Internationella uppdrag som valobservatör

Finland har i många år aktivt deltagit i internationell valobservation, först via Förenta nationerna (FN) och senare via Europeiska unionen (EU) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE, på engelska OSCE).

Internationell valobservation

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering på utrikesministeriets (UM) politiska avdelning föreslår finländska kandidater till både EU:s och OSSE:s (OSCE/ODIHR) valobservationsmissioner.

 

Finlands deltagande i internationella valobservationsuppdrag 2019.

Båda organisationerna beslutar dock på basis av sina egna urvalskriterier vilka av kandidaterna som väljs till kortvariga (1-2 veckor) och långvariga (1-2 månader) uppdrag. Organisationerna slår också i förväg fast gränser för antalet kandidater från olika länder.

Under de senaste åren har Finland skickat under 100 valobservatörer årligen till olika uppdrag. Antalet personer som skickas till enskilda observationsuppdrag är mycket litet.

UM utser kandidater på basis av urvalskriterier uppställda av organisationerna som utför observationen.

Kandidaterna väljs bland alla som meddelat intresse för uppdraget i fråga. Syftet är att föreslå observatörer med olika bakgrund men också att ge unga och oerfarna en chans att delta. UM beaktar jämställdhet mellan kvinnor och män i valet av kandidater. I regel skickas samma observatör endast till ett uppdrag per år.

Eftersom valobservation ofta sker i länder där läget är instabilt och det kan förekomma oroligheter i samband med valet, måste sökanden ha kapacitet att hantera svåra situationer.

Observatören ska dessutom vara förberedd på en strikt tidtabell och långa arbetsdagar under svåra omständigheter. Inför alla uppdrag ordnar UM informationstillfällen för de valda personerna.

Efter det slutliga beslutet sänds personerna ofta ut på uppdragen med mycket kort varsel. De som är intresserade av uppdragen måste beakta att de ska vara fria att inleda observationsuppdraget och kunna stanna under hela uppdraget. Sökanden ska lämna, om så begärs, ett läkarintyg.

EU:s valobservation

Finländare har agerat EU-valobservatörer i 18 års tid i 125 olika länder. 

Valobservationsuppdraget kan vara kortvarigt (STO), det vill säga cirka två veckor, eller långvarigt (LTO), det vill säga omkring två månader.

Granskning av valurnans sigill innan rösträkningen kan börja i Gambia 2017.

EU förutsätter huvudsakligen att dess valobservatörer har tidigare erfarenhet av internationell valobservation i andra sammanhang, till exempel inom OSSE, men annan gedigen internationell erfarenhet kan också anses tillräckligt.

Andra urvalskriterier för observatörer är bland annat att de har deltagit i valobservationsutbildning och att de har kunskap om utvecklingsländer, internationell fälterfarenhet och språkkunskap. Till exempel i fransk-, spansk- eller portugisisktalande länder är uppdragets arbetsspråk landets språk.

Observatörerna måste dessutom vara strikt opartiska i sina uppdrag och kunna bevisa sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. I urvalet till övervakningsuppdragen beaktas också till exempel kunskap om såväl EU som olika vallagar.

De prioriterade områdena i EU:s valövervakning är Afrika, Sydamerika, Mellanöstern och Fjärran östern.

Valkampanj i staden Iringa i Tanzania 2015.

De som är intresserade av att bli valobservatörer för EU ska registrera sig elektroniskt(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Mer information:

May-Len Svenskberg
tfn 0295 351756, 050 439 1496
e-post: fornamn.efternamn@formin.fi

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering, POL-10
e-post:
vaalitarkkailu.um@formin.fi

OSSE:s valobservation

Varje år sänds mellan 25 och 40 valobservatörer från Finland till olika länder. Uppdragen kan vara antingen kortvariga (Short-term observation, STO), vilket innebär 7–9 dagar, eller långvariga (Long-term observation, LTO), kring en månad.

OSSE:s långvariga valobservationsuppdrag förutsätter tidigare erfarenhet av valobservation, men till de kortare uppdragen kan även personer som deltar för första gången väljas.

 

OSSE:s valobservatör Anja Paajanen diskuterar med en lokal tolk under valet i Georgien hösten 2018.

OSSE:s urvalskriterier är bland annat kännedom om olika valsystem och politiska system, förmåga att förstå lagtext på engelska samt erfarenhet av samarbete mellan myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Till kriterierna hör också olika egenskaper, till exempel bör man vara diplomatisk och flexibel, kunna arbeta under krävande förhållanden och vara vid god hälsa.

Kännedom om mållandet och tidigare erfarenhet av valobservation och annan internationell erfarenhet är meriterande. Det är också en fördel om man behärskar mållandets språk, särskilt i ryskspråkiga länder.

Ett kriterium för att bli vald är att man avlägger OSSE:s webbkurs om valobservation(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

OSSE:s observatörsinsatser finns i valkalendern på organisationens webbplats(Länk till en annan webbplats.).

OSSE skickar inte observatörer till alla val. När OSSE beslutar att ordna en observatörsinsats i någon av sina medlemsstater skickar organisationen ut en förfrågan till medlemsstaterna för att rekrytera observatörer. Om Finland sänder observatörer till insatsen informeras alla på e-postlistan för intresserade.

Om du är intresserad av OSSE:s valobservation kan du registrera dig i OSSE:s register: Election Expert Database(Länk till en annan webbplats.). Fyll i alla uppgifter och spara dem i databasen. Anmäl dig till e-postlistan genom att meddela ditt namn och e-postadress  till vaalitarkkailu.um@formin.fi

Ytterligare information:

May-Len Svenskberg
tfn 0295 351756, 050 439 1496

e-post: förnamn.efternamn@formin.fi

Enheten för säkerhetspolitik och krishantering, POL-10
e-post: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Dataskyddsbeskrivning

valövervakning