Utvecklingssamarbetets resultatstyrning och resultatrapportering

Regeringsprogrammet fastställer mål för Finlands utvecklingspolitik, för partnerskap och program. Resultaten följs upp, och med hjälp av olika mätare försöker vi skapa en helhetsbild av utvecklingspolitiken och hur väl den lyckats.

En hand håller en penna och en annan pekar på ett papper.
Foto: AdobeStock

Utvecklingspolitisk resultatrapport till riksdagen

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna(Länk till en annan webbplats.) förutsätter att i slutet av varje valperiod upprättas en utvecklingspolitisk resultatrapport för riksdagen.

Den senaste resultatrapporten lämnades till riksdagen den 9 november 2022. Rapporten redogör för utvecklingssamarbetets och utvecklingspolitikens resultat 2019–2021. Enligt rapporten har Finland i  samarbete med sina partner nått betydande resultat genom ett långsiktigt samarbete trots att covid-19-pandemin, konflikter, ett ökat antal auktoritära regimer och klimatförändringar vände den långa positiva utvecklingen under rapporteringsperioden.

Allt fler flickor går till exempel ut grundskolan i Finlands samarbetsländer. Bättre väder- och klimattjänster hjälper upp till 500 miljoner människor att anpassa sig till klimatförändringar. FN-organens humanitära bistånd nådde över 100 miljoner människor 2021.

De projekt och program som Finland finansierar följs upp regelbundet. I samband med behandlingen av årsrapporten görs en närmare bedömning av hur väl de uppställda målen uppnåtts, vilka svårigheter man stött på och i vilken riktning det lönar sig att utveckla verksamheten. Med hjälp av de enskilda resultaten gör vi också mer allmänna observationer som hjälper oss att utveckla utvecklingssamarbetet som helhet.

Hurdana är utvecklingssamarbetets resultat?

Resultaten av utvecklingssampolitiken och -samarbetet kan indelas i omedelbara resultat och resultat på medellång sikt samt långsiktiga effekter. Till exempel i samarbetet inom utbildningsområdet kan det omedelbara resultatet vara en förnyad lärobok eller en lärare som fått utbildning. Om resultaten på medellång sikt vittnar bland annat förnyade undervisningsmetoder och om de långsiktiga effekterna bättre inlärningsresultat.

En del av utvecklingssamarbetets resultat och effekter är entydiga, en del svårare att uppfatta. Att påverka människors attityder är till exempel ett arbete vars resultat uppstår långsamt.

Ju längre fram man går i resultatkedjan, desto mer betydelse och inverkan har andra än enbart Finlands åtgärder. Om situationen förändras kommer också genomförandet av programmen att ändras. Å andra sidan räcker det inte med utvecklingspolitiska medel till exempel i samband med konflikter eller kriser, utan det behövs också andra åtgärder, till exempel krishantering eller fredsmedling.

Det tar tid att förändra samhället. Resultat förutsätter långsiktighet och anpassningsförmåga. En framgångsrik utvecklingspolitik kräver kontinuerlig förnyelse och att vi samlar in och använder information om våra resultat.

Resultatkartor stöder styrning, övervakning och utvärdering

Utrikesministeriet utarbetar resultatkartor utifrån de prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik. Kartorna preciserar de viktigaste resultatmålen, också på mer detaljerad nivå än de allmänna mål som regeringen fastställt. Idén med resultatkartorna är att synliggöra de utvecklingspolitiska mekanismer som utnyttjas för att skapa hållbar utveckling eller för att förverkliga det så kallade humanitära imperativet, skyldigheten att bistå människor i nöd. De stöder styrningen, övervakningen och utvärderingen av arbetet.

Utvecklingspolitiken genomförs enligt resultatkartorna så att olika helheter, till exempel landprogram, multilateralt samarbete, civilsamhällesorganisationernas utvecklingssamarbete eller samarbetet med den privata sektorn, kopplas till gemensamma mål.

Resultatkartorna hjälper också att gestalta de tematiska helheter som enskilda åtgärder eller projekt ingår i. De underlättar kommunikationen om Finlands utvecklingspolitiska mål, klarlägger ansvarsfördelningen och hjälper oss att urskilja och tolka Finlands insats för den globala utvecklingen.

Indikatorer och resultatrapportering

De övergripande resultaten av Finlands utvecklingspolitik följs upp med hjälp av mätare, eller indikatorer, som är gemensamma för alla de olika formerna av utvecklingssamarbete. Arbetet styrs utifrån den information som indikatorerna ger.

De gemensamma mätarna har utarbetats utifrån utvecklingspolitikens prioriterade områden. Det möjliggör en övergripande resultatrapportering som förenar information om olika program och samarbetsformer i olika delar av världen. Detta bidrar till en mer exakt bild av resultaten av Finlands utvecklingspolitik i världen.