Multilateralt samarbete

 

Inom den internationella utvecklingspolitiken är Finland en större aktör än vad landets storlek ger vid handen. Det är det multilaterala samarbetets förtjänst. Till multilateralt samarbete räknas till exempel arbetet i FN och internationella utvecklingsbanker.

Tack vare multilateralt samarbete kan Finland stödja utvecklingen i länder där vi inte har egen representation.

De viktigaste multilaterala organisationerna är Förenta Nationerna och dess olika organ samt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken är exempel på betydande internationella finansiella institut för utvecklingsfinansiering. Också internationellt miljö- och klimatsamarbete ingår i vårt multilaterala samarbete.

År 2019 har Finland reserverat 172 miljoner euro för det multilaterala utvecklingssamarbetet. Det är 34 procent av Finlands egentliga utvecklingssamarbete. Ur övriga medel för utvecklingssamarbete betalas därtill Finlands andel av EU:s utvecklingssamarbete. År 2019 är det 221 miljoner euro. 

En viktig del av Finlands utvecklingspolitik

Genom det multilaterala samarbetet kan Finland påverka hur finansieringen av utvecklingssamarbetet riktas, och bidra till att förbättra förhållandena i utvecklingsländer. 

Finland finansierar de multilaterala organisationernas arbete och deltar i deras påverkansarbete. Finansieringen består av medlemsavgifter och allmänna bidrag, av finansieringsandeler i utvecklingsbankernas miljö- och klimatfonder, tematiskt stöd, regionalt stöd och stöd till enskilda länder. Finland kan tillsamman med de andra medlemsländerna påverka hur medlen används.

Vi kan till exempel använda vårt politiska inflytande i FN:s generalförsamling, i FN:s ekonomiska och sociala råd, i styrelser för organisationer, fonder och program, under bilaterala möten och besök och under förhandlingar om tilläggsfinansiering och kapitalökning med utvecklingsbankernas fonder.

Finland deltar också i att utveckla internationella organisationers arbete. Vi framhåller då särskilt vikten av strategisk planering, inflytande, effektivitet, öppenhet, samordning med andra aktörer och utvärdering av resultaten.

Vi följer noggrant upp hur de multilaterala aktörerna använder sina medel och når de mål som ställts upp. Finland är medlem av givarnas nätverk Mopan (Multilateral Organizations Performance Assessment Network), som utvärderar internationella organisationers resultat och effektivitet.

Finland aktivt i FN-organ som främjar jämställdhet

Genom FN hade världens stater en central roll i att utarbeta de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Varje år bedömer FN hur genomförandet av målen framskrider. 

Finland satsar särskilt på arbetet i de FN:s organ som främjar jämställdhet och minskad ojämlikhet.

  • FN:s jämställdhetsorganisation (UN Women). Finland satsar på förbyggande av våld mot kvinnor och på kvinnors roll i fredsbyggande verksamhet, i den ekonomiska tillväxten och i beslutsfattandet. Finland är en av organisationens största och mest inflytelserika finansiärer. År 2017 var Finlands allmänna stöd till UN Women 10 miljoner euro.
  • FN:s befolkningsfond UNFPA. Finland bedriver aktivt påverkansarbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Finland hör till organisationens största finansiärer. År 2017 var Finlands allmänna stöd till UNFPA 17 miljoner euro.
  • FN:s barnfond Unicef. Finland fokuserar på flickors utbildning och barnskydd. År 2017 var Finlands allmänna stöd till Unicef 7 miljoner euro.

Finland stöder också FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s partnerskap för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNPRPD) och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Samarbete för miljön och mot klimatförändringen

Finland stöder internationella organisationers och fonders miljö- och klimatarbete. Vårt mål är att utveckla det multilaterala miljö- och klimatsamarbetet och att stödja genomförandet av internationella avtal.

Genom samarbete stärker vi utvecklingsländernas egna miljö- och klimatåtgärder. Det är särskilt viktigt för länder med begränsade administrativa resurser. Hållbar förvaltning och användning av naturresurser har bevisligen en stor betydelse för fredlig utveckling.

Genom Gröna klimatfonden GCF stöder Finland koldioxidsnål hållbar utveckling. Globala miljöfonden GEF fungerar som officiell finansieringskanal för flera miljökonventioner. I GEF framhåller Finland ett jämställdhetsperspektiv och den privata sektorns roll.

Utvecklingsbankerna minskar fattigdomen

Finansiella institut för utvecklingsfinansiering brukar kallas utvecklingsbanker. Instituten ägs ofta av flera länder. De erbjuder utvecklingsländer lån på fördelaktiga villkor, bistånd i form av donationer, kapitalinvesteringar, garantier och teknisk hjälp. Deras primära uppgift är att minska fattigdom och stödja en hållbar utveckling. Utvecklingsbankerna har som mål att rikta 28–40 procent av sin finansiering till klimatåtgärder i utvecklingsländer.

Traditionellt har finansieringen riktats till den offentliga sektorn. Utvecklingsbankerna stöder idag i allt högre grad också verksamhet på den privata sektorn. Finansieringen kan till exempel användas för att underlätta företagens villkor och affärsmiljön.

Finland och Internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbanksgruppen, har grundat en gemensam klimatfond som stöder förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer.

Världsbanken är efter EU Finlands viktigaste kanal för offentligt bistånd. Det är finansministeriet som har huvudansvaret för ärenden som rör Världsbanken. Finland representeras i bankens styrelse av vår finansminister. Utvecklingsministern är suppleant. Läs mer om Världsbanken och Finlands verksamhet där på

Finansministeriets webbplats

Världsbankens webbplats

Finland påverkar genom fonder

Finland deltar i ungefär 40 av Världsbankens fonder.  Den fond som får den största finansieringen är Afghanistan Reconstruction Trust Fund för återuppbyggnad av Afghanistan. 

Andra fonder som Finland finansierar är Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som fokuserar på transparens i gruvindustrin, programmet Knowledge for Change, Nordic Trust Fund som koncentrerar sig på de mänskliga rättigheterna, Världsbankens expertfond Donor Funded Staffing Program (DFSP), Digital Development Partnership (DDP) och jämställdhetsfonden Umbrella Facility for Gender Equality (UFGE).

Finland är också aktiv i olika regionala utvecklingsbanker, det vill säga Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Nordiska utvecklingsfondenEuropeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och Internationella fonden för jordbruksutveckling IFAD.

Besluten fattas i styrelserna för de finansiella instituten. Länderna har inflytande genom sina röstningsgrupper. Till exempel i Världsbanken är Finland i samma röstningsgrupp som de nordiska och de baltiska länderna. I Afrikanska utvecklingsbaken arbetar Finland tillsammans med Norge, Sverige, Danmark och Indien och i Asiatiska utvecklingsbanken åter med Kanada, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark och Irland. 

Finland finansierar också bilateralt utvecklingssamarbete tillsammans med utvecklingsbankerna.

Helsingfors – en FN-stad

I Helsingfors verkar Wider-institutet som är FN-universitetets forskningsinstitut för ekonomisk utveckling. Vid institutet forskar man om utmaningarna för hållbar global utveckling till stöd för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet.

Också FN:s avtalssekretariat Helcom (Skyddskommissionen för Östersjön), Internationella migrationsorganisationen IOM:s regionala kontor och FN:s laboratorium för teknisk innovation Until verkar i Helsingforsregionen.

Finländska experter i världen

Sedan 1965 har Finland med medel för utvecklingssamarbete understött biträdande experter och volontärer i FN-organen och utvecklingsbanker. Programmets syfte är att stärka FN:s kapacitet, öka antalet finländska experter på utvecklingssamarbete och framförallt att stödja att finländare rekryteras till internationella organisationer.

Rekrytering till internationella uppdrag