990-talet under den ekonomiska depressionen då bruttonationalinkomsten rasade. Under de senaste åren har andelen legat på ca 0,4 procent.

 

I tabellen nedan syns också anslagens utveckling 2020–2023.

 

Uppföljning av utbetalningarna

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas på internationellt plan av biståndskommittéen (Development Assistance Committee, DAC) underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete på DAC:s webbplats.

Statistik över Finlands utbetalningar det senaste decenniet:

Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2019 (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 1: Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2019
  • Tabell 2: Utbetalningar i det offentliga utvecklingssamarbetet 2012–2019
  • Tabell 3: Utbetalningarna till de minst utvecklade länderna 2012–2019

Utbetalningarna till de största partnerländerna, multilaterala partner och multilaterala stöd (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 4: Utbetalningarna till de viktigaste partnerländerna 2014–2019
  • Tabell 5: Allmänna verksamhetsbidrag till multilaterala samarbetspartner, utbetalningar som räknas som utvecklingssamarbete 2012–2019

Det är vanligt i biståndsstatistiken att utbetalningarna varierar betydligt på årsnivå, fastän de budgeterade beloppen är mer eller mindre de samma.

De medel som beviljas ett år och de medel som används i praktiken under samma år (dvs. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

På vår webbplats