Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2023 är anslagen för utvecklingssamarbete totalt 1 177 miljoner euro. Av det förvaltar utrikesministeriet en andel på 710 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetet 2023

De budgeterade medlen för utvecklingssamarbete 2023, 1 177 miljoner euro, kommer uppskattningsvis att utgöra 0,42 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Anslagen kan delas in i två kategorier: det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, och övrigt utvecklingssamarbete.

Med medlen som utrikesministeriet förvaltar finansieras bland annat bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partnerland, arbete som utförs av FN och utvecklingsbankerna och finländska civilsamhällesorganisationer samt humanitärt bistånd.

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också en uppskattning av Finnfunds investeringar som räknas som utvecklingssamarbete och av andra utvecklingspolitiska finansiella investeringar.

  • UM förvaltat egentligt utvecklingssamarbete (E) 710 M€
  • Övrigt utvecklingssamarbete (Ö) 467 M€

Ladda ner datafilen Källa: UM

I tabellen syns utvecklingsanslagens uppskattade utveckling 2024–2027. År 2024 följer regeringens budgetförslag och åren 2025–2027 följer rambesluten.

Ladda ner datafilen Källa: UM

Uppföljning av utbetalningarna

Detaljerad information om Finlands utbetalningar finns på webbplatsen OpenAid.fi.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) Där ser du hur, var och när Finlands medel för utvecklingssamarbete har använts.

Finland har lovat både FN och EU att höja sina anslag för utvecklingssamarbete till en nivå som motsvarar 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Målet uppnåddes tillfälligt i början av 1990-talet under den ekonomiska depressionen då bruttonationalinkomsten rasade. Under de senaste åren har andelen legat på ca 0,4/0,5 procent.

Ladda ner datafilen Källa: UM

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas på internationellt plan av biståndskommittéen (Development Assistance Committee, DAC) underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete på DAC:s webbplats (på engelska)(Länk till en annan webbplats.).

Statistik över Finlands utbetalningar det senaste decenniet:

Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989–2022 (på engelska, PDF, 214 KB). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 1: Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2022
  • Tabell 2: Utbetalningar i det offentliga utvecklingssamarbetet 2014–2022
  • Tabell 3: Utbetalningarna till de minst utvecklade länderna 2014–2022

Utbetalningarna till de största partnerländerna, multilaterala partner och multilaterala stöd 2016–2022 (på engelska, PDF, 200 KB). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 4: Utbetalningarna till de viktigaste partnerländerna 2016–2022
  • Tabell 5: Allmänna verksamhetsbidrag till multilaterala samarbetspartner, utbetalningar som räknas som utvecklingssamarbete 2014–2022

Det är vanligt i biståndsstatistiken att utbetalningarna varierar betydligt på årsnivå, fastän de budgeterade beloppen är mer eller mindre de samma.

De medel som beviljas ett år och de medel som används i praktiken under samma år (dvs. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

På vår webbplats