Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2018 är anslagen för utvecklingssamarbete 886 miljoner euro. Medlen fördelas mellan så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, får en andel på 544 miljoner euro.

 Utrikesministeriet ansvarar för Finlands egentliga utvecklingssamarbete

2018 motsvarar anslagen för utvecklingssamarbete – 886 miljoner euro – 0,38 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Anslagen fördelas mellan så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriet avsvarar för det egentliga utvecklingssamarbetet. Det handlar till exempel om bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partberland, stöd till FN:s, utvecklingsbankernas och finländska organisationers arbete samt humanitärt bistånd.­

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också investe­ringar av statens bolag för utvecklings finansiering Finnfund som kan räknas som utvecklingssamarbete och en beräkning av andra utvecklingspolitiska investeringar.

Anslagen för utvecklingssamarbete 2018 del 1
Anslagen för utvecklingssamarbete 2018, del 2

Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2018 (pdf, 2 sidor, 0,5Mt)

Infografik: Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2017

De medel som beviljas utvecklingssamarbetet ett år och de medel som används i praktiken under samma år (de s.k. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

Finland har förbundit sig till att höja sina utvecklingsanslag till 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.

Medlen för utvecklingssamarbete de senaste åren

År 2017 använde Finlands totalt 935 miljoner euro till utvecklingssamarbete. Det var 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, uppgick till 565 miljoner euro.

De kostnader som räknas som utvecklingssamarbete minskade i jämförelse med 2016, både summan och andelen av BNI. År 2017 var utgifterna 21 miljoner mindre än 2016. Andelen av BNI minskade från 0,44 procent till 0,41. 

De utgifter för mottagande av flyktingar som räknas till utvecklingssamarbetet minskade med 42 procent jämfört med 2016, till 69 miljoner euro. De finansiella investeringar som räknas till utvecklingssamarbetet ökade den utbetalda summan med 68 miljoner euro.

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2017:

Statistik över utvecklingssamarbetet 2017: Anslag och utbetalningar, på finska (pdf, 3 sidor)

Statistik över utvecklingssamarbetet 2017: Utbetalningar till de största målländerna och multilaterala partner, på finska (pdf, 2 sidor)

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2016:

Statistik över utvecklingssamarbetet 2016: Anslag och utbetalningar, på finska (pdf, 3 sidor)

Statistik över utvecklingssamarbetet 2016: Utbetalningar till de största mållänaderna och multilaterala partner, på finska (pdf, 2 sidor)

De största mottagarländerna

De tio största mottagarländerna eller -områdena 2015 var Nepal, Etiopien, Afghanistan, Moçambique, Tanzania,  Kenya, Somalia, Turkiet, Vietnam och Myanmar.

 Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas internationellt av biståndskommittén (Development Assistance Committee, DAC) som är underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete finns på DAC:s webbplats.

Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja öppenhet inom utvecklingssamarbetet, också internationellt. Finland är en av initiativtagarna till initiativet för öppenhet i internationellt bistånd (International Aid Transparency Initiative, IATI).

IATI:s syfte är att samla in och offentliggöra information om utvecklingssamarbete i begripligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, allt från stater till stiftelser och föreningar, har redan förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppen data för olika typer av aktörer. Om alla rapporterar om sina utbetalningar och resultat på ett enhetligt sätt är det enklare att göra jämförelser och öppenheten i kommunikationen ökar.

 

På vår webbplats