Klimatfonden Finland–IFC

Solpaneler.
Foto: AdobeStock

Finland kanaliserar totalt 114 miljoner euro till klimatfonden som ska verka i 25 år. Medlen investeras i klimatprojekt under de kommande sex verksamhetsåren.

Detta är en stor investering i internationellt klimatarbete.  Genom investeringen skapas det marknader för lösningar som har att göra med klimatförändringen i utvecklingsländer som inte annars lockar investeringar eller där det är svårt att investera på grund av krävande förhållanden eller en outvecklad marknad.

IFC, som hör till Världsbanksgruppen, möter Finlands finansiering genom att satsa eget kapital i alla projekt. Målet är att också locka betydande summor privat och offentligt kapital.

Förnybar energi i utvecklingsländer

Genom fonden görs endast investeringar i utvecklingsländer.  Finansieringen ska inte enbart ge upphov till klimateffekter utan också utvecklingseffekter, till exempel fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, och på så vis till minskad fattigdom. Den primära målgruppen är de minst utvecklade länderna, övriga låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.  Alla Finlands långvariga partner inom utvecklingssamarbetet utom Kenya är låginkomstländer.

IFC fattar investeringsbesluten utifrån villkor som fastställs tillsammans med utrikesministeriet, och rapporterar sedan årligen till utrikesministeriet om programmets resultat.

Genom programmet kan man bland annat finansiera lån, riskkapital och garantier åt företag i utvecklingsländer. Sektorer som kan få stöd är bland annat energieffektivitet, förnybar energi, hållbart skogsbruk och markanvändning, meteorologi, vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten. Hittills har fonden finansierat bland annat vattenkraft i Nepal, solenergi i Senegal, republiken Kongo, Västbanken och Armenien samt avfallshantering Vietnam. Samarbetet med världens största finansiär av utvecklingsländernas privata sektor öppnar nya möjligheter för finländska företag som har mycket klimatexpertis och kunnande inom de sektorer som fonden är inriktad på. Finländska företags deltagande är emellertid inget krav för finansieringen, det är inte en bunden stödform

Om den globala uppvärmningen ska hållas under 2 °C måste det i framtiden göras koldioxidsnåla investeringar som är hållbara med tanke på miljön i betydligt snabbare takt och större skala. Den offentliga finansieringen räcker inte för att täcka utgifterna. Genom investeringsbeslutet stöder Finland både Paris klimatavtal och de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Programmet ska bidra till FN:s globala mål som gäller matsäkerhet och hållbart jordbruk (mål 2), rent vatten och sanitet (mål 6), hållbar energi (mål 7) och klimatåtgärder (mål 13).