Handlingar och adressuppgifter från utlandet

Till exempel för bouppteckningar kan man behöva sådana handlingar från utlandet som motsvarar våra ämbetsbevis. I regel kan man sköta ärendet direkt med de lokala myndigheterna. Du kan kontrollera anvisningarna för de enskilda länderna på webbtjänsten Finland utomlands. I och med ändringen av lagen om konsulära tjänster från den 1 maj 2019 sköter utrikesministeriet och beskickningarna ärenden som rör förfrågningar om ämbetsbetyg och adresser endast om det finns särskilda skäl.

Anvisningar för enskilda länder

Kontrollera på webbtjänsten Finland utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om myndigheterna i landet i fråga utfärdar handlingar och hur du då kan inhämta dem. Om det inte går att få de uppgifter du behöver, kan du skriva ut det dokument på webbsidan där detta konstateras (Tjänster och hjälp utomlands > Familjeärenden och medborgarskap > Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter).

Utrikesministeriet kan hjälpa till med att inhämta handlingar endast av särskilda skäl (lagen om konsulära tjänster 30 §(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)). Ett sådant skäl kan vara att ett lands myndigheter endast ger ut uppgifter till diplomatiska beskickningar.

Inhämtandet av handlingar eller adressuppgifter måste vara väl motiverat med tanke på dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Myndigheter får fortfarande tjänsten som handräckning av utrikesministeriet.

Adressuppgifter från utlandet

På webbplatsen Finland utomlands finns det också anvisningar för hur du kan inhämta adressuppgifter.

Du kan även söka information från de utländska beskickningarna (Öppnar nytt fönster) i Finland.

Anhållan till utrikesministeriet

Du kan skicka beställningen till utrikesministeriets registratorskontor: kirjaamo.um@formin.fi eller Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet.

Expeditionsavgift

Utrikesministeriet tar ut en expeditionsavgift på 100 euro per anhållan. Avgiften uppbärs även om uppgifterna inte kan inhämtas eller du tar tillbaka din anhållan. Om de lokala myndigheterna tar ut avgifter av beskickningen, debiteras de av beställaren.

Ytterligare information: Webbplatsen Finland utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och virkatodistus.um@formin.fi.