Uppföljning och tillsyn av utvecklingssamarbetet samt riskhantering

Utvecklingssamarbetet övervakas noggrant. Man förbereder sig för risker redan från planeringsskedet. Förutom av utrikesministeriet följs uppnåendet av målen och användningen av pengar också upp av många utomstående aktörer.

Afrikanska barn under en lektion i skolan.
ESACS-skolans klass för femåringar, Dar es Salaam. Foto: Tiina Kirkas / Kehityslehti

Förutseendet och hanteringen av risker är en central del av förverkligandet av utvecklingssamarbetet. Genom utvecklingssamarbetet förbättrar man människors levnadsförhållanden i fattiga länder som ofta har en svag förvaltning. Detta medför risker i arbetet, som kan göra det svårare att uppnå resultat. Riskerna minskas genom god planering och omsorgsfulla val av samarbetspartner. De kontrolleras genom aktiv uppföljning, granskningar, utvärderingar och påverkande. Riskhantering är en viktig del av systemet för ledning av Finlands utvecklingssamarbete.

Den allmänna ansvarsfördelningen för tillsynen och riskhanteringen har definierats i utrikesministeriets riskhanteringspolicy och arbetsordning. Varje arbetstagare, enhet och avdelning inom utrikesförvaltningen ansvarar för tillsynen och riskhanteringen. Rapporteringen av resultaten och användningen av medel sker och projekten följs upp på plats med hjälp av resor ut på fältet samt genom deltagande i biståndsgivarsamarbete och i organisationers direktionsarbete. Förutom av utrikesministeriet följs uppnåendet av målen och användningen av medel också upp av andra myndigheter och av samarbetspartners granskningsenheter.

Utrikesministeriets interna revision övervakar utrikesministeriets och beskickningarnas verksamhet. Den ger rekommendationer för hur tillsynen och riskhanteringen kan förbättras. Statens revisionsverk(Länk till en annan webbplats.) övervakar och granskar att statens ekonomi sköts lagligt, resultatrikt och i enlighet med budgeten. Statens revisionsverk har en omfattande rätt att få information enligt grundlagen.

Riksdagen (Länk till en annan webbplats.)övervakar regeringens och förvaltningens verksamhet både politiskt och juridiskt. Även revisionsutskottet(Länk till en annan webbplats.), justitiekanslersämbetet(Länk till en annan webbplats.) och riksdagens justitieombudsman(Länk till en annan webbplats.) utövar tillsyn. Utvecklingspolitiska kommissionen(Länk till en annan webbplats.), som tillsätts av statsrådet, följer upp och utvärderar Finlands agerande inom områden i politiken som påverkar utvecklingsländerna. Utvecklingspolitiska kommissionen är ett rådgivande organ som består av representanter för riksdagspartierna och intresse- och medborgarorganisationer samt forskare.