Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Alla världens länder berörs av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling. Det är i första hand staten som ansvarar för genomförandet av Agenda 2030. För att målen ska kunna uppnås behövs även insatser från den privata sektorn, det civila samhället och medborgarna.

Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling. Avsikten är att målen uppnås före 2030.

Finland har åtagit sig att uppnå målen både nationellt och i det internationella samarbetet. Även Finlands utvecklingssamarbete stöder detta åtagande.

Vad eftersträvas?

Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling såväl när det gäller såväl ekonomin, människors välfärd som miljön. Det mest centrala målet är att avskaffa extrem fattigdom. Agenda 2030 innehåller också en plan för hur genomförandet ska gå till och hur genomförandet ska övervakas.

Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling. Dessutom finns det totalt 169 delmål. Hur målen uppfylls ska följas upp med över 200 globala mätare och vid sidan om dessa har staterna sina egna nationella indikatorer. På engelska kallas målen Sustainable Development Goals (SDG).

Alla länder har åtagit sig att främja Agenda 2030 i sin helhet. Principen är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

17 målsättningar för hållbar utveckling:

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan.
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Uppmuntra fredliga samhällen, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

En fullständig lista av delmålen och mätarna (på engelska).(Länk till en annan webbplats.) FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High-Level Political Forum, HLPF)(Länk till en annan webbplats.) har en viktig roll i att genomförandet av Agenda 2030 följs upp på global nivå. 

Vilka framsteg har gjorts för att uppnå målen?

FN publicerade en halvtidsutvärdering av utfallet av målen i Agenda 2030(Länk till en annan webbplats.) i juni 2023. Utvärderingen visar att med denna takt kommer inget av de 17 huvudmålen och endast cirka en femtedel av delmålen för hållbar utveckling att uppnås globalt inom utsatt tid.

Vissa framsteg gjordes under perioden 2015-2019, bland annat när det gäller att utrota extrem fattigdom, minska mödra- och barnadödligheten och göra rent vatten och elektricitet tillgängliga för allt fler människor. 
 
Framstegen avstannade dock till stor del på grund av covid-19-pandemin 2020 och andra kriser som pandemin orsakade. Kriserna försämrade utvecklingsutsikterna i synnerhet för låginkomstländer och länder med lägre medelinkomst. Flera av dessa länders utvecklingsindikatorer har blivit sämre. 
 
Enligt utvärderingen är det dock fortfarande möjligt att uppnå målen för hållbar utveckling. Man ska alltså inte glömma bort dem. Målen skulle uppnås om man höjde utvecklingsanslaget för låginkomstländer och länder med lägre medelinkomst med 500 miljarder US-dollar fram till 2025.  

Finland stöder uppfyllandet av målen även i utvecklingsländerna

Finland strävar efter att i all sin verksamhet konsekvent stöda genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt. De prioriterade områdena för Finlands utvecklingspolitik är i linje med målen för hållbar utveckling och stöder genomförandet av dessa. Centrala mål för Finland är till exempel att förbättra kvinnors och flickors rättigheter och ställning.

Också den allmänna utrikes- och säkerhetspolitiken samt handelspolitiken spelar en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Som medlem i Europeiska unionen främjar Finland till exempel förbättring av den lagstiftning som gäller arbete överallt i världen och beaktandet av marknadstillträdet för produkter som är viktiga för utvecklingsländernas utveckling i internationella handelsförhandlingar.

Hur syns genomförandet av Agenda 2030 i Finland?

Finland är ett föregångarland när det gäller genomförandet av Agenda 2030. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett av de praktiska verktygen som Finland har använt för att få aktörer från olika områden att engagera sig i att främja de gemensamma målen.

Regeringen lämnar vart fjärde år en redogörelse för genomförandet till riksdagen. Det första gavs 2017 och det senaste i oktober 2020(Länk till en annan webbplats.). I redogörelsen presenteras regeringens åtgärder i fråga om vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling både i Finland och globalt. Dessutom beskrivs metoderna för att följa upp och utvärdera uppnåendet av målen.

Utöver till riksdagen rapporterar regeringen om framstegen också till FN. I juli 2020 presenterade statsminister Sanna Marin redan den andra nationella översynen av genomförandet av Agenda 2030 (på engelska)(Länk till en annan webbplats.). Rapporten fokuserar på framgångar och utmaningar i Finland 2016–2020.

Läs mer i nyheten Finland rapporterar till FN om hållbar utveckling.

Nyckelfrågorna är finansiering och verkställande

En av de viktigaste frågorna när det gäller att nå målen för hållbar utveckling lyder: hurdana praktiska lösningar hittar vi och hur finansieras de? Lösningarna kräver vetenskap, teknik och innovationer samt stöd i form av både offentlig och privat finansiering. Stöd behövs både nationellt och internationellt.

Vart och ett av länderna ansvarar självt för sin egen utveckling och för att de nationella resurserna utökas. Det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) spelar fortfarande en betydande roll särskilt när det gäller stödet för mindre utvecklade och bräckliga stater. Inom den privata sektorn kommer betydelsen av ansvarsfullt företagande att öka.

I och med Agenda 2030 har FN:s medlemsstater åtagit sig att genomföra målen för hållbar utveckling genom finansiering och andra sätt. De mest centrala konkreta åtgärderna är åtagandena att utveckla beskattningen, vidta åtgärder mot korruption och strypa olagliga penningflöden Det är också viktigt att politiska beslut som fattas åtskilda från varandra styrs i samma riktning mot hållbar utveckling.

FN:s medlemsstater kom överens om finansieringen och andra metoder för att genomföra Agenda 2030 i Addis Abeba i Etiopien(Länk till en annan webbplats.) år 2015.  

Omfattande information om hur Agenda 2030 framskrider.(Länk till en annan webbplats.) 

Hur fastställdes målen för hållbar utveckling?

Förhandlingarna om målen för hållbar utveckling inom FN tog en lång tid. Agenda 2030 för samman de internationella handlingsprogrammen för mänsklig utveckling och miljö- och klimatfrågor.

Målen för hållbar utveckling är delvis en fortsättning på de så kallade millenniemålen (Millennium development goals, MDG).(Länk till en annan webbplats.) Hur väl de millenniemål som man enades om 1999 hade kunnat uppnås utvärderades 2015. Resultaten var bra, till exempel hade den extrema fattigdomen i världen halverats och över två miljarder människor hade fått rent dricksvatten. Utvecklingen hade emellertid inte fördelats jämnt. 

Agenda 2030 bottnar också i avtal som ingåtts vid internationella klimatförhandlingar. Det första av dessa är FN:s ramkonvention om klimatförändringar som ingicks 1992 vid miljö- och utvecklingskonferensen i Rio.

Målen för hållbar utveckling fastställdes 2015 och mätarna för utvärdering av genomförandet därpå följande år.