Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Centralasien

Finlands utvecklingssamarbete med Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan utvecklar rättsstaten, skapar hållbar ekonomisk tillväxt och förbättrar förvaltningen av naturresurser.

Utvecklingssamarbetsprojektet Aid for Trade, som pågår i Kirgizistan, Tadžikistanissa och Uzbekistan, syftar till att öka företagarnas handelspolitiska kunnande och konkurrenskraft. Ett av de företag som projektet stöder är Imron Textile, som är verksamt i regionen Namangan i Uzbekistan.
Utvecklingssamarbetsprojektet Aid for Trade, som pågår i Kirgizistan, Tadžikistanissa och Uzbekistan, syftar till att öka företagarnas handelspolitiska kunnande och konkurrenskraft. Ett av de företag som projektet stöder är Imron Textile, som är verksamt i regionen Namangan i Uzbekistan. Företaget sysselsätter redan hundratals människor och har nyligen börjat med export till utlandet. Foto: Marjo Ahvenainen / UM

Finland stärker sina relationer med Centralasien för att stödja stabiliteten i området, ländernas interna utveckling och regionalt samarbete med hjälp av utvecklingssamarbete, politisk dialog och ekonomiskt samarbete. Finland verkar som en del av Europeiska unionen och genomför EU:s strategi för Centralasien genom sin politik.

Under de senaste åren har relationerna mellan länderna i Centralasien förbättrats, och de har ökat sitt internationella umgänge. I synnerhet Centralasiens folkrikaste land Uzbekistan har öppnat sig för internationellt samarbete på ett nytt sätt och inlett ekonomiska och samhälleliga reformer.

Det finns miljöproblem i Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan och länderna är ytterst utsatta för klimatförändringar på grund av områdets bergiga terräng. Länderna står inför utmaningar när det gäller att följa rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna. Deras statsförvaltning är svag, korruption är allmänt och det civila samhällets verksamhet är begränsad. Jämställdheten mellan könen förverkligas dåligt och kvinnor deltar i det samhälleliga beslutsfattandet i liten utsträckning.

Finland har bedrivit etablerat bilateralt utvecklingssamarbete med Kirgizistan och Tadzjikistan sedan 2009. Finlands stöd har främjat ansvarsfullt företagande och skapande av anständiga arbetstillfällen, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning av naturresurser samt bättre tillgång till och kvalitet på rättsliga tjänster. Det bilaterala samarbetet med Uzbekistan inleds 2021.

Målen för Finlands övergripande verksamhet i Centralasien beskrivs i landstrategin och i landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbete. De viktigaste målen i landstrategin 2021–2024 är att öka stabiliteten, den hållbara utvecklingen och välståndet samt att främja rättsstatsutvecklingen, de mänskliga rättigheterna och samhällets resiliens i Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Målet är också att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna samt att bedriva hållbar förvaltning av naturresurser.

Finlands landstrategi i Centralasien 2021–2024 (på engelska, PDF, 393 KB)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Centralasien 2021–2024

Finlands bilaterala samarbete med Centralasien fokuserar 2021–2024 att utveckla rättsstaten, skapa hållbar ekonomisk tillväxt och förbättra förvaltningen av naturresurser. Finland stöder Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan med 25 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete med Centralasien (på engelska, PDF, 521 KB)

Finlands stöd till Kirgizistan och Tadzjikistan 2018–2021 fokuserade också på utveckling av rättsstaten, skapande av en hållbar ekonomisk tillväxt och hållbar förvaltning av naturresurser.

Finlands utvecklingssamarbete för att främja jämlikhet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen

Finlands utvecklingssamarbete främjar rättssystemets förmåga att säkerställa att medborgarnas rättigheter tillgodoses och ökar deras kännedom om lagliga rättigheter.

Mål: Samhällelig jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen ökar

 • Rättssystemet och dess institutioner kan tillgodose befolkningens behov och säkerställa att deras rättigheter tillgodoses
 • Befolkningens medvetenhet om lagliga rättigheter ökar och de kan åberopa dem

Pågående program och projekt

 • Stöd till FN:s utvecklingsprogram UNDP:s arbete för att utöka tillgången till rättstjänster i Krigizistan (steg II), 1,7 miljoner euro 2018 –2021
 • Stöd för att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Tadzjikistan (steg II), 1,7 miljoner euro 2018–2021

Finlands utvecklingssamarbete för att skapa en hållbar och inkluderande marknadsekonomi

Finlands utvecklingssamarbete stöder utveckling av handelspolitiskt kunnande och utrikeshandel samt minskning av hinder för handeln. På det sättet främjas en inkluderande och fattigdomsminskande ekonomisk utveckling.

Mål: Ekonomier som stöder sig på fri marknad är hållbarare och mer inkluderande än tidigare

 • En inkluderande marknadsekonomi bidrar till att utrota fattigdom och ojämlikhet
 • Befolkningen har bättre möjligheter att dra nytta av ekonomisk utveckling

Pågående program och projekt

 • Stöd till FN:s utvecklingsprogram UNDP:s projekt för att främja handeln i Centralasien (steg IV), 6 miljoner euro 2018–2023

Finlands utvecklingssamarbete för hållbar hantering av naturresurser och klimatresiliens

Finlands utvecklingssamarbete stöder hållbar förvaltning av naturresurser och observation av klimatförändringarnas konsekvenser och anpassning till dem.

Mål: Naturresurser förvaltas på ett hållbarare sätt och klimatresiliensen förbättras

 • Miljömyndigheterna har bättre förmåga att kontrollera och utvärdera användningen av naturresurser
 • Miljömyndigheterna har bättre kännedom om mineralförekomster och förmåga att beakta naturliga risker
 • Antalet dödsfall, hälsorisker och egendomsförluster till följd av klimatförändringar och extrema väderfenomen minskar
 • Förutsättningarna för att stävja klimatförändringarna och anpassa sig till dem blir allt bättre

Pågående program och projekt

 • Stöd till Finlands vattenprogram i Kirgizistan (steg III) som genomförs av Finlands miljöcentral (SYKE), 850 000 euro 2021–2023
 • Stöd till Finlands vattenprogram i Tadzjikistan (steg II) som genomförs av Finlands miljöcentral (SYKE), 750 000 euro 2021–2023
 • Stöd till förvaltning av naturresurser i Kirgizistan (steg III) som förbättras av Geologiska forskningscentralen, 905 000 euro 2020–2022
 • Stöd till Meteorologiska institutets samarbete inom det meteorologiska området i Kirgizistan (steg II), 500 000 euro 2018–2021
 • Stöd till Meteorologiska institutets samarbete inom det meteorologiska området i Tadzjikistan (steg II), 500 000 euro 2018 –2021

Landprogrammets resultatrapport 2022

Länderna i Centralasien förhöll sig reserverat till Rysslands invasion av Ukraina och tog inte ställning till frågan i FN och OSSE. Som en positiv utveckling fortsatte genomförandet av förändringar i samhället i en del av länderna i regionen och det regionala samarbetet mellan länderna i Centralasien tog flera steg framåt. Det finns emellertid fortfarande allvarliga brister i tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Centralasien. Flera internationella observatörer har fäst uppmärksamhet vid detta. I september ledde de långvariga spänningarna i gränstrakterna mellan Kirgizistan och Tadzjikistan till kortvariga, eskalerande våldsamheter.

Genom Finlands stöd, som kanaliserades genom UNDP, främjades utvecklingen mot en rättsstat, bland annat genom stöd till lagstiftandet om avgiftsfri rättshjälp. Under året fick 12 700 personer gratis stöd av rättshjälpscentralerna. UNDP utvidgade sin rättsstatsverksamhet till Uzbekistan. Finland fortsatte stödja det arbete som Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE utför i Centralasien.

Genom UNDP förbättrades även 2 347 små och medelstora företags och jordbrukares produktionskapacitet i 12 värdekedjor i olika landsbygdsområden i Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Under året skapades 156 nya människovärdiga arbetsplatser och stöddes 772 företag ledda av kvinnor. Tack vare samarbetet ökade exportavtalen med 31 miljoner dollar.

Hållbar användning av naturresurserna och anpassning till klimatförändringens konsekvenser främjades genom Geologiska forskningscentralens och Finlands miljöcentrals fem olika samarbetsprojekt gemensamt med lokala institutioner. Projekten fokuserade på uppföljning av kvalitén på grund- och ytvatten och på att förbättra olika färdigheter.

Finlands samarbetspartner i Centralasien

Finland verkar som en del av Europeiska unionen i Centralasien. Finlands övriga partner är FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE och internationella finansinstitut. Under de kommande åren kommer Finland tillsammans med andra biståndsgivare att främja Kirgizistans, Tadzjikistans och Uzbekistans insatser för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Som en del av givarsamfundet deltar Finland också i dialogen med länderna i Centralasien, genom vilken man uppmuntrar dem att främja universella värden såsom mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

Finland stöder internationella utvecklingsbankers arbete och ger humanitärt bistånd efter behov särskilt genom FN:s humanitära organisationer och finländska civilsamhällesorganisationer.

Flera finländska civilsamhällesorganisationer har i samarbete med aktörer inom det civila samhället stött den samhälleliga utvecklingen i länderna i området. Stödet har bland annat riktats till att förbättra dövas ställning och utveckla hälso- och sjukvården.

Handelssamarbete

Länderna i Centralasien har stor handelspotential. Det bor 70 miljoner konsumenter i området och länderna tar steg mot marknadsekonomi bland annat med stöd av internationella finansinstitut och EU.

Finland intensifierar sina ekonomiska relationer med länderna i området och stöder finländska företags investeringar och marknadstillträde. Företagens intresse väcktes särskilt av att Uzbekistan öppnades politiskt och ekonomiskt 2016. Det första Team Finland-besöket i landet gjordes 2019. Bland annat gruvindustrin, energieffektiv teknik, vattenförsörjningen, informationstekniken, jordbruket, turismen och undervisningsbranschen utgör lovande branscher.

Team Finland nätverk i Centralasien(Länk till en annan webbplats.)