Finlands utvecklingssamarbete i det ockuperade Palestinska området

Finland började bedriva utvecklingssamarbete i det ockuperade Palestinska området 1994. Genom samarbetet har man fått till stånd goda resultat, särskilt inom utbildningssektorn.

Finland stöder byggandet av en palestinsk stat både politiskt och genom utvecklingssamarbete. Ett övergripande mål för utvecklingssamarbetet är att stödja en fredlig tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Landsprogrammet för det ockuperade Palestinska området är det första i sitt slag. I och med programmet riktas Finlands stöd till utbildningssektorn och till att stärka de mest sårbara områdena (Gaza, område C på Västbanken och östra Jerusalem). Finlands planerade stöd till är ca 22 miljoner euro åren 2016–2019.

Landprogram för Palestiska området:

Country Strategy for Development Cooperation, Occupied Palestinian Territory 2016–2019(Öppnar nytt fönster)

Infografiikka ruotsiksi

Handelssamarbete

Handeln mellan Finland och Palestina är småskalig men håller på att växa. Värdet på Finlands export till det ockuperade Palestinska området var 635 000 euro 2018. Importen från Palestina till Finland var värd 54 000 euro.

Civilsamhällets samarbete

Utöver det bilaterala samarbetet finansierar Finland projekt som utförs av finländska och lokala civilsamhällesorganisationer i det ockuperade Palestinska området. I allt samarbete fästs uppmärksamhet vid rättigheter för människor i sårbar ställning, särskilt kvinnor och barn. Civilsamhällesorganisationernas projekt kompletterar den verksamhet som genomförs inom ramen för det bilaterala landprogrammet.

Resultat

Finland har understött den palestinska myndighetens undervisningssektor i 20 år. Samarbetet har varit långsiktigt och med hjälp av Finlands stöd har den palestinska myndighetens undervisningsministerium utvecklats till en fungerande statlig institution som erbjuder pålitlig basservice. Samarbetet har främjat undervisningssektorns resultat: utbildningsnivån och läskunnigheten är hög – kring 95,5 procent får grundskoleutbildning och befolkningens läskunnighet är kring 96 procent. Särskilt betydande är utvecklingen i kvinnornas läskunnighet under de senaste årtiondena. Därtill deltar båda könen i lika grad i utbildningen och undervisningsministeriet bemödar sig om att aktivt beakta utsatta barns möjligheter att delta i undervisning.

Finland anser att undervisning av hög kvalitet stöder demokratiutvecklingen, de mänskliga rättigheterna och stabiliteten. Utbildning är en av de viktigaste tjänsterna som en självständig stat förväntas kunna erbjuda.

Inom vattensektorn har Finland understött återuppbyggandet av och utvecklingen av Gazas vatteninfrastruktur sedan 2014. Genom en fond som förvaltas av Världsbanken har det på bara några år byggts 35 km vattennät, 41 km rör har reparerats och reningen av avloppsvatten har utvecklats. Hela Gazas befolkning på 1,8 miljoner människor drar nytta av detta.

Ett vattenprojekt som avslutades 2015 förbättrade tillgången till vatten i nio byar (ca 35 000 människor) på Västbanken. Som ett resultat av projektet sjönk priset på vatten, volymen ökade och kvaliteten förbättrades.

Finland har också understött sjukhus i östra Jerusalem. Sjukhusen i östra Jerusalem är de enda i Palestinska området som erbjuder specialiserad sjukvård och deras funktion är viktig för hela den palestinska hälso- och sjukvården. Stödet har också en särskild betydelse för östra Jerusalem där sjukhusen är så gott som de enda fungerande palestinska institutionerna.

Riskhantering

Det ockuperade Palestinska områdets utveckling sker i en unik kontext och utomstående faktorer begränsar resultaten. Det är en bräcklig miljö där befolkningen, regionen, den politiska och administrativa makten är splittrade och det demokratiska underskottet är stort. Det som framför allt försvårar regionens utveckling är Israels ockupation.

Riskerna minskas genom kontinuerlig uppföljning av projekt och program och genom att stödet kanaliseras genom samfinansieringsmekanismer alltid då det är möjligt och ändamålsenligt. Det utförs regelbundet externa granskningar och utvärderingar av projekten. Därtill upprätthålls en öppen och regelbunden politisk dialog med både den palestinska myndigheten och Israel.

Finlands stöd

Undervisningssektorn:

  • Samfinansieringsprogrammet Joint Financing Arrangement (JFA) tillsammans med Tyskland, Irland och Norge. Finlands finansieringsandel är 12 miljoner euro 2016–2019.
  • Finland delar ordförandeskapet i en arbetsgrupp för undervisningssektorn med den palestinska myndighetens undervisningsministerium 2017–2019. Finland har också delat ordförandeskap i en teknisk arbetsgrupp för småbarnspedagogik och deltar i arbetsgruppen för barns jämlika tillgång till undervisning.
  • Genom Unicefs projekt strävar Finland efter att stärka våldsfria uppväxt- och lärmiljöer från förskolan till gymnasiet, och att förbättra skyddet av barn och undervisning. Finlands finansiering är 1 miljon euro 2016–2018.

Sårbara områden (område C, Gaza, östra Jerusalem)

  • Genom EU:s Pegase-mekanism understöder Finland sjukhus i östra Jerusalem med 900 000 euro under 2019. År 2018 var Finlands stöd 1,6 miljoner euro och det riktdates till social trygghet, främst i Gaza.
  • Genom Världsbankens gemensamma fond för infrastrukturprojekt byggs och repareras bland annat vatteninfrastruktur i Gaza. Finlands finansieringsandel var 2,3 miljoner euro 2016.
  • En fond som förvaltas av FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar för att förbättra levnadsförhållanden och utkomstmöjligheter för människor, särskilt kvinnor, i Västbankens område C. Finlands finansieringsandel är 400 000 euro 2018–2019.

Annat stöd:

  • Huvudmålet i Genèveinitiativet är att öka kunskapen, förändra attityder och stärka kapaciteten för att främja en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Finlands finansieringsandel är 152 100 euro 2016–2018.
  • Genom finländska civilsamhällesorganisationer kanaliserades 187 000 euro 2017. Organisationerna stöder bland annat barnskydd och barnens rättigheter på gräsrotsnivå och utvecklingen av näringar.
  • Med anslag för lokalt samarbetet understöds palestinska civilsamhällesorganisationer. För 2019 har det reserverats ett anslag på 60 000 euro. Med anslaget för lokalt samarbete stärks kvinnors och flickors ställning och rättigheter.
  • Finlands humanitära bistånd kanaliseras genom FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA. Finland finansierar organsationens basfunktioner, främst grundläggande utbildning och hälsovård. Finlands allmänna stöd till UNRWA är 5 miljoner sedan 2019. Stödet fördelas över fem områden där UNRWA hjälper palestinska flyktingar (Gaza, Västbanken, inkl. östra Jerusalem, Jordanien, Libanon och Syrien).