Generation Equality

Den internationella femåriga kampanjen Generation Equality främjar kvinnors och flickors rättigheter. Målet är att påskynda särskilt de jämställdhetsmål som framskridit långsamt på internationellt plan. Finland har en ledande roll i en FN-grupp som fokuserar på teknik och innovation till stöd för jämställdhet.

 

Kampanjen Generation Equality, som samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, samlar företrädare för stater, företag, FN-organ, civilsamhällesorganisationer, stiftelser och ungdomsorganisationer. Kampanjen inleddes 2020, 25 år efter att handlingsplanen för kvinnors rättigheter antogs i Peking. Initiativet kom från Mexiko och Frankrike. Kampanjen lanserades i Paris sommaren 2021 och den kommer att pågå till 2026. 

Att främja jämställdheten hör till Finlands utrikespolitiska prioriteringar. Finland har länge gett UN Women politiskt och ekonomiskt stöd och främjat arbetet för kvinnors rättigheter också genom att sitta i organisationens direktion. Kampanjen Generation Equality ger Finland en möjlighet att ytterligare stärka sin roll som föregångare inom jämställdheten.

Kampanjens temaområden

Trots att det har gjorts framsteg när det gäller jämställdheten, till exempel när det gäller flickors utbildning, har handlingsplanen från Peking inte gått framåt i samma takt på alla områden under de senaste 25 åren. Inom många områden av samhället och ekonomin krävs särskilda insatser, och vissa aktuella fenomen, till exempel digitaliseringen och coronapandemin, fördjupar jämställdhetsklyftorna ytterligare.

I samband med kampanjen Generation Equality har det därför inrättats sex aktionsgrupper som koncentrerar sig på olika teman. Under de kommande fem åren ska aktionsgrupperna genomföra hållbara globala förändringar på systemnivå inom utvalda delområden.

Gruppernas temaområden är

  1. Könsrelaterat våld
  2. Ekonomisk rättvisa och rättigheter
  3. Kroppens autonomi samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  4. Klimaträttvisa
  5. Teknik, innovation och jämställdhet
  6. Feministiska rörelser och ledarskap

Kvinnor, fred och säkerhet samt intersektionalitet, det vill säga andra faktorer utöver kön som påverkar individens ställning i samhället, är genomgående teman i alla gruppers arbete. Gruppernas konkreta åtgärder ska särskilt ta hänsyn till unga kvinnor och flickor samt coronaviruspandemins konsekvenser.

Finlands ledande roll

Finland har utsetts till att leda aktionsgruppen ”teknik och innovation för jämställdhet” tillsammans med Tunisien, Armenien, Chile och Rwanda. Generation Equality baserar sig på samverkan mellan flera olika aktörer, och i aktionsgruppens ledning deltar också företrädare för företag, stiftelser och det civila samhället. De övriga ledarna för gruppen är FN:s barnfond Unicef, Internationella teleunionen ITU, Rockefeller-stiftelsen, nätverket <A+> Alliance, organisationen Global Fund for Women och Social Builder.

Uppdraget i aktionsgruppens ledning kopplar på ett naturligt sätt till jämställdhetsmålen och de utvecklingspolitiska målen i Finlands regeringsprogram. Finland är känt som en föregångare när det gäller jämställdhet, utbildning, teknologi och innovation. Att leda koalitionen ger finländska aktörer en möjlighet att gå i täten för det internationella arbetet.

Aktionsgruppernas handlingsplaner offentliggjordes under Generation Equality Forum i Mexiko i mars 2021. Aktionsgruppen för teknik, innovation och jämställdhet fokuserar på fyra konkreta mål: 

  • Minska könsklyftan i fråga om digitalisering och tillgång till digital teknik 
  • Öka investeringarna i feministisk teknik och innovation 
  • Utveckla inkluderande, transformativa och ansvarsfulla innovationsekosystem 
  • Förebygga och undanröja könsrelaterat våld och diskriminering på nätet samt allt digitalt våld

Finland framhåller att det är viktigt att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning beaktas i gruppens arbete. Finland betonar också vikten av social innovation för jämställdheten. 

Åtaganden för jämställdheten

Stater, företag, stiftelser och aktörer inom det civila samhället gör konkreta åtaganden för att främja aktionsgruppens mål. De första åtagandena offentliggjordes på Generation Equality Forum i Paris i juli 2021. Vid forumet i Paris hade över tusen aktörer ingått åtaganden och deras ekonomiska värde uppgick till 40 miljarder dollar. Åtaganden kan ingås under hela den femåriga kampanjen.

Finland har ingått sammanlagt tretton åtaganden för kampanjen, varav nio gäller målen för aktionsgruppen för teknik och innovation för jämställdhet. Tre av dessa har gjorts i samarbete med andra aktörer (bl.a. UNICEF och D4D-hub). Finlands åtaganden för kampanjen Generation Equality uppgår till totalt ca 150 miljoner euro. 

Flera finländska organisationer, företag och andra aktörer har också anslutit sig till kampanjen med egna åtaganden. Den som är intresserad av kampanjen är varmt välkommen att delta som ”Commitment Maker”-medlem. Medlemmarna förbinder sig till att främja minst ett av aktionsgruppens fyra mål i minst ett år åt gången. 

Hållbar förändring sker i samarbete. Utrikesministeriet önskar organisationer och företag varmt välkomna att arbeta för kampanjens mål.

Jämställdhet bidrar till ekonomin

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD förklarar kvinnors deltagande i arbetslivet upp till 10–20 procent av de nordiska ländernas ekonomiska tillväxt under det senaste halvseklet. I enskilda företag är jämställdhetens inverkan på den ekonomiska tillväxten ännu större.

Att uppnå jämställdhet i det globala ekonomiska livet kommer i dagens takt att räcka 267 år. Enligt Europeiska kommissionen och Världsekonomiskt forum har bland annat just tekniksektorn hamnat på efterkälken i jämställdhetsutvecklingen. Det låga antalet kvinnor och flickor försämrar enligt forskning sektorns tillväxtutsikter och innovation på lång sikt.

Kampanjen Generation Equality ger en möjlighet att påskynda förändringen. Samtidigt ger den ledande rollen i kampanjens aktionsgrupp finländska företag en möjlighet att visa sin tekniska kompetens, dela med sig av sina erfarenheter och utveckla den internationella konkurrenskraften för att bygga upp en jämlik, hållbar värld.

Kontakt

Liisa Ketolainen
Specialist

Tel. +358 44 4938961  

Karoliina Romanoff
Informatör

Tel. +358 295 350 365

Mer information

Generation Equality Forums webbplats (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)
Handlingsplan för aktionsgruppen teknik och innovation för jämställdhet (på engelska, PDF, 2 110 KB)(Länk till en annan webbplats.)
Finlands Generation Equality-åtaganden (på engelska, PDF, 577 KB)