Finlands relationer och utvecklingssamarbete i Mellanöstern och norra Afrika

Finlands stöder regional stabilitet och hållbar utveckling i Mellanöstern och norra Afrika.

Fredsmedlarna diskuterar samhällsspänningarna med intressegrupperna i en offentlig workshop som ordnades i Abbassiyeh kommun i Libanon i juli 2019. Foto: Emad Karim / UN Women

Mellanöstern och norra Afrika står inför många och långsiktiga ekonomiska, politiska och sociala utmaningar samt växande klimat- och miljöproblem. Dessutom kämpar regionen med instabilitet, spänningar och konflikter. Det krävs ett brett engagemang för att hitta och lösa dessa komplexa och delvis gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt. Detta understryker behovet av det civila samhällets engagemang, särskilt vikten av ungdomars och kvinnors delaktighet.

Åren 2021–2024 strävar Finland efter att främja demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Mellanöstern och norra Afrika. Dessutom stöds hållbar ekonomisk tillväxt och handel, kvinnors sysselsättning och företagande samt människovärdigt arbete för alla. Finland strävar också efter att främja stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den samt en rättvis grön omställning. Det civila samhällets aktiva deltagande är viktigt för att uppnå målen och för en hållbar utveckling.

Målen för Finlands övergripande verksamhet beskrivs närmare i strategin för Mellanöstern och norra Afrika.

Finland’s strategy for development cooperation in Middle East and Northern Africa 2021–2024 (PDF, 682 KB)


 

Under den föregående programperioden 2017–2020 riktades Finlands stöd till att utveckla jämlika samhällen och främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt.

Utrikesministeriet räknar in följande länder i regionen Mellanöstern och Nordafrika: Algeriet, Bahrain, Egypten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, det ockuperade Palestinska området, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Tunisien, Förenade Arabemiraten och Jemen. Till den mer vidsträckta nordafrikanska regionen hör också Sahel (Burkina Faso, Tšad, Mauretanien, Mali, Niger) och Sudan.

Finlands utvecklingssamarbete för jämlikhet

Finlands utvecklingssamarbete syftar till att förbättra kvinnors möjligheter att delta i samhälleligt beslutsfattande, fredsprocesser och arbetsmarknaden.

Mål: Kvinnors möjligheter till samhällelig delaktighet förbättras

 • Genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet stöds
 • Ett jämlikt arbetsliv och människovärdigt arbete för alla främjas
 • Kvinnors möjligheter att delta i beslutsfattandet och bli anställda i ledande positioner förbättras

Pågående program

 • UN Women: Projektet Kvinnor, fred och säkerhet i Mellanöstern och Nordafrika, fas II. Projektet syftar till att stärka ländernas förmåga att genomföra FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt att förbättra kvinnors och flickors ställning under konflikter. Finlands stöd för projektet uppgår till 4,7 miljoner euro under åren 2019-2021.

 • ILO: Förbättring av kvinnors grundläggande arbetstagarrättigheter i Egypten och Tunisien. Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för egyptiska och tunisiska kvinnor komma in på arbetsmarknaden genom en övergripande strategi. Syftet med projektet är att stärka den statliga förvaltningens och arbetsmarknadsorganisationernas förmåga att svara på de utmaningar som kvinnor möter på arbetsmarknaden. Finland stöder projektet med 2,2 miljoner euro under åren 2018–2021.

Finlands utvecklingssamarbete för begränsning av och anpassning till klimatförändringen

Finlands utvecklingssamarbete syftar till att stödja anpassningen till klimatförändringen och lösningar för att minska utsläppen.

Mål: Klimatförändringen stävjas och samhällenas anpassningsförmåga förbättra

 • Koldioxidsnål utveckling främjas

 • Cirkulär ekonomi främjas

 • Samhällenas kapacitet att anpassa sig till klimatförändringen med beaktande av de mest utsatta

Pågående program

 • Meteorologiska institutet och Sudan Meteorological Authority (SMA): Anpassning till klimatförändringen genom bättre vädertjänster. Projektets centrala mål är att stärka kapaciteten hos SMA, särskilt när det gäller väderprognoser och databehandling. Finland stöder projektet med 600 000 miljoner euro under åren 2020–2023.

Dessutom finansieras följande projekt inom ramen för strategin för Mellanöstern och norra Afrika:

 • IOM: Hälsotillståndet hos och skyddet för transitflyktingar i Marocko, Egypten, Libyen, Tunisien, Jemen och Sudan förbättras. Syftet är att understöda också nationella och lokala insatser för att förbättra hälsovården och skyddet för transitflyktingar. Finland stöder projektet med 3,5 miljoner euro under åren 2020–2023.

 • Anna Lindh-stiftelsen: Dialog mellan kulturer och civilisationer. Anna Lindhs-stiftelsen minnesfond (ALF) har sedan 2005 verkat som takorganisation för de 44 stater i EU och Medelhavsområdet som hör till ALF-nätverket. Verksamheten grundar sig på främjande av interkulturell dialog och samarbete mellan det civila samhället i syfte att minska spänningarna i Medelhavsområdet. Finlands stöd till Anna Lindh-stiftelsen och den nationella samordningen i Finland uppgår till sammanlagt 100 000 euro per år.

 • Helsinki Policy Forum (HPF) är en dialogprocess som inrättades 2014 för att främja en förtrolig dialog mellan politiska och samhälleliga påverkare i Europa och Mellanöstern i syfte att lindra spänningen i området. Finland stöder HPF med 200 000 euro per år.

 • Syftet med de små projekten inom Quick Impact Project (QIP) i Libanon är att stödja utvecklingen av lokalsamhällena i södra Libanon och på så sätt stärka förtroendet mellan Finlands UNIFIL-krishanteringsinsatser och lokalbefolkningen, vilket är viktigt för att trygga truppernas verksamhet. UNIFIL-insatsernas mål är att upprätthålla stabiliteten i regionen. Finland stöder QIP med 100 000 euro per år.

Finlands samarbetsparter i Mellanöstern och norra Afrika

Finland strävar efter att stärka de bilaterala relationerna med länderna i Mellanöstern och norra Afrika. Finland deltar i multilaterala diskussioner för att främja gemensamma intressen och samarbetet sker via EU och FN. Finland deltar till exempel i EU:s utbildningsuppdrag och FN:s fredsbevarande insatser. Dessutom stöder Finland finländska frivilligorganisationer som är verksamma i regionen och som arbetar särskilt med frågor som gäller migration, flyktingar och fredsmedling.