Planeringen av utrikesförvaltningens verksamhet och ekonomi

Planeringen och uppföljningen av utrikesministeriets verksamhet och ekonomi omfattar de strategiska riktlinjerna för förvaltningsområdet, planeringen av verksamheten och ekonomin på medellång och kortare sikt samt rapporteringen om dem.

Det gällande regeringsprogrammet, andra regeringshandlingar som preciserar det samt statsrådets rambeslut utgör de strategiska utgångspunkterna för planeringen. Andra styrande källor är statsrådets redogörelser, politikprogram, principbeslut och andra ställningstaganden från statsrådet.

Planeringssystemet är ett led i statsförvaltningens planeringssystem och inkluderar ur utrikesministeriets perspektiv följande processer:

Verksamhets- och ekonomiplanerna samt ramförslagen

Syftet med beredningen av förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan samt anslagsramar är att säkerställa fullföljandet av regeringsprogrammet och iakttagandet av statsrådets prioriteringar och verksamhetsprinciper inom förvaltningsområdenas interna styrning.

Förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplan samt ramförslaget innehåller de strategiska riktlinjerna för planeringsterminen, målsättningar för förvaltningsområdets uppgifter och funktioner som baserar sig på riktlinjerna och nyckeltalen som beskriver dem, liksom även resurserna som behövs för förverkligandet av dessa.

Planerna för de offentliga finanserna som bekräftats av statsrådet finns på finansministeriets webbplats, www.vm.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Budgetpropositionerna

Utrikesförvaltningens budgetproposition inkluderar

  1. ministeriets preliminära resultatmål för de samhälleliga verkningarna och den verksamhetsmässiga effektiviteten inom förvaltningsområdet, samt
  2. ministeriets förslag till följande års anslag och fullmakter inom förvaltningsområdet.

De gällande budgetarna finns på webbsidorna som underhålls av finansministeriet: http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp(Länk till en annan webbplats.).

Verkställighetshandlingarna för budgeten

Verkställighetsdokumentet för förvaltningsområdets budget utgör ett led i planerings- och styrningssystemet för statsfinanserna.

Förvaltningsområdets resultatmål för budgetåret fastställs i dokumentet, och beslutet om allokeringen av resurserna till verksamhetsenheterna (ministeriets enheter och beskickningar) bereds utifrån dem. 

Uppföljning av och rapportering om verksamheten och budgeten

Alla verksamhetsenheter ska följa upp användningen av sina allokerade anslag och förverkligandet av den interna budgeten och vidta sådana nödvändiga åtgärder om uppföljningen ger upphov till.

Verksamhetsenheterna ska under årets gång rapportera om betydande avvikelser i fråga om uppnåendet av målen eller användningen av anslagen.

Läs mera om utvecklingssamarbetsanslagen på vår webbplats: Utvecklingssamarbetsanslagen

Bokslut

Utrikesministeriets bokslut

Utrikesministeriets bokslut innehåller verksamhetsberättelsen, utfallskalkylen för budgeten, intäkts- och utgiftskalkylen, balansen och bilagorna till bokslutet.

Utrikesförvaltningens personalbokslut

Personalbokslutet är ett verktyg för beslutsfattandet där man beskriver personalläget på basis av befintlig statistik.

Sidansvarig