Nordatlantiska fördragsorganisationen

Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato är en multilateral försvarsallians och en central transatlantisk och europeisk aktör som främjar säkerhet och stabilitet. Nato grundades 1949. Statsrådet föreslog den 17 maj att republikens president beslutar att Finland ansöker om medlemskap i Nato efter att riksdagen har hörts.

Natos principer anges i Nordatlantiska fördraget. Natos uppgift är att garantera medlemsstaternas frihet och säkerhet med politiska och militära medel. Till dess grundläggande uppgifter hör ett gemensamt försvar och en gemensam avskräckande verkan, krishantering samt säkerhetsfrämjande samarbete med andra organisationer och stater.

Natos kollektiva försvar grundar sig på en integrerad militär kommandostruktur, på en gemensam försvarsplaneringsprocess och på övningar. Dessa arrangemang säkerställer att Nato kan försvara sina medlemsstater vid behov. Natos militära struktur står under medlemsstaternas politiska styrning.

Varje medlemsstat i Nato har en ständig delegation vid Natos högkvarter i Bryssel. Nordatlantiska rådet är organisationens viktigaste beslutande organ, och beslutsfattandet baserar sig på enhällighet. Rådet sammanträder i sammansättningar på olika nivåer. Ordförande i Nordatlantiska rådet är Natos generalsekreterare, som hjälper medlemsstaterna att nå överenskommelser i centrala frågor.

Nato har för närvarande 30 medlemsstater, varav 21 också är medlemmar i Europeiska unionen. Av de nordiska länderna är Island, Norge och Danmark medlemmar i Nato.

Att bli medlem i Nato är en politisk process som grundar sig på artikel 10 i Nordatlantiska fördraget. Enligt den är ett medlemskap i Nato öppet för vilken europeisk stat som helst som har förutsättningar att främja principerna i fördraget och bidra till områdets säkerhet. Utöver det ställer Nato vissa politiska, ekonomiska och militära krav på nya medlemsstater. Natos medlemsstater fattar enhälligt beslut om att bjuda in en ny medlem.

Finland ansökte i maj 2022 om Natomedlemskap. Läs mer om ansökningsprocessen:

 

Samarbetet mellan Finland och Nato

Finlands delegation vid Nato(Länk till en annan webbplats.) sköter Finlands kontakter med Nato.

Finland har samarbetat med Nato sedan 1994 inom ramen för Natos partnerskap för fred. Dessutom har Finland varit medlem i Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) sedan 1997. År 2014 bjöds Finland som framstående partnerland in till Natos partnerskapssamarbete för utvidgade möjligheter (EOP). Utöver samarbetet för utvidgade möjligheter har Finland främjat samarbetet mellan Nato, Finland och Sverige (30+2).

Ett centralt mål med partnerskapssamarbetet har varit att utveckla den militära prestations- och samverkansförmågan med tanke på det nationella försvarets och den internationella krishanteringens behov. Dessutom har Finland fört regelbunden politisk dialog med Nato om säkerhetspolitiska teman som intresserar båda parter för att stärka den gemensamma säkerheten. Genom dialogen har Finland främjat sina egna utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska mål.

Finland har också deltagit som partnerland i Natoledda krishanteringsinsatser. För närvarande deltar Finland i Natoledda krishanteringsinsatser i Kosovo (KFOR)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och Irak (NMI)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Genom att delta i internationella krishanteringsinsatser främjar Finland internationell stabilitet och säkerhet.