Anslagen för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2022 är anslagen för utvecklingssamarbete totalt 1 275 miljoner euro. Av det förvaltar utrikesministeriet en andel på 705 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetet 2022

De budgeterade medlen för utvecklingssamarbete 2022, 1 275 miljoner euro, kommer uppskattningsvis att utgöra 0,49 procent av Finlands bruttonationalinkomst.

Anslagen kan delas in i två kategorier: det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, och övrigt utvecklingssamarbete.

Med medlen som utrikesministeriet förvaltar finansieras bland annat bilateralt utvecklingssamarbete mellan Finland och ett partnerland, arbete som utförs av FN och utvecklingsbankerna och finländska civilsamhällesorganisationer samt humanitärt bistånd.

Det övriga utvecklingssamarbetet består av utgifter för mottagning av flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingsbistånd. Där ingår också en uppskattning av Finnfunds investeringar som räknas som utvecklingssamarbete och av andra utvecklingspolitiska finansiella investeringar.

Utvecklingssamarbetets anslag i 2022. UM förvaltar 705 miljoner euro. Multilateralt 224 miljoner, länder och regioner 178 miljoner, humanitärt bistånd 86 miljoner, civilsamhällesorganisationer 88 miljoner, Europeiska utvecklingfonden 47 miljoner, inte riktat enligt land 50 miljoner, övrigt egentligt utvecklingssamarbete 32 miljoner euro. Övrigt utvecklingsamarbete 570 miljoner euro. Andel i EU-budgeten 286 miljoner, mottagning av flyktningar 61 miljoner, Finnfund 55 miljoner, civil krishantering 11 miljoner och övriga utgifter 157 miljoner euro.

Utvecklingssamarbete med olika länder

I diagrammet syns de tio länder som Finland riktade mest medel för utvecklingssamarbete till 2020. I diagrammet har vi räknat in det mellanstatliga samarbetet, finansieringen genom multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer samt Finnfunds investeringar.

 

Allmänna verksamhetsbidrag till FN-organen och utvecklingsbankerna

Diagrammet visar de allmänna verksamhetsbidragen 2020 till FN-organen och utvecklingsbankerna, som räknas till utvecklingssamarbetet.

 

Trender i anslagen

Finland har lovat både FN och EU att höja sina anslag för utvecklingssamarbete till en nivå som motsvarar 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Målet uppnåddes tillfälligt i början av 1990-talet under den ekonomiska depressionen då bruttonationalinkomsten rasade. Under de senaste åren har andelen legat på ca 0,4/0,5 procent.

 

 

I tabellen syns utvecklingsanslagens uppskattade utveckling 2022–2025. År 2022 följer budgeten och åren 2023–2025 följer rambesluten.

 

Uppföljning av utbetalningarna

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas på internationellt plan av biståndskommittéen (Development Assistance Committee, DAC) underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete på DAC:s webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Statistik över Finlands utbetalningar det senaste decenniet:

Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2020 (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 1: Anslag och utbetalningar i Finlands utvecklingssamarbete 1989-2020
  • Tabell 2: Utbetalningar i det offentliga utvecklingssamarbetet 2013–2020
  • Tabell 3: Utbetalningarna till de minst utvecklade länderna 2013–2020

Utbetalningarna till de största partnerländerna, multilaterala partner och multilaterala stöd 2015-2020 (på engelska) (PDF). Filen innehåller följande tabeller:

  • Tabell 4: Utbetalningarna till de viktigaste partnerländerna 2015–2020
  • Tabell 5: Allmänna verksamhetsbidrag till multilaterala samarbetspartner, utbetalningar som räknas som utvecklingssamarbete 2012–2020

Det är vanligt i biståndsstatistiken att utbetalningarna varierar betydligt på årsnivå, fastän de budgeterade beloppen är mer eller mindre de samma.

De medel som beviljas ett år och de medel som används i praktiken under samma år (dvs. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året kan de ännu användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att det finns flexibilitet i användningen av pengarna. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

På vår webbplats