Klagomål till kommittén för sociala rättigheter

Arbetsmarknadsparterna och frivilligorganisationer kan anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Enskilda personer har inte klagorätt med avseende på den sociala stadgan.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter behandlar kollektiva klagomål om kränkningar av den europeiska sociala stadgan. Kommittén består av 15 oavhängiga och opartiska sakkunniga.

En organisation kan anföra ett kollektivt klagomål, om den misstänker att stadgan inte har verkställts på ett tillfredsställande sätt i en stat som har godkänt klagomålsförandet.

Ett kollektivt klagomålsfarande kan anföras av europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, av internationella frivilligorganisationer som uppfyller vissa kriterier och av nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Ytterligare kan en medlemsstat ge en nationell frivilligorganisation rätt att anföra klagomål mot den staten. Finland godkänner frivilligorganisationers allmänna klagorätt.

Anvisningar för klagomål

Läs anvisningarna på Europarådets webbplats