Generation Equality

Den internationella femåriga kampanjen Generation Equality (2021-2026) främjar kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet. Målet är att påskynda särskilt de jämställdhetsmål som framskridit långsamt på internationellt plan. Finland har en ledande roll i en FN-grupp som fokuserar på teknik och innovation till stöd för jämställdhet.

 

Kampanjen Generation Equality, som samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, samlar företrädare för stater, företag, FN-organ, civilsamhällesorganisationer, stiftelser och ungdomsorganisationer. Kampanjen inleddes 2020, 25 år efter att handlingsplanen för kvinnors rättigheter antogs i Peking. Initiativet kom från Mexiko och Frankrike. Kampanjen lanserades i Paris sommaren 2021 på ett högnivåforum. 

Att främja jämställdheten hör till Finlands utrikespolitiska prioriteringar. Finland har länge gett UN Women politiskt och ekonomiskt stöd och främjat arbetet för kvinnors rättigheter och jämställdheten genom att sitta i organisationens direktion. Kampanjen Generation Equality ger Finland en möjlighet att ytterligare stärka sin roll som föregångare inom jämställdheten.

Bild: UN Women/ Ryan Brown

Kampanjens temaområden

Trots att det har gjorts framsteg när det gäller jämställdheten, till exempel när det gäller flickors utbildning, har handlingsplanen från Peking inte gått framåt i samma takt på alla områden under de senaste 25 åren. Inom många områden av samhället och ekonomin krävs särskilda insatser, och vissa aktuella fenomen, till exempel coronapandemin, fördjupar jämställdhetsklyftorna ytterligare.

I samband med kampanjen Generation Equality har det därför inrättats sex aktionsgrupper som koncentrerar sig på olika teman. Under de kommande fem åren ska aktionsgrupperna genomföra hållbara globala förändringar på systemnivå inom utvalda delområden.

Gruppernas temaområden är

  1. Könsrelaterat våld
  2. Ekonomisk rättvisa och rättigheter
  3. Kroppens autonomi samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  4. Klimaträttvisa
  5. Teknik, innovation och jämställdhet
  6. Feministiska rörelser och ledarskap

Intersektionalitet, det vill säga andra faktorer utöver kön som påverkar individens ställning i samhället, är genomgående teman i alla gruppers arbete. Gruppernas konkreta åtgärder ska särskilt ta hänsyn till unga kvinnor och flickor. Förutom grupperna finns det också ett separat ramverk Kvinnor, fred och säkerhet samt humanitär verksamhet(Länk till en annan webbplats.)

Finlands ledande roll

Finland har utsetts till att leda aktionsgruppen ”teknik och innovation för jämställdhet” tillsammans med Tunisien, Armenien, Chile och Rwanda. Generation Equality baserar sig på samverkan mellan flera olika aktörer, och i aktionsgruppens ledning deltar också företrädare för företag, stiftelser och det civila samhället. De övriga ledarna för gruppen är FN:s barnfond Unicef, Internationella teleunionen ITU, Rockefeller-stiftelsen, nätverket <A+> Alliance, organisationen Global Fund for Women, Social Builder och Digital Grassroots.

Uppdraget i aktionsgruppens ledning kopplar på ett naturligt sätt till Finlands långsiktiga nationella och internationella jämställdhetsmål och Finlands utvecklingspolitiska mål som löper över valperioden. Finland är känt som en föregångare när det gäller jämställdhet, utbildning, teknologi och innovation, och att leda aktionsgruppen ger finländska aktörer en möjlighet att gå i täten för det internationella arbetet.

Teknik och innovationer kan främja jämställdheten om de används på ett rätt sätt. Tekniken kan ge olika människor fler möjligheter till utbildning, sysselsättning och deltagande. När man medvetet utvecklar teknik och innovationer för att bryta skadliga könsstereotypier, kan man främja jämställdheten på ett verkningsfullt sätt. Teknik kan också försämra jämställdheten, det kan till exempel förekomma könsrelaterat nätvåld, som måste motarbetas aktivt.

Aktionsgruppen för teknik, innovation och jämställdhet fokuserar på fyra konkreta mål: 

  • Minska könsklyftan i fråga om digitalisering och tillgång till digital teknik 
  • Öka investeringarna i feministisk teknik och innovation 
  • Utveckla inkluderande, transformativa och ansvarsfulla innovationsekosystem 
  • Förebygga och undanröja könsrelaterat våld och diskriminering på nätet samt allt digitalt våld

Finland framhåller att det är viktigt att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning beaktas i gruppens arbete. Finland betonar också vikten av social innovation för jämställdheten. 

Åtaganden för jämställdheten

För att uppnå aktionsgruppens mål, har stater, privata företag, FN-organ, stiftelser och aktörer inom det civila samhället ingått konkreta åtaganden. Åtaganden kan ingås under hela den femåriga kampanjen.

Finland har ingått sammanlagt tretton åtaganden för kampanjen, varav nio gäller målen för aktionsgruppen för teknik och innovation för jämställdhet. Tre av dessa har gjorts i samarbete med andra aktörer (bl.a. UNICEF och D4D-hub(Länk till en annan webbplats.)). Ytterligare har Finland ingått åtaganden när det gäller aktionsgrupperna Könsrelaterat våld och Kroppens autonomi samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Finland deltar också i Nordiska ministerrådets samnordiska klimatåtagande. Alla åtaganden finns i bilagan längst ner på sidan.

Finlands åtaganden för kampanjen Generation Equality uppgår till totalt ca 150 miljoner euro. 

Även flera finländska organisationer, företag och andra aktörer har anslutit sig till kampanjen med egna åtaganden. De aktörer som är intresserade av kampanjen är varmt välkomna att delta och ingå åtaganden. Dessa aktörer förbinder sig till att främja minst ett av aktionsgruppens fyra mål i minst ett år åt gången. Anvisningarna för att ingå åtaganden finns här(Länk till en annan webbplats.) och alla åtaganden finns här(Länk till en annan webbplats.).

Hållbar förändring sker i samarbete. Utrikesministeriet önskar organisationer och företag varmt välkomna att arbeta för kampanjens mål.

Resultat från Finlands arbete för att främja jämställdheten samtidigt med den tekniska utvecklingen

Jämställdhet och digitalisering är viktiga temaområden i Finlands utrikes- och utvecklingspolitik. Finland vill integrera jämställdheten i den tekniska utvecklingen och innovationsverksamheten och på samma sätt tekniken och innovationerna i jämställdhetsarbetet. 

Finland har ingått sammanlagt nio åtaganden när det gäller aktionsgruppen Teknik och innovation för jämställdhet. Åtagandena ska bidra bland annat till att förebygga och utrota könsrelaterat våld på nätet, skapa en mer balanserad könsfördelning på området vetenskap och teknik, i högre grad integrera könsperspektivet i tekniksektorn och att få bort den digitala könsklyftan.

En första rapport om resultaten gavs ut på sommaren 2022. Enligt rapporten har Finland finansierat utvecklingssamarbetesprojekt som främjar teknik och jämställdhet på olika håll i världen med cirka 17 miljoner euro. Med Finlands finansiering skapas till exempel tekniknyttjande människovärdiga arbetsplatser för kvinnor och stöds digital fredsmedling, digital säkerhet för kvinnliga människorättsaktivister och kvinnors och flickors digitala kompetens i utvecklingsländer. Finlands stöd till FN:s innovationsverksamhet bidrar till FN:s kapacitet att öka tillämpningen av teknik och innovationer i arbetet med att främja jämställdheten. Finlands stöd till åtaganden som gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppgick till omkring 40 miljoner euro år 2021.

Utvecklingsfinansiären och påverkansinvesteraren Finnfund investerade 20 miljoner dollar för att förena teknik och innovationer och jämställdhet 2021. År 2026 är summan 60 miljoner dollar.

Finland har finansierat arbetet med anvisningar för att ordna innovationstävlingar som förnyar könsstrukturer och lyft fram teknik och jämställdhet vid olika evenemang, i kommunikation och på internationella forum. I samband med sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter sommaren 2022 ordnade Finland till exempel en diskussion om könsrelaterat nätvåld. Vid Europaparlamentet finns vänskapsgruppen Teknik och innovation för jämställdhet som bildats av Finland. 

Att göra internet tryggt för alla, även för kvinnor och flickor, var en av Finlands prioriteringar under Finlands ordförandeskap i Freedom Online Coalitionin (FOC) 2021. Helsinki Declaration med FOC:s framtidsvision som förhandlades fram under Finlands ledning beaktar risken om våld på nätet mot jämställdheten.

Det nationella programmet för bekämpning av våld mot kvinnor (2020-2023) fokuserar på åtgärderna för att ingripa i digitalt våld. THL utvecklade en utbildningsmodul för att identifiera och ingripa i könsrelaterat våld på nätet. Könsgapet på områdena naturvetenskaper, matematik och teknik minskas med hjälp av flera undervisnings- och kulturministeriets projekt.

Gruppen Generation Equality som består av företrädare för den offentliga och den privata sektorn och det civila samhälle och som samordnas av utrikesministeriet främjar teknik- och jämställdhetsfrågor. Ungdomsgruppen Generation Equality som samordnas av UN Women Finland och Plan International Finland gör de ungas röst hörd i processen.

UN Women gav ut sin första Generation Equality-ansvarsrapport i samband med FN:s högnivåvecka i september 2022.

Kontakt

Mervi Kultamaa
Teamledare, Enheten för FN:s utveckling och innovation

Puh. +358 295 350 563

Läs mer