Östersjösamarbetet

Med hjälp av samarbete kring Östersjön strävar vi efter att förbättra havets och miljöns tillstånd. Vi försöker också lösa problem som förenar regionen och öka ländernas välfärd. Vi samarbetar till exempel kring trafikförbindelser, energi, handel, ekonomi och innovationer, befolkningsskydd, brottsbekämpning, hälsa, turism och kultur. Det är utrikesministern som ansvarar för ärenden som rör Östersjöstaternas råd. En Östersjöambassadör vid utrikesministeriet representerar Finland i EU:s Östersjösamarbete.

Östersjön är av omätligt värde för finländarna när det gäller avkoppling. Foto: Juhana Tuomola

Finland driver sin Östersjöpolitik i ett omfattande samarbete med de andra staterna i regionen och deltar aktivt i de regionala organisationerna inom flera olika sektorer och på olika nivåer.

Östersjöregionen är mycket viktig för Finland och finländarna. Över 80 procent av vår utrikeshandel sker sjövägen, kring hälften av vår import kommer från länder kring Östersjön och 40 procent av exporten går till regionen. Cirka hälften av alla turister som kommer till Finland kommer från Östersjöländer och finländarna reser lika mycket till sina grannländer. Regionen har också ett aktivt student- och kulturutbyte och arbetskraften rör sig mellan länderna.

Östersjöregionen bildar en marknad med 90 miljoner invånare och är tack vare sin högt utbildade befolkning en av de ledande marknaderna i Europa.

Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet

I statsrådets redogörelse ”Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken” (2009) anges riktlinjer för Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet. Redogörelsen innehåller riktlinjer för regeringens åtgärder, som syftar till att

  • förbättra Östersjöns marina miljö
  • öka sjötrafiksäkerheten och
  • intensifiera det ekonomiska samarbetet i regionen.

I regeringsprogrammet fastställs också målsättningar för Östersjöområdet, bland annat gällande miljön, trafiken, jordbruket och strukturpolitiken.

Östersjösamarbete på statsnivå

  • Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) grundades 1992. Hit hör alla Östersjöns kuststater samt Norge och Island. Samarbetet fokuserar på regional identitet, välfärd och säkerhet. Östersjöstaternas råd sammanträder på minister- och tjänstemannanivå och har expertarbetsgrupper för olika sektorer. Det är utrikesministern som ansvarar för frågor som rör Östersjöstaternas råd inom regeringen och i rådets tjänstemannakommitté representeras Finland av en ansvarig tjänsteman.
     
  • EU:s strategi för Östersjöregionen (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) godkändes 2009 och var EU:s första makroregionala strategi. De tre huvudmålen är att bevara havsmiljön, förena regionen och öka välståndet.
     

Utöver de statliga nätverken deltar olika regioner och kommuner, forskningsinstitut och skolor, företag och frivilligorganisationer i att genomföra Östersjöstrategin. Samarbetet finansieras genom EU:s regionala och gränsöverskridande utvecklingsprogram.

Finland betonar bland annat vikten av att minska utsläppen av näringsämnen, sjösäkerhet, bioekonomi, energi- och trafiksamarbete, att förbättra regionens konkurrenskraft och innovationssamarbete samt samarbete inom hälsovård och räddningstjänst.

Genomförandet av EU:s Östersjöstrategi koordineras i Finland av en Östersjöambassadör vid utrikesministeriet. Östersjöambassadören samarbetar med de övriga nationella samordnarna och företräder Finland i EU:s Östersjösamarbete.

Handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi förnyades 2015. Av handlingsplanens politikområden samordnar Finland minskandet av näringsutsläpp (”Nutri”), sjösäkerhet (”Safe”) och bioekonomi (”Bioeconomy”). Staden Åbo samordnar den horisontella verksamheten ”Neighbours” som främjar samarbetet med de Östersjöstater som inte är EU-medlemmar.

Den nordliga dimensionen, som startades på initiativ av Finland redan på 1990-talet, är en samarbetsstruktur för EU, Ryssland, Norge och Island och består av partnerskap inom miljöfrågor, den sociala sektorn, hälsovården, trafik, logistik och kultur. Inom ramen för partnerskapen genomförs olika projekt, främst i nordvästra Ryssland. Genom nordliga dimensionens partnerskap förverkligas också målsättningarna i EU:s Östersjöstrategi. I Finland är det östavdelningen vid utrikesministeriet som ansvarar för nordliga dimensionens politik.

  • Helsingforskommissionen, Helcom, som arbetar för skydd av Östersjöområdets marina miljö grundades redan 1974. Huvudkontoret ligger i Helsingfors och organisationen arbetar för att återställa god ekologisk status i Östersjön före 2021. Finlands Helcom-delegation leds av miljöministeriet och utrikesministeriets Östersjöambassadör ingår i den.

EU-kommissionens förslag till skydd av havsområden (pdf 33 Kb, på engelska)