Generation Equality

FN:s femåriga kampanj Generation Equality arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Målet är att påskynda arbetet för att nå särskilt de jämställdhetsmål som på internationellt plan gått vidare i långsam takt. Finland har en ledande roll i en grupp som fokuserar på teknologi, innovationer och jämställdhet.

 

Kampanjen som samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women förenar stater, företag, FN-organisationer, frivilligorganisationer, stiftelser och företrädare för ungdomar. Kampanjen inleddes 2020 efter 25 år från att handlingsplanen för kvinnors rättigheter antogs i Peking. Initiativet togs av Mexiko och Frankrike. Enligt planerna skulle det hållas högnivåforum under jubileumsåret för att lyfta fram jämställdhetsfrågor i den internationella debatten. På grund av coronapandemin har man dock varit tvungen att flytta forumen till 2021.

Att främja jämställdheten hör till Finlands utrikespolitiska prioriteringar. Finland har länge gett UN Women politiskt och ekonomiskt stöd och arbetat för kvinnors rättigheter också genom att sitta i organisationens direktion. Kampanjen Generation Equality ger Finland en möjlighet att ytterligare stärka rollen som föregångare inom jämställdhet.

Kampanjens temaområden

Trots att det har gjorts framsteg i jämställdhet till exempel när det gäller flickors utbildning, har Pekinghandlingsplanen för kvinnors rättigheter inte gått framåt i samma takt på alla områden under de senaste 25 åren. På många delområden av samhället och ekonomin krävs särskilda insatser, och vissa aktuella fenomen, såsom digitaliseringen och coronapandemin, riskerar att fördjupa jämställdhetsklyftorna.

I samband med kampanjen Generation Equality har det därför inrättats sex aktionsgrupper som koncentrerar sig på olika teman. Under de kommande fem åren ska aktionsgrupperna genomföra hållbara, globala förändringar på systemnivå inom utvalda delområden.

Gruppernas temaområden är

  1. könsrelaterat våld
  2. ekonomisk rättvisa och rättigheter
  3. kroppens autonomi samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  4. klimaträttvisa
  5. teknologi, innovationer och jämställdhet mellan könen
  6. feministiska rörelser och ledarskap

Kvinnor, fred och säkerhet samt intersektionalitet, det vill säga andra faktorer som utöver kön påverkar individens ställning i samhället, är genomgående teman i alla gruppernas arbete. Gruppernas konkreta åtgärder ska särskilt ta hänsyn till unga kvinnor och flickor samt coronaviruspandemins konsekvenser.

Finlands ledande roll

Finland utsågs att leda gruppen Teknologi, innovationer och jämställdhet mellan könen tillsammans med Tunisien, Armenien Chile och Ruanda. Till koalitionen hör också FN:s barnorganisation Unicef, Internationella teleunionen ITU, Rockefeller-stiftelsen, nätverket A+Alliance samt Global Fund for Women och organisationerna Social Builder.

Den ledande rollen ligger naturligt i linje med målen för jämställdhet och utvecklingspolitik i Finlands regeringsprogram. Finland är känt som ett ledande land när det gäller jämställdhet, utbildning, teknologi och innovationer. Att leda koalitionen ger finländska aktörer en möjlighet att stå i främsta ledet inom det internationella arbetet.

Finland har fastställt fyra prioriteringar för gruppen: 

  • att öka antalet kvinnor och flickor och deras engagemang och ledarskap inom STEM-sektorer (vetenskap, teknologi, ingenjörsarbete och matematik)
  • att minska könsklyftan i fråga om digitala färdigheter och digitalisering
  • att utveckla könsmedveten, inkluderande och icke-diskriminerande teknologi och innovationer; att utvidga och utveckla kvinnors digitala rättigheter och innovationer samt att stödja kvinnors jämställdhet när de medverkar i att ta fram dessa rättigheter och utveckla innovationer
  • att utrota våld mot kvinnor på nätet och skapa trygga digitala lokaler för alla att använda teknik utan risk för våld och diskriminering

Enligt Finland är det viktigt att särskilt kvinnor och flickor med funktionsnedsättning beaktas i gruppens arbete. Finland betonar de sociala innovationernas inverkan på jämställdheten.

Gruppledarna väljer 3 – 4 konkreta åtgärder som gruppen koncentrerar sig på. De kan gälla till exempel utbildning, ändringar i normer eller lagstiftning. I varje grupp ska minst en åtgärd stödja tonårsflickors ställning. Ledarna ska därtill ingå egna åtaganden för att främja gruppernas åtgärdsplaner.

Grupperna kompletteras fortfarande under 2021. Finländska aktörer kan fritt ansluta sig till Generation Equality-grupperna. Eftersom Finland på många sätt är en aktiv förespråkare för jämställdhet, kommer Finland att delta som medlem också i de andra gruppernas arbete.

Jämställdhet bidrar till ekonomin

Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD förklarar kvinnors deltagande i arbetslivet upp till 10 - 20 procent av de nordiska ländernas ekonomiska tillväxt under det senaste halvseklet. I enskilda företag är jämställdhetens inverkan på den ekonomiska tillväxten ännu större.

Att uppnå jämställdhet mellan könen i det globala ekonomiska livet kommer i dagsläget att ta ytterligare 267 år i anspråk. Enligt Europeiska kommissionen och Världsekonomiskt forum har till exempel just teknologisektorn hamnat i efterkälken i jämställdhetsutvecklingen. Det låga antalet kvinnor och flickor försämrar enligt forskning sektorns tillväxtutsikter och innovativa verksamhet på lång sikt.

Kampanjen Generation Equality ger en möjlighet att påskynda förändringen. Samtidigt ger den ledande rollen i kampanjens aktionsgrupp finländska företag en möjlighet att visa den tekniska kompetensen, dela med sig av sina erfarenheter och utveckla den internationella konkurrenskraften för att bygga upp en jämlik, hållbar värld.

Generation Equality i Finland

Under hösten och vintern 2020 ordnar utrikesministeriet tillsammans med sina samarbetspartner diskussions- och informationsmöten om kampanjen Generation Equality. Efter att de internationella åtgärderna och målen för den grupp som leds av Finland har fastställts, fattas det beslut om åtgärder och åtaganden på nationell nivå.

Hållbar förändring sker i samarbete. Utrikesministeriet önskar organisationer och företag varmt välkomna att förverkliga kampanjens mål.

 

Ytterligare information:

Generation Equality-processen (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)

Ledarna för Generation Equality verksamhetskoalitioner (på engelska,  ouppdaterad lista från augusti 2020)(Länk till en annan webbplats.)

UN Women och Generation Equality (på engelska)(Länk till en annan webbplats.)

UN Women, Generation Equality i Finland-podcast(Länk till en annan webbplats.)