Finland som aktör i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Centrala mål för Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) är att trygga unionens gemensamma värderingar, bevara fred, befästa demokrati och mänskliga rättigheter samt förstärka unionens inre och yttre säkerhet. Finland deltar aktivt i förverkligandet och utvecklandet av GUSP.

Att svara på nya säkerhetsproblem och gränsöverskridande utmaningar förutsätter ökat internationellt samarbete samt samordning på EU-nivå. Bild: Lauri Heikkinen.

Människor flyttar allt mer mellan olika länder och därför anser Finland det viktigt att man inom Europeiska unionen stärker samarbetet även på det konsulära området i syfte att trygga medborgarnas ställning.

Finlands utgångspunkter i GUSP

Regeringsprogrammet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) definierar Finlands utgångspunkter i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Förutsättningarna för Finlands säkerhet, välstånd och framgång bygger på ett brett samarbete med andra stater och internationella aktörer.

 
Höga representanten Josep Borrell. Bild: EU

Europeiska unionen är en naturlig politisk gemenskap för Finland, och utvecklandet av unionen stärker Finlands stabilitet, välstånd och säkerhet. EU är också det viktigaste påverkansforumet för Finland då det gäller internationellt samarbete. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är ett viktigt instrument i det.

Finland stödjer stärkandet av EU:s roll som aktör i den internationella politiken som en som agerar enigt i internationella organisationer och avtalsförhandlingar. Unionen ska vara en aktiv aktör i synnerhet i sina närområden, i förhållandet till strategiska partner och i viktiga globala frågor.

GUSP:s instrument

Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken omfattar unionens behörighet alla delområden inom utrikespolitiken och alla frågor som gäller unionens säkerhet. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsländerna verkställer GUSP i enlighet med grundfördragen (Lissabonfördraget).

När det internationella läget förutsätter operativa åtgärder av unionen fattar rådet (rådet för utrikes frågor) de beslut som behövs. Till GUSP:s kraftigare redskap hör de olika slag av sanktioner som EU har utfärdat mot tredjeländer samt krishanteringsoperationer.  Dessutom använder unionen sig av olika diplomatiska verktyg, såsom uttalanden och hänvändelser, s.k. démarcher.

Under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik för EU politisk dialog med tredje parter för att förstärka sin internationella profil och påverka internationell politik i enlighet med sina målsättningar. Mötena som hör till dialogen kan ha som mål att utforma gemensamma ståndpunkter i internationella frågor, informationsutbyte, att förstärka samarbetet och förtroendet eller att påverka motpartens beteende i problematiska frågor.

Europeiska unionens utrikestjänst bistår den höga representanten med samordningen av unionens yttre åtgärder och säkerställandet av åtgärdernas ändamålsenlighet.

Till stöd för den höga representanten kan Europeiska unionens råd utnämna specialrepresentanter för att handha specifika politiska uppdrag. För kris- och konfliktområden utanför EU har man utnämnt flera specialrepresentanter. Med hjälp av dem strävar unionen efter att få direkt information om läget inom områdena och att aktivt delta i lösningen av problemen.