Avdelningschef, Europaavdelningen

Fax

  • +358 9 160 555 355

E-post

  • EUR-01@formin.fi
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Avdelningschef
  • +358 295 350 224
Leo Svahnbäck
Leo Svahnbäck
  • +358 295 350 721

Biträdande avdelningschefen, Europaavdelningen

E-post

  • EUR-02@formin.fi
Olli Kantanen
Olli Kantanen
Biträdande avdelningschef
  • +358 29 535 0359
Leila Aitavaara
Attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 145
Outi Hella
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 554
Minna Likander
Assistent
  • +358 295 350 537
Eija Pöyhönen Rivera
Administrativ attaché
Administrationsansvarig
  • +358 295 350 430
Riia Soini

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.