Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2021 är anslagen för utvecklingssamarbete totalt 1 257 miljoner euro. Av det förvaltar utrikesministeriet en andel på 756 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetet 2021

De budgeterade medlen för utvecklingssamarbete 2021, 1 257 miljoner euro, kommer uppskattningsvis att utgöra 0,50 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Anslagen kan delas in i två kategorier: det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, och övrigt utvecklingssamarbete.

Med medlen som utrikesministeriet förvaltar finansieras bland annat bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partnerland, arbete som utförs av FN och utvecklingsbankerna och finländska civilsamhällesorganisationer samt humanitärt bistånd.

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också en uppskattning av Finnfunds investeringar som räknas som utvecklingssamarbete och av andra utvecklingspolitiska finansiella investeringar.

Anslagen för Finlands utvecklingssamarbete 2021. Enligt planen ska totalt 756 miljoner euro av de medel som förvaltas av utrikesministeriet användas till utvecklingssamarbete. Av dessa riktas 241 miljoner euro till multilateralt utvecklingssamarbete, 186 miljoner euro till samarbete med länder och regioner, 87 miljoner euro till humanitärt bistånd, 80 miljoner euro till civilsamhällesorganisationer och 62 miljoner euro till Europeiska utvecklingsfonden. Till sådant utvecklingssamarbete som inte delas in enligt land riktas 65 miljoner euro och till övrigt egentligt utvecklingssamarbete 35 miljoner euro. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet, som administreras av utrikesministeriet, riktar Finland även medel till så kallat övrigt utvecklingssamarbete. Av detta anslag anvisas 190 miljoner euro till Europeiska unionens budgetandel, 96 miljoner euro till mottagningen av flyktingar, 44 miljoner euro till Finnfund, 15 miljoner euro till civil krishantering och 156 miljoner euro till övriga utgifter. Totalt är Finlands anslag för utvecklingssamarbete 1 257 miljoner euro år 2021.

Grafen uppdaterad 1.9.2021. I statens tredje tilläggsbudgetproposition (som tillämpas fr.o.m. 1.7.2021) höjs anslagen för utvecklingssamarbete med 12,0 miljoner euro. Till det egentliga utvecklingssamarbetet tillfogas 10,0 miljoner euro för Finlands donationer av coronavacciner till den internationella Covax-mekanismen och 2,0 miljoner euro för humanitärt bistånd i anslutning till pandemin. Båda tilläggen är överföringar från moment i statsbudgeten som inte räknas till medlen för utvecklingssamarbete. Finansieringen av Covax överförs från social- och hälsovårdsministeriet och medlen för humanitärt bistånd överförs från de medel som reserverats för förluster i Finnfunds specialriskfinansiering. Därtill görs två överföringar mellan moment som räknas till utvecklingssamarbete. I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 omvandlas Europeiska utvecklingsfonden till en del av det finansiella instrumentet för yttre förbindelser (NDICI – Europa i världen), och därmed överförs 8,4 miljoner euro till ett moment som förvaltas av finansministeriet. På motsvarande sätt blir den nuvarande Afrikanska fredsfaciliteten en del av den nya Europeiska fredsfaciliteten, och därför tas 5,0 miljoner euro bort från momentet för egentligt utvecklingssamarbete. Till följd av dessa förändringar minskar anslagen för egentligt utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet med 3,4 miljoner euro.

Utvecklingssamarbete med olika länder

I diagrammet syns de tio länder som Finland riktade mest medel för utvecklingssamarbete till 2020. I diagrammet har vi räknat in det mellanstatliga samarbetet, finansieringen genom multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer samt Finnfunds investeringar.

 

Allmänna verksamhetsbidrag till FN-organen och utvecklingsbankerna

Diagrammet visar de allmänna verksamhetsbidragen 2020 till FN-organen och utvecklingsbankerna, som räknas till utvecklingssamarbetet.

 

Trender i anslagen

Finland har lovat både FN och EU att höja sina anslag för utvecklingssamarbete till en nivå som motsvarar 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Målet uppnåddes tillfälligt i början av 1990-talet under den ekonomiska depressionen då bruttonationalinkomsten rasade. Under de senaste åren har andelen legat på ca 0,4/0,5 procent.

 

 

I tabellen syns utvecklingsanslagens uppskattade utveckling 2021–2025. År 2021 följer budgeten och åren 2022–2025 följer rambesluten.

 

Uppföljning av utbetalningarna

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas på internationellt plan av biståndskommittéen (Development Assistance Committee, DAC) underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete på DAC:s webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Statistik över Finlands utbetalningar det senaste decenniet:

Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2020 (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 1: Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2020
  • Tabell 2: Utbetalningar i det offentliga utvecklingssamarbetet 2013–2020
  • Tabell 3: Utbetalningarna till de minst utvecklade länderna 2013–2020

Utbetalningarna till de största partnerländerna, multilaterala partner och multilaterala stöd 2015-2020 (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 4: Utbetalningarna till de viktigaste partnerländerna 2015–2020
  • Tabell 5: Allmänna verksamhetsbidrag till multilaterala samarbetspartner, utbetalningar som räknas som utvecklingssamarbete 2012–2020

Det är vanligt i biståndsstatistiken att utbetalningarna varierar betydligt på årsnivå, fastän de budgeterade beloppen är mer eller mindre de samma.

De medel som beviljas ett år och de medel som används i praktiken under samma år (dvs. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

På vår webbplats