Finlands relationer och utvecklingssamarbete med Palestina

Finlands utvecklingssamarbete i det ockuperade Palestinska området främjar en jämlik utbildning av hög kvalitet, en starkare förvaltning och ett starkare civilsamhälle samt bättre levnadsförhållanden för de samhällen som är i mest utsatt situation. Finlands stöd riktas till Västbanken, särskilt område C och östra Jerusalem, och till Gaza.

Man har uppnått goda resultat inom utbildningssektorn. Till exempel den offentliga förskoleundervisningen har blivit tillgängligare, antalet personer som har avbrutit sin grundskoleutbildning är lägre och antalet personer som påbörjar en yrkesutbildning har ökat. Bild: Majdi Fathi / NurPhoto / Lehtikuva

Det ockuperade Palestinska området är en bräcklig miljö. Utvecklingen i Palestina försvåras av den israeliska ockupationen och problemet är att befolkningen, området, den politiska makten och förvaltningen är splittrade och att det finns ett demokratiskt underskott. Över 5,7 miljoner flyktingar är beroende av FN:s bistånd i Palestina och i dess grannländer.

Finland stöder byggandet av en palestinsk stat både politiskt och genom utvecklingssamarbete. Samarbetet mellan länderna inleddes 1994 och i synnerhet inom utbildningssektorn har goda resultat uppnåtts.

Målen för Finlands verksamhet i Palestina beskrivs både i landstrategin och i landprogrammet, som är inriktat på utvecklingssamarbete. Finlands landstrategi 2021–2024 har som mål att främja modellen med två stater, försvara tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och stärka det civila samhället och palestiniernas resiliens under bräckliga förhållanden.

Finlands landstrategi för Palestina (på engelska, PDF, 315 KB)

Målsättningarna för Finlands utvecklingssamarbete med Palestina 2021–2024

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete fokuserar 2021–2024 på att förbättra utbildningens kvalitet, främja byggandet av en palestinsk stat, stärka det civila samhället och stödja bärkraften hos de mest utsatta palestinska samhällena. Finlands planerade stöd till Palestina är 28 miljoner euro 2021–2024.

Landprogrammet för Finlands utvecklingssamarbete i Palestina (på engelska, PDF, 631 KB)

Grafik över planerade anslag för Finlands utvecklingssamarbete I palestina 2021-2024. Stärka mest utsatta befolkningruppers resiliens: 4,8 miljoner euro. Utbildning: 14 miljon euro. Statsbyggande och civilsamhället: 9,2 miljoner euro. Total: 28 miljoner euro. Stödet till utbildningen framjär god utbildning för alla. Stödet till statsbyggnande och civilsamhället främjar: jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen. Stödet till resilienssen framjär: ingen fattigdom, anstandiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Det planerade anslaget för Finlands utvecklingssamarbete med Palestina 2021–2024.

Finlands utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

Finlands stöd till den palestinska utbildningssektorn bidrar till att trygga palestinska barns och ungas rätt till inkluderande utbildning av hög kvalitet. Syftet med stödet är att få fler barn och unga att fullborda grundskole- och gymnasieutbildningen, eliminera könsrelaterade skillnader i utbildningen, säkerställa lika tillgång till utbildning och förbättra undervisnings- och lärandemiljöerna.

Mål: Alla palestinska barn får mer jämlik utbildning av högre kvalitet

 • Alla får lika tillgång till utbildning på alla nivåer
 • Lärandemiljöer utvecklas

Pågående program och projekt

 • Samfinansieringsprogrammet för den palestinska utbildningssektorn tillsammans med Tyskland, Irland och Norge. Finlands finansieringsandel är 6 miljoner euro 2021–2022. Finland är samordnare för samfinansieringsprogrammet och ledande biståndsgivare inom EU:s utbildningssektor.
 • Med hjälp av Unicefs projekt BRAVE strävar Finland efter att stärka våldsfria uppväxt- och lärandemiljöer från förskolan till gymnasiet och främja skyddet av barn och utbildning. Finlands finansieringsandel är 1,6 miljoner euro 2020–2022.

Finland stöder byggandet av en palestinsk stat och stärkandet av demokratin och de mänskliga rättigheterna

Finland stöder byggandet av en palestinsk stat och stärkandet av det civila samhället. Målet är att stödja nationell sammanhållning och effektiva institutioner som tar ansvar för befolkningen och att främja kvinnors och ungdomars möjligheter att påverka.

Mål: Ett mer ansvarsfullt statsbyggande och ett starkare palestinskt civilsamhälle

 • Institutionernas verksamhet förbättras och de tar mer ansvar för sina skyldigheter
 • Det civila samhällets villkor stärks

Pågående program och projekt

 • Sjukhusen i östra Jerusalem stöds genom EU:s Pegase-mekanism. Syftet med stödet är att stärka de palestinska institutionernas effektivitet och ansvarsskyldighet och en jämlik social utveckling. Stödbeloppet är 2 miljoner euro 2021.
 • Independent Commission for Human Rights, ICHR. Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter i Palestina främjar de mänskliga rättigheterna för att skapa ett demokratiskt och tolerant samhälle. Utöver Finland deltar Schweiz, Sverige, Holland, Danmark och Norge i ICHR:s samfinansieringsprogram. Finland bistår med 550 000 euro 2021–2022.
 • Organisationen Ta’awon for Conflict Resolution genomför projektet Palestinian Women in Conflict Prevention and Peacebuilding vars mål är att stärka kvinnornas roll i förebyggande av konflikter, i medling och i fredsbyggande. Finland stöder organisationen med 60 000 euro 2019–2021.

Starkare resiliens hos de mest utsatta palestinska samhällena

Finland har som mål att stärka resiliensen hos palestinska samhällen i sårbara förhållanden. Finland fokuserar stödet på att tillgodose de mest utsatta palestiniernas humanitära behov och skydda deras rättigheter samt att förbättra palestiniernas försörjning och levnadsvillkor i östra Jerusalem, område C och Gaza.

Mål: Utsatta palestinska samhällen har starkare resiliens 

 • De utsatta palestinska samhällenas humanitära behov och rättigheter tillgodoses
 • Palestiniernas näringar och levnadsförhållanden i östra Jerusalem, område C och Gaza förbättras

Pågående program och projekt

 • FN:s utvecklingsprogram UNDP:s program för resiliens (Transformative Resilience Program) syftar till att främja resiliensen hos de mest utsatta palestinierna i område C, östra Jerusalem och Gaza. Finland bistår med 3 miljoner euro 2021–2023.
 • West Bank Protection Consortium är ett program som stöds av ECHO och tio EU-länder. Målet för programmet är att stärka förutsättningarna för utveckling i de palestinska samhällena i område C och östra Jerusalem och att ingripa i de bakomliggande orsakerna till sårbarhet och se till att de ansvariga fullgör sina ansvarsskyldigheter. Programmet genomförs av Norwegian Refugee Council tillsammans med fyra internationella humanitära organisationer. Finlands finansieringsandel är 800 000 euro 2019–2021.

Resultat från landprogrammet 2022

År 2022 utsattes det palestinska området fortfarande för israelisk ockupation och 40 procent av palestinierna behövde humanitärt bistånd. Israel beslagtog eller förstörde fler palestinska hem och andra mål än någonsin tidigare sedan 2016. Politiska meningsskiljaktigheter inom det palestinska området fortsatte på grund av många år försenade parlaments- och presidentval och den geografiska fördelningen av Västbanken, östra Jerusalem och Gaza. 

Finlands stöd till samfonden för undervisningssektorn och FN:s barnfond Unicef tryggade palestinska barns tillgång till en rättvis utbildning av hög kvalitet genom att höja nivån på inlärningsmiljöer och lärare samt genom att förbättra barnens lärande. I utbildningen på andra stadiet deltog fler flickor, pojkar och elever med funktionsnedsättning än tidigare. I yrkesutbildningen deltog för sin del ett större antal flickor än tidigare. Finland behöll sin inflytelserika roll i den utbildningspolitiska dialogen i det palestinska området. 

Finland främjade statsbyggandet i det palestinska området och stärkandet av det civila samhället på många olika sätt. Finland stödde bland annat offentliga institutioner och tjänster, såsom sjukhus och utbildningssektorn i östra Jerusalem, och finansierade det palestinska nationella organet för mänskliga rättigheter genom vilket mänskliga rättigheter inkluderas i nationell lagstiftning och politiska riktlinjer. 

Finland stärkte kriståligheten bland de mest utsatta samhällena genom bland annat Västbankens skyddskonsortium, FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s biståndsorganisation för palestinska flyktingar UNRWA.

Finlands humanitära bistånd till Palestina

Finland ger Palestinska området också krishjälp som räddar människoliv, lindrar mänskligt lidande och bevarar människovärdet i kristider.

Finland och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UNRWA har ett flerårigt avtal om finansieringen av humanitärt bistånd (2023-2026) som uppgår till 5 miljoner euro per år.

UNRWA är en opartisk och oberoende humanitär organisation inom FN som har till uppgift att tillhandahålla grundläggande tjänster för palestinska flyktingar (utbildning, hälsovård och sociala tjänster). Organisationen svarar också för infrastrukturen i flyktinglägren i regionen och bidrar till företagsamhet med hjälp av mikrofinansiering. UNRWA sköter sitt neutrala humanitära arbete i en miljö som är svår både politiskt, ekonomiskt och humanitärt.

Finlands stöd till UNRWA:s humanitära arbete utgår från rent humanitära behov i UNRWA:s verksamhetsområde (Gaza, Västbanken, Libanon, Jordanien, Syrien). Stöd beviljas inte på politiska grunder.

Finlands samarbetspartner i Palestina

Som EU-medlem deltar Finland i dialogen med den palestinska regeringen och olika samhällsaktörer. Dialogen fokuserar i synnerhet på demokratins utveckling och situationen för de mänskliga rättigheterna i Palestina samt EU:s stöd i fredsprocessen i Mellanöstern. Finland tar del i EU:s gemensamma program i den mån det är möjligt/om möjligt. 

Flera finländska civilsamhällesorganisationer stöder Palestinas samhälleliga utveckling i samarbete med lokala aktörer i det civila samhället. För närvarande riktas de finländska organisationernas stöd i Palestina särskilt till utbildningen och till att stärka kvinnors och ungas egenmakt.

Team Finland i Palestina

Handeln mellan Finland och Palestina är småskalig. Israels ockupation begränsar den fria rörligheten och handeln i det Palestinska området.