Humanitärt bistånd i Afghanistan

Den humanitära situationen har i flera år varit svår i Afghanistan. Hälften av landets befolkning är i behov av humanitärt bistånd. Problemen ligger i långvarig fattigdom, den dåliga säkerhetssituationen, upprepade naturkatastrofer till följd av klimatförändringarna och coronapandemin. Den humanitära krisen har blivit bara värre efter att talibanerna tog över makten.

I Afghanistan pågår en av de allvarligaste humanitära kriserna i världen. Över hälften av landets befolkning på 40 miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt bistånd. Den humanitära och politiska situationen i Afghanistan är svår. FN:s nödappell på över fem miljarder dollar vid ingången av 2022 är den största som man någonsin gjort för att hjälpa en stat. 

I Pakistan, Iran och Afghanistans andra grannländer finns det över två miljoner registrerade afghanska flyktingar. Därtill finns det en stor andel oregistrerade flyktingar eftersom registreringen av migrationen blev avsevärt svårare efter augusti 2021.

Att integrera återvändande flyktingar i det afghanska samhället är en kontinuerlig utmaning. Afghanerna utgör världens näst största flyktinggrupp.

Finland har stött Afghanistan genom humanitärt bistånd under hela 2000-talet. Biståndet har kanaliserats bland annat genom FN:s flyktingorganisation UNHCR, FN:s barnfond Unicef, Finlands Röda Kors, Internationella rödakorskommittén ICRC och FN:s livsmedelsprogram WFP.

Efter att talibanerna tog över makten har Finland riktat utvecklingssamarbetsanslag till humanitärt bistånd. År 2021 fyrdubblades Finlands humanitära bistånd till Afghanistan till 12,5 miljoner euro. Med hjälp av finansieringen delas det bland annat ut mathjälp och rent vatten, undernärda barn får näring, flyktingar erbjuds skydd, krigsskadade får vård och spridningen av coronaviruset förebyggs.

Humanitär minröjning

Finland stöder humanitär minröjning i Afghanistan, som är ett av världens mest minerade länder. Röjningen av minor och annan oexploderad ammunition sker särskilt i landets norra och centrala delar.

Finland stöder minröjning i Afganistans norra och centrala delar.
Finland stöder minröjning i Afganistans norra och central delar. Bild: Halo Trust

         

Finlands stöd till humanitär minröjningsverksamhet riktas främst till FN:s organisation UNMAS (United Nations Mine Action Service) och den brittiska organisationen HALO Trust. Utöver själva minröjningen undervisas också kvinnor och män om riskerna gällande minor och minoffren får rehabilitering.

Den humanitära minröjningsverksamheten skapar förutsättningar för människor att rehabiliteras, för återuppbyggnad i landet och för långsiktig samhällsutveckling.

Finland har stött humanitär minröjning i Afghanistan sedan 1991. Den totala budgeten för stödet till UNMAS och HALO Trust i Afghanistan är fyra miljoner euro 2021–2024.