Avdelningschef, Europaavdelningen

Fax

  • +358 9 160 555 355

E-post

  • EUR-01@formin.fi
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Avdelningschef
  • +358 295 350 224
Veikko Kiljunen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 101

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

  • EUR-02@formin.fi
Olli Kantanen
Olli Kantanen
Biträdande avdelningschef
  • +358 29 535 0359
Leila Aitavaara
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 145
Virva Pekkola
Avdelningssekreterare
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 923
Eija Pöyhönen Rivera
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 430

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.