Anskaffning av handlingar och adressuppgifter från utlandet

Du kan anhålla om att utrikesministeriet från utlandet skaffar ämbetsintyg, handlingar eller adressuppgifter som gäller andra personer. Förmedlandet är motiverat om handlingarna eller adressuppgifterna är nödvändiga för att tillgodose intressen, rättigheter eller skyldigheter för personen som lämnat ansökan.

Befolkningsregisterpraxisen varierar landsvis. I de flesta länderna finns inget centrerat befolkningsdatasystem, utan uppgifter registreras bosättningsortsvis. I allmänhet registrerar myndigheterna uppgifter om födsel, äktenskap och dödsfall. Lokal persondataskyddslagstiftning kan begränsa överlåtandet av uppgifter till utomståendet. Adressuppgifter hittas i praktiken lättast i offentliga telefonkataloger.

Ämbetsbetyg och andra handlingar eller adressuppgifter behövs i allmänhet för en bouppteckning som ska göras i Finland.

Att göra en anhållan

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt och skicka den (och eventuella skannade bilagor) antingen per e-post till kirjaamo@um.fi eller per post till adressen Utrikesministeriet, PB 176, 00023 Statsrådet.

Blankett för att anhålla om handlingar eller utredning om adressuppgifter utomlands

Expeditionsavgift

Ministeriet uppbär 100 euro per handling i expeditionsavgift. Avgift uppbärs också i det fall att man inte lyckas få fram uppgifter eller om du senare återtar din anhållan. Om de lokala myndigheterna uppbär avgifter för intyget av av beskickningen, debiteras kostnaderna av den som beställt handlingen.

Leveranstid

Via sin utlandsbeskickning anhåller utrikesministeriet om adressuppgifterna/intygen från lokala myndigheter eller från de berörda själva. Att få svar räcker vanligtvis 2-3 månader. I vissa länder kan erhållandet av svar också räcka betydligt längre.