Utvecklingssamarbetets resultatstyrning och resultatrapportering

Regeringsprogrammet fastställer mål för Finlands utvecklingspolitik, för partnerskap och program. Resultaten följs upp, och med hjälp av olika mätare försöker vi skapa en helhetsbild av utvecklingspolitiken och hur väl den lyckats.

En hand håller en penna och en annan pekar på ett papper.
Foto: AdobeStock

Inom de olika programmen för utvecklingssamarbete genomförs vanligtvis resultatuppföljningen en gång per år. Då utvärderar vi hur väl de uppställda målen uppnåtts, vilka svårigheter man stött på och i vilken riktning det lönar sig att utveckla verksamheten. Med hjälp av de enskilda resultaten gör vi också mer allmänna observationer som hjälper oss att utveckla utvecklingssamarbetet som helhet.

Resultatkartor stöder styrning, övervakning och utvärdering

Utrikesministeriet utarbetar resultatkartor utifrån de prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik. Kartorna preciserar de viktigaste resultatmålen, också på mer detaljerad nivå än de allmänna mål som regeringen fastställt. Idén med resultatkartorna är att synliggöra de utvecklingspolitiska mekanismer som utnyttjas för att skapa hållbar utveckling eller för att förverkliga det så kallade humanitära imperativet, skyldigheten att bistå människor i nöd. De stöder styrningen, övervakningen och utvärderingen av arbetet.

Utvecklingspolitiken genomförs enligt resultatkartorna så att olika helheter, till exempel landprogram, multilateralt samarbete, civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete eller samarbetet med den privata sektorn, kopplas till gemensamma mål.

Resultatkartorna hjälper också att gestalta de tematiska helheter som enskilda åtgärder eller projekt ingår i. De underlättar kommunikationen om Finlands utvecklingspolitiska mål, klarlägger ansvarsfördelningen och hjälper oss att urskilja och tolka Finlands insats för den globala utvecklingen.

Indikatorer och resultatrapportering

De övergripande resultaten av Finlands utvecklingspolitik följs upp med hjälp av mätare, eller indikatorer, som är gemensamma för alla de olika formerna av utvecklingssamarbete. Arbetet styrs utifrån den information som indikatorerna ger.

De gemensamma mätarna har utarbetats utifrån utvecklingspolitikens prioriterade områden. Det möjliggör en övergripande resultatrapportering som förenar information om olika program och samarbetsformer i olika delar av världen. Detta bidrar till en mer exakt bild av resultaten av Finlands utvecklingspolitik i världen.