Utvecklingssamarbetet övervakas

Utvecklingssamarbetet övervakas noggrant. Det är inte bara utrikesministeriet som följer upp hur målsättningarna nås och pengarna används utan också flera andra organisationer.

Afrikanska barn under en lektion i skolan.
ESACS-skolans klass för femåringar, Dar es Salaam. Foto: Tiina Kirkas / Kehityslehti

Genom utvecklingssamarbete förbättras människors levnadsförhållanden i fattiga länder som ofta har en svag förvaltning. Dessa omständigheter medför risker för arbetet och på grund av riskerna kan det vara svårt att uppnå resultat. Att förutse och hantera riskerna är en viktig del av utvecklingssamarbetet.

Projekt och program övervakas i alla faser.

I planeringsfasen fastställs målsättningar och metoder. Samtidigt görs en bedömning av vilka risker som förekommer och hur de ska hanteras. Riskerna har ofta att göra med samhällets stabilitet, lokala partnerorganisationers kompetens eller med korruption.

Medan projekt eller program genomförs rapporterar de som utför arbetet till utrikesministeriet hur finansieringen används och om resultaten. Tjänstemän vid ministeriet och ambassaderna följer genom styrgrupper, projektbesök, mellanutvärderingar och regelbunden kontakt hur arbetet framskrider, hur pengarna används, vilka risker som finns och hur pålitlig rapporteringen är. Ministeriet låter också utomstående företag göra revisioner och granskningar av verksamheten. Då granskar experter inte bara bokföringen utan också praxis för intern övervakning och verksamhetens kvalitet.

När projektet eller programmet avslutas samlas alla resultat i en slutrapport till utrikesministeriet. Medel som blivit över återbetalas till ministeriet. Resultaten kan också utvärderas i efterhand genom en så kallad evaluering.

Övervakningen av multilateralt samarbete

FN:s utvecklingsorganisationer och de internationella utvecklingsbankerna har egna omfattande övervaknings- och granskningsmekanismer. De ser till att ekonomin och förvaltningen fungerar som den ska också i högriskmiljöer. Det ingår bland annat system för rapportering av missbruk, skydd av dem som rapporterar missbruk, planering av revision med beaktande av risker och utbildning av personal för att förebygga korruption och missbruk. Både interna och externa revisionsenheter och revisorer övervakar medelanvändningen. Effektiviteten och resultaten bedöms varje år genom rapporter och utvärderingar.

FN har en särskild byrå som ansvarar för revision och intern granskning och rapporterar till organisationens styrelse. Medlemsstaterna, inklusive Finland, övervakar användingen av medel genom att delta i utvecklingsorganisationernas styrelse som har den högsta beslutande makten. De interna revisionsrapporterna har varit offentligt tillgängliga på organisationernas webbplatser sedan 2012.

Utvecklingsbankernas användning av medel övervakas av olika enheter som arbetar mot korruption och missbruk. De undersöker misstankar om missbruk, övervakar upphandlingsprocesser och ger rekommendationer om bättre förfaranden. Utvecklingsbankerna samarbetar också sinsemellan för att hindra missbruk, till exempel genom att utbyta information om företag som gjort sig skyldiga till missbruk och genom att utfärda gemensamma sanktioner mot dem.