Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Alla världens länder berörs av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Det är i första hand staten som ansvarar för genomförandet av Agenda 2030. För att målen ska kunna uppnås behövs även insatser från den lokala förvaltningen, privata sektorn, det civila samhället och medborgarna.

Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling. Avsikten är att målen uppnås före 2030.

Finland har åtagit sig att uppnå målen både nationellt och i det internationella samarbetet. Även Finlands utvecklingssamarbete stöder detta åtagande.

Vad eftersträvas?

Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling såväl när det gäller såväl ekonomin, människors välfärd som miljön. Det mest centrala målet är att avskaffa extrem fattigdom. Förutom den politiska deklarationen och målen för hållbar utveckling innehåller Agenda 2030 medel för genomförande av målen och uppföljning av genomförandet.

Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling. Dessutom finns det totalt 169 delmål. Hur målen uppfylls ska följas upp med över 200 globala mätare och vid sidan om dessa har staterna sina egna nationella indikatorer. På engelska kallas målen Sustainable Development Goals (SDG).

Alla länder har åtagit sig att främja Agenda 2030 i sin helhet. Principen är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

17 målsättningar för hållbar utveckling:

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan.
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

En fullständig lista av delmålen och mätarna (på engelska). FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High-Level Political Forum, HLPF) har en viktig roll i att genomförandet av Agenda 2030 följs upp på global nivå. 

Finland stöder uppfyllandet av målen även i utvecklingsländerna

Finland strävar efter att i all sin verksamhet konsekvent stöda genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt. De prioriterade områdena för Finlands utvecklingspolitik är i linje med målen för hållbar utveckling och stöder genomförandet av dessa. Centrala mål för Finland är till exempel att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och ställning samt främja demokrati och god förvaltning.

Också den allmänna utrikes- och säkerhetspolitiken samt handelspolitiken spelar en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Som medlem i Europeiska unionen främjar Finland till exempel förbättring av den lagstiftning som gäller arbete överallt i världen och beaktandet av marknadstillträdet för produkter som är viktiga för utvecklingsländernas utveckling i internationella handelsförhandlingar.

I sin klimatpolitik främjar Finland verkställandet av klimatavtalet från Paris och deltar i den internationella klimat- och miljöfinansieringen som stöder en miljömässigt hållbar utveckling och anpassningen till klimatförändringen i sårbara länder. Finland stöder forskning på området och investeringar i ren energi.

Hur syns genomförandet av Agenda 2030 i Finland?

Finland är ett föregångarland när det gäller genomförandet av Agenda 2030. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett av de praktiska verktygen som Finland har använt för att få aktörer från olika områden att engagera sig i att främja de gemensamma målen.

Den finländska regeringens plan för genomförandet av Agenda 2030 blev klar i början av 2017. Fokusområdena för genomförandet av Agenda 2030 är ”Ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland” och ”Ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens”. Avsikten är att planen ska vara varaktig. Huvudtemana och de politiska principerna, dvs. långsiktighet, konsekvens och delaktighet, och uppföljnings- och utvärderingssystemet gäller fram till 2030. De åtgärder som väljs kan däremot variera beroende på regeringsperioden.

Finland var ett av de första länderna som rapporterade om sina planer på att verkställa Agenda 2030 till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling. 

Nyckelfrågorna är finansiering och verkställande

En av nyckelfrågorna när det gäller att nå målen är hur lösningar som främjar hållbar utveckling i praktiken ska genomföras. Uppnåendet av målen för hållbar utveckling förutsätter både offentlig och privat samt nationell och internationell finansiering.  Dessutom kräver uppnåendet av målen att det inriktas andra resurser inom exempelvis vetenskap, teknik, innovationer och institutioner på genomförandet.

Vart och ett av länderna ansvarar självt för sin egen utveckling och för att de nationella resurserna utökas. Det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) spelar fortfarande en betydande roll särskilt när det gäller stödet för mindre utvecklade och bräckliga stater. Inom den privata sektorn kommer betydelsen av ansvarsfullt företagande att öka.

I och med Agenda 2030 har FN:s medlemsstater åtagit sig att genomföra målen för hållbar utveckling genom finansiering och andra sätt. De mest centrala konkreta åtgärderna är åtagandena att utveckla beskattningen, vidta åtgärder mot korruption och strypa olagliga pengaflöden. Också de beslut som fattas inom olika politikområden och som systematiskt stöder en hållbar utveckling är av stor betydelse för att Agenda 2030 ska lyckas.

FN:s medlemsstater kom överens om finansieringen och andra metoder för att genomföra Agenda 2030 i Addis Abeba i Etiopien år 2015.  

Omfattande information om hur Agenda 2030 framskrider. 

Hur fastställdes målen för hållbar utveckling?

Förhandlingarna om målen för hållbar utveckling inom FN tog en lång tid. Agenda 2030 för samman de internationella handlingsprogrammen för mänsklig utveckling och miljö- och klimatfrågor.

Målen för hållbar utveckling är delvis en fortsättning på de så kallade millenniemålen (Millennium development goals, MDG). Hur väl de millenniemål som man enades om 1999 hade kunnat uppnås utvärderades 2015. Resultaten var bra, till exempel extrem fattigdom på global nivå halverades och över två miljarder människor fick rent dricksvatten. Utvecklingen hade emellertid inte fördelats jämnt. 

Agenda 2030 bottnar också i avtal som ingåtts vid internationella klimatförhandlingar. Det första av dessa är FN:s ramkonvention om klimatförändringar som ingicks 1992 vid miljö- och utvecklingskonferensen i Rio.

Målen för hållbar utveckling fastställdes 2015 och mätarna för utvärdering av genomförandet därpå följande år. Frågor som var viktiga för Finland under förhandlingar var att utrota ojämlikhet, att man utgår från mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan könen, människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, fred och säkerhet och deras samband med utveckling, att jordklotets bärkraft beaktas och att handlingsprogrammet omfattar alla länder.

.